Detectie Geulen onder steenzetting met grondradar (eindrapport)

Vergelijking randinterpretatie met waargenomen geulenpatroon

More Info
expand_more

Abstract

Op een dijkvak van de Westerschelde in Zeeuvs-Vlaanderen is een grondradaronderzoek verricht om de mogelijkheden na te gaan van het detecteren van erosiegeulen onder een steenzetting van betonblokken met een afmeting van 0,5 * 0,5 * 0,2 ms. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. 1. Kan met grondradar globaal de aanwezigheid van geulen en de uitgestrektheid ervan aangetoond worden ? 2. Kan de voortschrijding van een geulontwikkeling met voldoende nauwkeurigheid in de tijd worden gevolgd opdat in combinatie met modelvorming omtrent het erosieverschijnsel een predictie gemaakt kan worden over het moment waarop de erosie fataal wordt voor de waterkerende constructie ? Na de radarmetingen zijn door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde in afwezigheid van Grondmechanica Delft 13, deels door Grondmechanica Delft aangewezen, blokken gelicht om drie geulpatronen in kaart te brengen. Op een aantal verschillende wijzen zijn de radardata bewerkt en geïnterpreteerd. Dit heeft geleid tot een aantal interimrapporteringen. Na deze interpretatieronden is het opgemeten geulenpatroon naast de radarinterpretaties gelegd. Tenslotte is nog een 'optimale' interpretatie van de radardata gemaakt. De conclusies uit het onderzoek zijn positief. De radarwaarnemingen komen goed overeen met de gevonden geulen. Het inspecteren van een steenzetting op de aanwezigheid van geulen onder de zetting op routinematige wijze is goed mogelijk maar op de huidige wijze tamelijk tijdrovend. In verband met de efficiëntie van de uitvoering en de interpretatie van de metingen dienen nog enkele ontwikkelingen uitgevoerd te worden. Het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van een geulpatroon was met de beschikbare interpretatiegereedschappen niet mogelijk. Dit betekent dat de voortschrijding van de erosie groot moet zijn alvorens er met de radar een signifikant verschil waarneembaar is. In het kader van de tweede vraagstelling moet worden opgemerkt dat het inzicht ontbreekt welke uitgestrektheid van erosiegeulen een potentieel gevaar oplevert voor de waterkering. Voor de veiligheidsbeoordeling is dat inzicht, naast de meetgegevens van de uitgestrektheid, uiteraard van belang.