Kansenkaart Zeegras Waddenzee

Potentiële groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee

More Info
expand_more

Abstract

Dit rapport beschrijft de wijze waarop de kansenkaart voor litoraal (droogvallend) Groot en Klein zeegras in de Waddenzee is gemaakt. Er was behoefte aan een dergelijke kaart voor het herintroduceren van Groot zeegras in de Waddenzee en tevens voor het bepalen van gebieden die potentieel geschikt zijn voor zeegras en die beschermd zouden kunnen worden tegen verstoring door bijvoorbeeld bodemberoerende visserij. Daarnaast kan deze kaart mogelijk gebruikt worden bij het bepalen van doelstellingen voor een goede kwaliteit van het watersysteem als onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De kansenkaart is gemaakt op basis van de parameters droogvalduur, hydrodynamiek (stroming, golven), zoutgehalte en ammoniumflux. De relaties tussen deze parameters en het voorkomen van zeegras zijn bepaald volgens de methode van de Habitat Geschiktheids Index (HSI-methode). De kansenkaart laat zien, op basis van de huidige kennis, dat potentieel ca. 180 ha zeer geschikt en ca. 1750 ha geschikt is voor zeegras. Voor diverse parameters zijn aannamen gedaan over de relatie met het voorkomen van litoraal zeegras; de kaart kan dan ook nog worden verbeterd indien meer inzicht kan worden verkregen over deze relaties. Naast het verbeteren van de parameterkaarten en relaties verdient het aanbeveling om: 1. de kansenkaart te valideren in een ander maar vergelijkbaar gebied, bijvoorbeeld de Duitse en/of Deense Waddenzee; 2. de kaart periodiek aan te passen aan de actuele (veranderlijke) systeemkenmerken. Het Waddengebied is nu eenmaal een dynamisch gebied; 3. een vergelijkbare kansenkaart te maken voor sublitoraal (ondergedoken) Groot zeegras, om te zien of er ergens in de Waddenzee nog groeimogelijkheden zijn voor deze (onder)soort/variëteit.

Files