Sedimentatie in natte stroken

More Info
expand_more

Abstract

Om flora en fauna de kans te geven zich langs scheepvaartwegen te vestigen en voort te planten zijn natuurvriendelijke oevers nodig. Voor kanalen is een speciale natuurvriendelijke oever ontworpen : de natte strook. Tijdens onderzoeken naar het functioneren van de natte strook is een verondieping hiervan geconstateerd, hetgeen, in verband met ecologische doelstellingen van de natte strook, niet wenselijk is. Het onderzoek, waarvan in dit rapport verslag is gedaan, had als doelstellingen : - het analyseren van de oorzaak en aard van de sedimentatie; - het voorspellen van de sedimentatie; - het ontwikkelen van oplossingen die de sedimentatie voorkomt of vermindert; Voor het analyseren van de oorzaak en aard van de sedimentatie is een procesanalyse gedaan. Hieruit bleek dat de waterstandsverandering ten gevolge van een passerend schip de maatgevende oorzaak van wateruitwisseling, tussen natte strook en kanaal, is. Verder bleek uit de procesanalyse dat het slib in de natte strook hoofdzakelijk bestaat uit zwevende sediment dat tijdens een scheepspassage wordt opgewoeld en vervolgens vanuit het kanaal de natte strook instroomt. Het voorspellen van de sedimentatie is gedaan met behulp van twee eendimensionale berekeningen. Deze berekeningen bleken, in vergelijking met praktijkgevallen, voor twee extreme gevallen goede resultaten op te leveren. Deze extreme gevallen zijn: een natte strook met een enkele opening in de vooroever en een natte strook met een poreuze vooroever. Voordat met het ontwikkelen van oplossingen, die het probleem van sedimentatie voorkomen of verminderen, is begonnen, is eerst gekeken naar het sedimenttransportproces van en naar de natte strook. Uit dit proces blijkt dat, ten gevolge van een scheepspassage, eerst sediment-arm water de natte strook uitstroomt en wordt vervangen door sediment-rijk water vanuit het kanaal. De oplossingen die bedacht zijn om de sedimentatie te verminderen, zijn de volgende : - het verminderen van wateruitwisseling door de openingen verder uit elkaar te plaatsen; - de valsnelheid van de deeltjes in het water te verkleinen; - het sediment in een beperkt en gecontroleerd gebied laten neerslaan door het maken van een slibvang achter de opening.