Deltaplan Grote Rivieren - Basisrapport

More Info
expand_more

Abstract

De Kamer heeft de procedure "Controle Grote Projecten" van toepassing verklaard op het Deltaplan Grote Rivieren. In het voorliggende rapport is dit Deltaplan uitgewerkt tot een uitgangssituatie voor de voortgangsrapportages die in dit kader tweemaal per jaar zuilen worden opgesteld. Voor de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren is gekozen voor het behoud van de eigen verantwoordelijkheden van rijk, provincies en waterschappen. Het opstellen van de planning voor de uit te voeren werken gebeurt door'de Landelijke Coördinatiecommissie Dijkversterkingen (LCCD). In deze commissie zijn provincies, waterschappen en gemeenten vertegenwoordigd en is het rijk waarnemer. De LCCD rapporteert aan de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren waarvan de minister van Verkeer en Waterstaat voorzitter is. In de Stuurgroep zijn het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten vertegenwoordigd. De procedure "Controle Grote Projecten" heeft geen betrekking op de gedecentraliseerde middelen. Dit impliceert dat in de voortgangsrapportages geen inzicht wordt gegeven in de bijdragen respectievelijk uitgaven van de provincies en de waterschappen met betrekking tot het Deltaplan Grote Rivieren. De financiële aspecten in de voortgangsrapportages beperken zich tot hoofdstuk XII van de Rijksbegroting (Verkeer en Waterstaat). De kosten voor de versterking van de primaire waterkeringen waren, voor zover deze op hoofdstuk XII van de rijksbegroting drukken, vóór de hoge waterstanden van begin 1995 geraamd op ruim 980 miijoen gulden. In verband met de versnelling van de dijkversterkingen en door toevoeging van de financiën voor de maatregelen in Limburg, is dit bedrag opgelopen tot bijna 1,4 miljard gulden. Dit bedrag is inmiddels op de begroting van Verkeer en Waterstaat gereserveerd. Voor de verbreding/verdieping van de Maas is hierbij alleen rekening gehouden met de eerste (voorbereidings)fase van het project Zandmaas. Nader onderzoek moet uitsluitsel geven over de hoogte van de totale kosten voor de verbreding/verdieping van de Maas. De Kamer heeft de procedure "Controle Grote Projecten" van toepassing verklaard op het Deltaplan Grote Rivieren. In het voorliggende rapport is dit Deltaplan uitgewerkt tot een uitgangssituatie voor de voortgangsrapportages die in dit kader tweemaal per jaar zuilen worden opgesteld. Voor de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren is gekozen voor het behoud van de eigen verantwoordelijkheden van rijk, provincies en waterschappen. Het opstellen van de planning voor de uit te voeren werken gebeurt door'de Landelijke Coördinatiecommissie Dijkversterkingen (LCCD). In deze commissie zijn provincies, waterschappen en gemeenten vertegenwoordigd en is het rijk waarnemer. De LCCD rapporteert aan de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren waarvan de minister van Verkeer en Waterstaat voorzitter is. In de Stuurgroep zijn het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten vertegenwoordigd. De procedure "Controle Grote Projecten" heeft geen betrekking op de gedecentraliseerde middelen. Dit impliceert dat in de voortgangsrapportages geen inzicht wordt gegeven in de bijdragen respectievelijk uitgaven van de provincies en de waterschappen met betrekking tot het Deltaplan Grote Rivieren. De financiële aspecten in de voortgangsrapportages beperken zich tot hoofdstuk XII van de Rijksbegroting (Verkeer en Waterstaat). De kosten voor de versterking van de primaire waterkeringen waren, voor zover deze op hoofdstuk XII van de rijksbegroting drukken, vóór de hoge waterstanden van begin 1995 geraamd op ruim 980 miijoen gulden. In verband met de versnelling van de dijkversterkingen en door toevoeging van de financiën voor de maatregelen in Limburg, is dit bedrag opgelopen tot bijna 1,4 miljard gulden. Dit bedrag is inmiddels op de begroting van Verkeer en Waterstaat gereserveerd. Voor de verbreding/verdieping van de Maas is hierbij alleen rekening gehouden met de eerste (voorbereidings)fase van het project Zandmaas. Nader onderzoek moet uitsluitsel geven over de hoogte van de totale kosten voor de verbreding/verdieping van de Maas.