Ontwerp Afwateringssysteem Asparuhovo

More Info
expand_more

Abstract

Afgelopen zomer zorgde hevige regenval voor grote overstromingen in de wijk Asparuhovo. Deze wijk ligt aan de heuvelachtige zuidkant van de kuststad Varna in Bulgarije. Na twee dagen van aanhoudende neerslag kwam er op 19 juni plots een grote modderstroom door de wijk heen zetten. Het gevallen regenwater behoort te worden afgevoerd van het hoger gelegen bosrijke plateau Avren met twee bestaande geulen via de wijk Asparuhovo naar de zee. Deze geulen functioneerden niet goed op de betreffende dag; op verschillende plekken langs het traject trad er een opstuwing van het water op. Door de toegenomen kracht en snelheid veroorzaakte het stromende water veel schade. Er kwamen 14 mensen om het leven bij de ramp en de materiele schade (beschadigde huizen, auto’s en infrastructuur) wordt geschat op 15 miljoen euro. Er wordt onder andere gedacht dat illegale huizenbouw in de natuurlijke geulen, illegale boskap op de hoger gelegen heuvelrug en het slechte onderhoud van de kanalen de belangrijkste oorzaken van de ramp zijn. Het bestaande afwateringssysteem in de wijk functioneerde niet voor de hoeveelheid water die moest worden afgevoerd op de betreffende dag in juni. Er moeten oplossingen worden gevonden om deze extreme afvoeren goed te kunnen verwerken in de toekomst met het oog op klimaatverandering. Binnen dit project is het uiteindelijke doel een ontwerp te realiseren voor de westelijke geul in de wijk Asparuhovo. In het eerste gedeelte van dit rapport is een samenvatting opgenomen van de verschillende doorlopen analysen waarbij het betreffende gebied Asparuhovo wordt verkent, geplaatst in de stedelijke omgeving van de stad Varna. Ook wordt er inzicht gegeven in de oorzaken van de overstromingsramp. De opgestelde randvoorwaarden en eisen waar het toekomstige afwateringssysteem aan moet voldoen worden zoveel mogelijk gekwantificeerd. Belangrijk binnen de oriëntatie is de vraag of het afvoerprobleem afzonderlijk kan worden opgelost of dat er andere belangen en processen samen moeten worden uitgewerkt om tot een goede oplossing te komen? Er zijn een aantal ontwerpconcepten ontwikkeld voor een drainagesysteem in de wijk Asparuhovo welke voldoen aan de eerder opgestelde eisen. Deze oplossingsconcepten zijn op een systematische wijze vergeleken aan de hand van de gekozen criteria en aan de opdrachtgever gepresenteerd. Na de oriëntatie volgt modelvorming. Met behulp van het computerprogramma SOBEK wordt eerst een afvoermodel van de bestaande situatie opgesteld . Bewerkte regenvaldata van de overstromingsramp wordt in het model geïntroduceerd, waarmee de stroming van het water in de linker geul wordt gesimuleerd. De theorie achter het gebruikte regenwaterafvoermodel en de benodigde aannamen in het model worden beschreven. De resultaten worden geanalyseerd en de onzekerheden in kaart gebracht. Met het opgestelde afwateringsmodel worden een aantal technische varianten ontwikkeld waarbij gevarieerd wordt met de dimensionering, bekleding, ruimtelijke inpassing en berging. Met opgestelde criteria wordt het functioneren van de afwateringskanalen geëvalueerd. Tot slot wordt de meest geschikte variant in meer technisch detail uitgewerkt.