Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990)

Technisch rapport 18: Berekeningsresultaten beleidsalternatieven

More Info
expand_more

Abstract

Vanuit een beschrijving van beleidsanalyse in algemene zin en de gebruikelijke terminologie en definiering ervan, wordt toegewerkt naar een specificatie van de voor de discussienota 'Kustverdediging na 1990' gehanteerde beleidsanalytische aanpak. Hierin wordt de doelstelling van de studie uitgewerkt, wordt de uitgangssituatie gespecificeerd en worden de randvoorwaarden beschreven. De gewenste ontwikkelingen ten aanzien van de kustverdediging en de relatie met de maatschappelijke funkties in het kustgebied worden vastgelegd in strategieen. Wanneer ook de maatregelen die deze strategieen konkreet maken worden ingevuld leidt dit tot (beleids) alternatieven. Tevens wordt aangegeven welke ontwikkelingen de inspanningen die voor de kustverdediging de komende decennia nodig zijn, in hoofdzaak bepalen. Deze worden uitgedrukt in scenario's en betreffen vooral de hydrometeorologische randvoorwaarden (zeespiegel, klimaat) en de morfologische ontwikkelingen (gemiddeld, ongunstig). Tot slot worden de criteria beschreven op basis waarvan de ontwikkelingen bij diverse beleidskeuzes kunnen worden vergeleken. Het betreft kosten, verliezen aan duinareaal, e.d. Ten behoeve van de integrale analyse is het systeemanalytische model KUSTBEL (TR-17 ) ontwikkeld waarmee op relatief eenvoudige wijze voor de verschillende beleidsalternatieven de resulterende kustontwikkeling en de effecten daarvan op veiligheid en functies kunnen worden geanalyseerd en vergeleken. De feitelijke uitvoering van de beleidsanalyse richt zich op de analyse van beleidsalternatieven aan de hand van concrete rekengevallen, die in KUSTBEL worden ingevoerd (uitgezonderd de strategie Zeewaarts). Als onderdeel van de analyse is tevens een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om de invloed te kunnen inschatten van de onzekerheden die samenhangen met de beschikbare kennis en informatie.