Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990)

Technisch rapport 4: Inventarisatie duinfuncties

More Info
expand_more

Abstract

De kustverdedigingsstrook herbergt een groot aantal functies die in het proces van dynamisch kustbeheer een rol van betekenis spelen. Door kustgedrag en verdedigingsmaatregelen kunnen functies en belangen in het duingebied in het gedrang komen. De mate waarin dit in de toekomst kan gebeuren, wordt in het kader van de discussienota Kustverdediging onderzocht. Om dit te bepalen, is een inventarisatie gemaakt van ruimtebeslag en de waarde van de functies in het duingebied anno 1990. Voor verschillende scenario's van toekomstige kustlijnligging wordt hiermee in een beleidsanalyse bepaald, hoe groot het verlies aan functies zal zijn. Voor deze beleidsanalyse is een computermodel ontwikkeld, waarin de geinventariseerde gegevens verwerkt worden. Deze inventarisatie wil een beeld geven van de belangen die in het duingebied spelen en derhalve betrokken zijn bij het kustverdedigingsbeleid. Het doel is niet een afweging van belangen onderling. In dit Technische Rapport 4 wordt de geografische en beleidsmatige inventarisatie beschreven. Deze functie-inventarisatie beperkt zich in hoofdzaak tot het duingebied. In Technisch Rapport 8 wordt ingegaan op de waarde van de functies en het effect van kustlijnveranderingen erop. Van de functies op het strand (hoofdzakelijk strandrecreatie) wordt aangenomen dat deze als het ware met de kustlijnverplaatsing meeschuiven. In de vier opstellingen voor kustverdedigingsbeleid zullen zij geen significante onderscheidende parameter zijn. Daarom zijn zij in de inventarisatie niet verder verwerkt. Aan de functies van de onderwateroever wordt in Technisch Rapport 9 een beschouwing gewijd.