Beheersvisie Noordzee 2010

bron van leven, rust en ruimte - motor van economische activiteiten

More Info
expand_more

Abstract

De balans tussen bron en motor staat centraal. Aan de ene kant heb je de Noordzee als bron van rust, leven en ruimte en aan de andere kant de Noordzee als motor van economische activiteiten. Het beheer van de Noordzee richt zich op de ontplooiing van zowel bron als motor en op het in evenwicht brengen en houden van de balans. Dit alles binnen de randvoorwaarden van veiligheid op zee en langs de kust. De Beheersvisie Noordzee 2010 is gemaakt onder verantwoordelijkheid van een interdepartementale stuurgroep, waarin vertegenwoordigd de ministeries van V&W, VROM, LNV en EZ. Het rapport geeft een visie op het gebruik en beheer van de Noordzee voor de periode tot 2010. Vertegenwoordigers van zowel de sectoren en belangenorganisaties die op de Noordzee actief zijn, als een groot aantal overheidsorganisaties hebben gedurende de loop van het project verschillende keren hun mening over de Beheersvisie ingebracht. Dit hebben zij gedaan in samenwerking met hun achterban, waardoor het toekomstig beheer van de Noordzee breed gedragen wordt. Het document bevat de volgende onderwerpen: Hoofdstuk 1 "Goed zicht op de Noordzee" gaat in op de historische band van Nederland(ers) met de zee. Hoofdstuk 2 "Uitgangspunten voor de beheersvisie" omschrijft de plaats van de beheersvisie ten opzichte van de verschillende beleidsnota's. De geschiedenis van de beheersvisie wordt geschetst en de balans wordt nader toegelicht. Hoofdstuk 3 "Toetsingskader" geeft aan de hand van vier steekwoorden een overzicht van het toetsingskader dat voor het Noordzeebeheer van belang is. Nieuwe vormen van gebruik vallen hier niet altijd in. Hoofdstuk 4 "Ruimtelijk gebruik op de Noordzee" maakt duidelijk dat voor de balans regulering van het ruimtegebruik op de Noordzee nodig is. De eerste contouren van een kader voor beheer van de ruimte worden geschetst. Hoofdstuk 5 "Sturing van de balans" behandelt elementen waarmee de balans kan worden gestuurd: bestuur en beheer, internationaal overleg en de ontwikkeling van kennis. De inrichting van één loket Noordzee wordt aangekondigd, bedoeld voor onder meer nieuwe onderwerpen. Hoofdstuk 6 "Het gebruik van de Noordzee" geeft per sector aan waar het in het beheer om gaat, wat er bereikt zou moeten worden en hoe daaraan gewerkt wordt.