Technisch-Constructieve Beschouwing Uitvoering Roertunnel

More Info
expand_more

Abstract

In maart 1995 is besloten tot aanleg van de rijksweg 73-zuid, welke loopt van Venlo tot Echt, aan de oostzijde van de Maas. In het trace zijn twee tunnels en een open tunnelbak gepland. De Roertunnel bij Roermond, een van deze tunnels, was onderwerp voor mijn afstudeerproject. De tunnel heeft een lengte van circa 2300 meter en gaat door zowel landelijk als stedelijk gebied. Vanuit diverse overwegingen is voor dit project uitgegaan van een andere uitvoering van de tunnel, dan in het voorontwerp van 1995 was gegeven. De tunnel zal in het stedelijk gebied aan de oppervlakte komen te liggen en zal voorzien zijn van een semi-open dak. In het landelijke gebied zal de tunnel ook hoger liggen dan in het voorontwerp, terwijl aan weerszijden de toerit tot dit deel over een grote lengte zal worden uitgevoerd als open tunnelbak. Voor de uitvoering van de Roertunnel zijn per deelgebied een aantal uitvoeringsmethoden beschreven en globaal gedimensioneerd. Aan de hand van deze dimensionering is een kostenraming gemaakt. De kosten zijn afgewogen tegen de aspecten bouwhinder, milieu en kwaliteit om te komen tot de meest geschikte uitvoeringsmethode per deelgebied. Van de voor het stedelijk gebied geschikt geachte uitvoeringsmethoden komen de wandendak methode en de damwandkuip beiden als beste uit de afweging. Op basis van de criteria hinder en milieu gaat de voorkeur uit naar de wanden-dak methode. Op basis van kwaliteit scoort de damwandkuip beter. Voor het landelijke gebied kan worden geconcludeerd, dat de damwandkuip ten aanzien van de open tunnelbakgedeelten eenduidig als beste naar voren komt. Het geheel gesloten gedeelte kan eveneens op deze wijze uitgevoerd worden, maar een gedeeltelijke uitvoering als afgezonken tunnel komt gelijkwaardig uit de evaluatie. De afgezonken tunnel scoort beter op het gebied van hinder en milieu, terwijl het risicoprofiel voor deze uitvoering hoger ligt.

Files