Deltaplan Grote Rivieren - Voortgangsrapport 4

More Info
expand_more

Abstract

In deze vierde voortgangsrapportage wordt verslag uitgebracht voor wat betreft de voortgang van de werken over de periode 1 juli 1996 - 1 april 1997. De financiële verantwoording wordt afgelegd over de periode 1 juli 1996 - 1 januari 1997. In de periode tot 1 april 1997 zijn vrijwel alle urgente werken afgerond en is het vereiste veiligheidsniveau bereikt. Uitzondering hierop wordt gevormd door: - twee projecten in de fase van afwerking, te weten wallen van Woudrichem fase 2 en Merwededijk fase IV, beide worden voltooid in 1997; - twee projecten in uitvoering, te weten de keersluis Ramspol (gereed in 1999) en het eind 1996 aan de lijst van urgente werken toegevoegde dijkversterkingsproject Lekdijk West\Bergambacht (gereed in 1998); - twee specifieke kunstwerken in verder afgeronde dijkversterkingsprojecten, te weten de Dalemse sluis (gereed in 1998) en het Hollandsch-Duitsch gemaal (gereed in 1998); - twee kadeplannen die op onderdelen nog niet gereed zijn, te weten Roermond-Roer en Neerbeek, beide plannen worden voltooid in 1997. Met betrekking tot de verdeling van de meerkosten van de Maaskaden is overeenstemming bereikt tussen rijk, de provincie Limburg en de betrokken waterschappen. Het rijk enerzijds en de overige drie partijen gezamenlijk anderzijds, betalen ieder de helft van de kosten van de kadeplannen voor zover deze meer bedragen dan 155 miljoen gulden. Deze meerkosten worden door de waterschappen op circa 4 0 miljoen gulden geraamd. De tweede tranche versterkingswerken, het betreft zowel projecten langs de grote rivieren, IJsselmeer als in het Deltagebied, zijn voor 67% in voorbereiding, 23% in uitvoering en 10% van deze werken is per 1 april 1997 gerealiseerd. In het Deltagebied is tijdige realisatie mede-afhankelijk van een eventuele MER-plicht. De Raad van State zal hierover een uitspraak doen naar aanleiding van de het recent behandelde beroep inzake het project Sliedrecht Kleindiep-Baalhoek. In 1996 is 224 miljoen gulden uitgegeven aan het Deltaplan Grote Rivieren. In vergelijking met de derde voortgangsrapportage is het totale overschot tussen de beschikbare en benodigde financiën afgenomen van 17 miljoen gulden naar 0. Enerzijds zijn de benodigde financiën toegenomen met 4 miljoen gulden als gevolg van kostenstijgingen, anderzijds zijn de totaal voor dit project beschikbare financiën verminderd met 13 miljoen gulden.