Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 43)

Pages

document
Min, A.P.N. (author)
Deze deelstudie is een gedeelte van de totale afstudeeropdracht, die het volgende inhoudt; "het onderzoeken van het OPAC-plan (Ondergrondse Pomp Accuulatie Centrale) met een grootte 1200 MW, welke gebruikt zal worden voor opslag van windenergie alswel voor piek-shaving". In deze deelstudie wordt een deelonderzoek gedaan naar het (totaal...
master thesis 1984
document
Van der Meer, M.T. (author)
In de ontwerppraktïjk wordt de stabiliteit van grondlichamen onderzocht m.b.v. een glijvlakanalyse. Bij zo'n analyse wordt verondersteld, dat een deel van het grondlichaam over een bepaald vlak kan afglijden. Er worden zekere vooronderstellingen omtrent de vorm van dat vlak gemaakt, d.w.z. dat het een plat vlak is, of een cirkelcilinder, etc....
master thesis 1984
document
Van der Lem, J.C. (author)
In de loop der jaren blijken banken en geulen voor het zeegat van Texel langs te bewegen. Dit geschiedt onder andere door de getijstroom langs de kust en die door het zeegat. Door deze beweging treedt na een aantal decennia (ca. 10 tot 15) het verschijnsel op dat een geul dicht onder de kust van Texel komt te liggen (bijl. 2). De volgende fase...
master thesis 1984
document
Steetzel, H.J. (author)
Het (uiteindelijke) doel van het onderzoek is te komen tot een aanzet tot een model dat de concentratieverdeling in de bodemlaag als functie van de hydraulische (en geometrische) omstandigheden beschrijft. De golfbeweging uit zich vlak boven de bodem als een (bij benadering) horizontale oscillerende waterbeweging boven een zandbed. Het huidige...
master thesis 1984
document
Kouwenhoven, N.W.M. (author)
In een tijd waarin de stagnerende economie ook aan het havengebeuren niet ongemerkt voorbij gaat is de gemeente Rotterdam van plan de komende vier jaar voor ongeveer f1 miljard te investeren in de infrastructuur van de Rotterdamse haven. Door deze investeringen zal Rotterdam zijn concurrentiepositie t.o.v. de kleinere buitenlandse havens moeten...
master thesis 1984
document
Vroon, J.H. (author)
Een rivier bestaat uit bochten, overgangsvakken en tegenbochten. In vergelijking tot een bocht is de bodemligging t.p.v. een overgangsvak meer gelijkmatig verdeeld over de breedte van de rivier, zodat bij lage afvoer de waterstand daar ter plaatse maatgevend zal zijn voor de scheepvaart. Om inzicht te krijgen in de bevaarbaarheid van een rivier...
master thesis 1984
document
Stefess, H. (author)
Dit rapport is een vervolgstudie op het door Smole en van de Vijver [1] verrichtte vooronderzoek betreffende de aanpassing van de haven van Monrovia. De aanpassing van de haven moet het mogelijk maken schepen van 150.000 dwt te ontvangen. De huidige haven lay-out staat de ontvangst van ertscarriers van 80.000 dwt toe. In het kader van deze...
master thesis 1984
document
Lantsheer, C. (author), Neerings, H. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de voortgang van het onderzoek naar het optreden van een laminaire korreldispersiestroming op een talud. Eerder onderzoek werd verricht door Mastbergen naar aanleiding van zijn rapport "De dynamica van een laminaire korreldispersiestroming langs een talud". Hij konkludeert uit zijn onderzoek in een...
master thesis 1984
document
Oosting, J. (author)
Dit verslag bevat de voorstudies en de eerste opzet van de hoofdstudie. In de voorstudie werden de belastingen op, en het gedrag van meersystemen diepgaand bestudeerd. Zowel belastingen tijdens het meren ( stootbelasting ) als belastingen in gemeerde toestand ( ten gevolge van wind ) werden beschouwd. Vervolgens werd voor zowel een meerstoel als...
master thesis 1984
document
Remeijer, R.M. (author), Oomen, W.W.J. (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stroomgebieden in Nederland die door de natuurlijke omstandigheden mogelijkheden geven om kleinschalige waterkracht toe te passen. Na de afbakening van de omvang van het onderzoek \\Drdt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van verschillende turbines en hun toepassingsgebieden. Het blijkt dat...
master thesis 1984
document
Rijper, R.R. (author)
A submarine pipeline on the seabed will adjust its shape to the sea bottom profile. The sea bottom profile is not perfectly flat. One can encounter irregularities in the sea bottom due to slopes, lumps and gullies. These irregularities are already present at the time the pipeline is installed. Because the pipeline has a certain bending stiffness...
master thesis 1984
document
Kollen, J. (author)
Een pijpleidig op de bodemvan de Noordzee wordt met behulp van het storten via de zuigbuisvan een sleephopperzuiger afgestort. Per stortpassage wordt ongeveer 3 - 5 cm zand aangebracht op de pijpleiding. Zand met een D50 van 500 micron geeft in de onderhavige situatie een ca. 1.1 maal zo goed rendement als zand met een D50 van 210 micron. De...
master thesis 1984
document
Bruns, J.W.F. (author)
Na dimensionering van een rubble mound-ringdijk en een caissonringdijk voor de 100-jaar-golf in Sector I worden de goede punten van deze twee gecombineerd tot een derde ontwerp, nl. een caisson op een grinddijk. Deze drie alternatieven worden met elkaar vergeleken. Na keuze van de meest geschikte constructie wordt het ontwerp verder uitgewerkt...
master thesis 1984
document
Vegt, E. (author)
Wanneer een oliepijpleiding die zich in water bevindt op zodanige wijze beschadigd wordt dat er een opening in de wand van de leiding ontstaat, zal ten gevolge van meerdere mechanismen lekkage van olie optreden. Eén van deze mechanismen is de uitwisseling van olie en wat er in de leiding ten gevolge van het dichtheidsverschil van beide...
master thesis 1984
document
Boeters, R. (author)
In hoofdstuk 1 wordt het doel van de studie geformuleerd en wordt de wijze aangeduid waarop getracht is de doeleinden te realiseren. Hoofdstuk 2 behandelt het bij deze studie gebruikte cijfermateriaal en de totstandkoming ervan. Allereerst wordt de simulator waarmee de proeven zijn uitgevoerd beschreven. Vervolgens komt de beschouwde situatie...
master thesis 1984
document
Taconis, T.W. (author)
A guyed tower offshore windmill has been designed to utilize the much higher wind energy production possible there in comparison to onshore. It will be sited in an intermediate water depth (=75 m) of a coastal region. The feasibility for North Sea conditions for a structure with a life of 25 years has been examined. A modified design, slender...
master thesis 1984
document
De Bruyn, L. (author)
In het hierna volgende afstudeerwerk is een globaal ontwerp gemaakt voor een stormvloedkering in de Zeeschelde nabij Antwerpen. De kering heeft tot hoofddoel het beschermen van het gebied rondom de tijrivier. Het verslag is in drie delen gesplitst, n.l.: deel I): Vooronderzoek waaruit blijkt dat voor een afdoende bescherming van het...
master thesis 1984
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit verslag geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is over de bewegingsvergelijking van vaste deeltjes in een nietstationaire waterbeweging. De nadruk ligt hierbij op de termen waarmee de vergelijking is opgebouwd. Via een overzicht van de historische ontwikkelingen op dit gebied en de van belang zijnde krachten wordt gekomen tot de...
master thesis 1984
document
Termes, A.P.P. (author)
In order to predict waterlevel changes in rivers due to floodwaves and local bedshapes for navigation, the local behaviour of the riverbed should be known. In many cases the bed of a river ~onsists of dunes, which propagate downstraam due to the sediment transport along the dunes. In this report mainly the watermovement but also the sediment...
master thesis 1984
document
Termes, A.P.P. (author)
In order to predict waterlevel changes in rivers due to floodwaves and local bedshapes for navigation, the local behaviour of the riverbed should be known . In many cases the bed of 3 river consists of dunes, which propagate downstream due to the sediment transport along the dunes . In this report mainly the watermovement but also the sediment...
master thesis 1984
Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 43)

Pages