Searched for: classification%3A%22KBQ00%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Tydeman, P. (author)
Eén van de proefgebieden waar binnen het Europese INTERREG-project ComCoast informatie wordt verzameld over de gevolgen van de blootstelling van binnendijkse gebieden aan zeewater, is de Breebaartpolder, een ca 60 ha grote polder in het noordoostelijk kustgebied van de provincie Groningen. De polder is geheel omsloten door dijken en is mede...
report 2005
document
Graveland, J. (author)
Nederland en Vlaanderen hebben het strategische besluit genomen om de vaargeul naar Antwerpen te verruimen zodat schepen met een diepgang van 13.1 m de haven getij-ongebonden kunnen bereiken. Voordat daarmee begonnen kan worden moeten diverse procedures doorlopen worden. Een ervan is een m.e.r. waarin de milieu-effecten van de beoogde verruiming...
report 2005
document
Van den Heuvel-Greve, M.J. (author), Maas, J.L. (author), Vethaak, A.D. (author)
Deze verkenning heeft als doel inzicht te geven hoe ecoassays kunnen worden ingezet voor de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ecoassays zijn biologische testen waarmee de oorzaken van een slechte ecologische toestand kunnen worden achterhaald. Deze oorzaken kunnen van chemische, hydromorfologische of eutrofiëringsaard zijn. De...
report 2005
document
Jager, Z. (author)
De ministeries van LNV en V&W hebben gevraagd om een Nationaal Programma Herstel Zoet/Zout. Toeleverend aan dat programma wordt voor Noord-Nederland gewerkt aan een Regionaal Programma Herstel Zoet/Zout. Als onderdeel van dit Regionaal Programma wordt een visie ten aanzien van het oplossen van de visintrekbelemmeringen tussen zout en zoet in...
report 2003
document
De Leeuw, C. (author), Meijer, M.L. (author)
In het kader van het project WONS*BRAK doet het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) langlopend onderzoek naar het herstel van estuariene gradienten (vaak zoet-zout overgangen genaamd) in het Nederlandse kustgebied. Als onderdeel van dit project is een studie naar de betekenis van kleinschalige proefgebieden voor het herstel van zoet-zout...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het huidige peilbeheer van het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de (verwachte) verdere stijging van de zeespiegel en toename van de piekdebieten van de IJssel. In het kader van een vergroting van de bestaande spuicapaciteit in de...
report 2002
document
Coops, H. (author)
De waterhuishouding van Nederland is onderhevig aan sterk veranderende inzichten. Als gevolg van klimaatveranderingen en bodemdaling, veranderde wensen vanuit de samenleving en de aandacht voor natuur en milieu staat voor waterbeheerders het peilbeheer volop in de aandacht. De manier waarop het waterpeil in onze meren, plassen en wetlands wordt...
report 2002
document
Lievaart, M.A. (author), Stikvoort, E.C. (author)
Het project Zeemove volgt de effecten van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde die in de periode juli 1997 tot juli 1998 is gerealiseerd werd. Daartoe is een monitoringprogramma ingericht dat chemische, fysische en biologische parameters volgt (Move-rapport 2; De Jong et al.). Het programma is opgesteld om de zogenaamde hypothesen ...
report 2002
document
Stikvoort, E. (author), Graveland, J. (author), Eertman, R.H.M. (author)
Het rapport Leve(n)de Noordrand is door RIKZ in opdracht van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland opgesteld. Het geeft een toekomstvisie op het herstel van het ecologische functioneren van de Noordrand op basis van een analyse van het huidige en vroegere ecologische functioneren, en de specifieke mogelijkheden en beperkingen van het gebied als...
report 2002
document
Hoeksema, H.J. (author)
Dit Grevelingen Bekkenrapport ’Van kwetsbaar naar weerbaar’ geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het functioneren van het systeem over de laatste vijf tot tien jaar. Uit de beschrijvingen in het rapport en de veelheid van gegevens die terug te vinden zijn op de bijgeleverde cd-rom, wordt duidelijk dat het meer goed...
report 2002
document
Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van de maandelijkse watervogeltellingen per vliegtuig in de Voordelta in het seizoen 2001/02 (juli 2001 tot en met juni 2002). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name zee-eenden en Aalscholvers in de Voordelta. Ook worden de tellingen van zeehonden in de...
report 2002
document
Vethaak, A.D. (author), Rijs, G.B.J. (author), Schrap, S.M. (author), Ruiter, H. (author), Gerritsen, A. (author), Lahr, J. (author)
The ‘National investigation into the occurrence and effects of estrogenic compounds in the aquatic environment’ (Dutch acronym, LOES), is a base-line study that provides a picture of the occurrence of a number of natural and synthetic estrogens in the aquatic environment as well as a view of the associated estrogenic effects in fish in surface...
report 2002
document
Plette, S. (author), Prins, T. (author), Boers, P. (author), Van de Berg, M. (author), Peperzak, L. (author), De Jonge, J. (author), Wetsteijn, B. (author), Lammens, E. (author), Verbeek, H. (author), Menting, G.A.M. (author), Leus, F. (author)
Het programma van het thema eutrofiëring & productiviteit bestaat uit onderzoek en advies ten behoeve van de onderbouwing van het ingezette saneringsbeleid en de ondersteuning van watersysteemaanpak, d.w.z. herstelmaatregelen in het watersysteem. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende kennisinstituten, zoals STOWA, RIVM, NIOO, ALTERRA en...
report 2002
document
Haas, H.A. (author), Tosserams, M. (author)
De Delta van Zuid-West Nederland heeft in de afgelopen 30 jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. De Deltawerken hebben geleid tot een stelsel van dammen en sluizen die bescherming bieden tegen overstromingen vanuit zee. Ook is hierdoor nieuwe infrastructuur tot stand gekomen en zijn afzonderlijke zoet-, zout- en brakwaterbekkens gevormd en is...
report 2001
document
Bakermans, M. (author), Zweers, H. (author)
Rijkswaterstaat geeft in de visie op de ecologische functie van de Rijkskanalen in Noord-Brabant de kaders en doelstellingen aan die gehanteerd worden voor het invullen van de ecologische functie van de kanalen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant. Deze visie heeft betrekking op de gehele kanaalzone: dat wil zeggen het...
report 2000
document
Lanters, R.L.P. (author), Rozemeijer, M.J.C. (author), Hadderingh, R.H. (author), Heesen, M.J. (author)
In 1999 is in opdracht van RWS/Directie Zuid-Holland de samenstelling van de visstand in vier Rotterdamse havens onderzocht. Doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de samenstelling van de visstand in het Rotterdamse havengebied en om de mogelijke effecten van koelwaterlozingen in havenbekkens te achterhalen. Derhalve is in twee...
report 2000
document
Withagen, L. (author)
Het Zuidelijke Deltagebied is een uniek gebied waar water centraal staat. De karakteristieke eigenschappen van de watersystemen vormen het visitekaartje van de regio. Dit is een visitekaartje ingekleurd met zowel internationaal erkende natuurwaarden als met economische belangrijke sectoren als zeevaart en schelpdiervisserij en recreatie. Water...
report 2000
document
Groshart, C.P. (author), Wassenberg, W.B.A. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
GENERAL Brominated flame-retardants are used for fire prevention and inhibition in polymers, rubber, textiles and wood. Flame retarded polymers are widely used in cars, consumer electronics, computers, electrical equipment and building materials. Dominant use of brominated flame-retardants in these materials is primarily based on their high...
report 2000
document
Evers, E.H.G. (author), Van Meerendonk, J.H. (author), Ritsema, R. (author), Pijnenburg, J. (author), Lourens, J.M. (author)
(See below for the English summary. In the rapport a more extensive English summary is given. Although most of the content is in Dutch) Deze studie bevat de meest recente kennis van tributyltinverbindingen (TBTX). Een aantal omzettingsprodukten (di- en monobutyltinverbindingen) en tetrabutyltin (uitgangsstof voor de produktie van de...
report 1995
document
Rijkswaterstaat, Directie Flevoland en NBLF Friesland willen op het ondiepe voorland in de Bocht van Molkwerum de natuurwaarden versterken. Dit gebied zal worden ingericht als een broedgebied voor kale grond-broeders (Sterns, Kluten en Plevieren) en een rust- en foerageergebied voor vogelsoorten zoals: Steltlopers, Meeuwen, Sterns, Eenden,...
report 1994
Searched for: classification%3A%22KBQ00%22
(1 - 20 of 35)

Pages