Searched for: classification%3A%22TMN1000%22
(1 - 4 of 4)
document
Jansen, P.L.M. (author)
In het licht van het WIN-project en op grond van de notitie "Aanpak Wateroverlast" gaat het in dit project erom de spuimiddelen in de Afsluitdijk uiterlijk in 2007 zodanig vorm te geven dat deze in ieder geval tot halverwege de volgende eeuw (2050) voldoen aan de eisen die daar naar het huidige inzicht aan gesteld moeten worden. Belangrijkste...
report 2000
document
Van der Wildt, C.D. (author)
Op 14 juni 1989 is de Wet op de waterhuishouding ingevoerd. Ingevolge artikel 16 van die Wet jo. de artikelen 11 t/m 18 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding (UWH), welke laatste in werking zijn getreden op 1 juli 1990, een peilbesluit dient te worden genomen met betrekking tot de in dit besluit genoemde wateren. Bij de vaststelling van...
report 1992
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
Anonymous, A. (author)
De Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch verzoekt in zijn schrijven van 14 Mei 1937 o.a. te willen nagaan of een afwatering naar de Ooster- of Westerschelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan elders, voordelen zou bieden boven een afwatering naar het Hollandsch Diep, zoals door den Provincialen Waterstaat...
report 1937
Searched for: classification%3A%22TMN1000%22
(1 - 4 of 4)