Searched for: subject%3A%22afsluitingswerken%22
(1 - 17 of 17)
document
Schukking, W.H.P. (author)
In het verslag M 675-deel IV is het onderzoek beschreven naar de ontgrondingen benedenstrooms van het einde van de bodemverdediging, die tijdens de afsluiting van het Brouwershavense Gat in het zuidelijke sluitgat tengevolge van de ebstroom kunnen worden verwacht. Nadat dit onderzoek was afgesloten, deed zich de behoefte voelen ook de...
report 1970
document
Hoyer, R.P. (author), Van der Weide, J. (author), Boogaard, A. (author), Kooman, C. (author), Hoekstra, A. (author)
1. Stroombestendigheid sluitgatdrempel 2. Vormgeving Wintersluitgat 3. Ontgrondingen sluitingsfasen 4. Wind- en stroomweerstand caisson 5. Krachten door de strom op caissons uitgeoefend tijdens plaatsingsmanoeuvres
report 1970
document
Schukking, W.H.P. (author)
In het detailmodel van het zuidelijke sluitgat van het Brouwershavense Gat (M 675) is reeds enige jaren geleden een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een caissonsluiting en een geleidelijke sluiting van genoemd sluitgat, waarbij de konsekwenties ten aanzien van de bodemaantasting in de omgeving van het sluitgat een...
report 1970
document
Van der Weide, J. (author)
Op grond van een oriënterend ontgrondingsonderzoek in het overzichtsmodel werd besloten hiervoor het Zuidelijke sluitgat te kiezen, aangezien hier de ontgronding het grootst was. Deze ontgronding vormt een gevaar voor de stabiliteit van de Schouwense oever. Daar de snelheden tijdens vloed hoger zijn dan tijdens eb werd besloten het onderzoek in...
report 1965
document
Andreas, J.F.R. (author)
In een detailmodel is een vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de sluitgaten uitgevoerd, waarbij van een bepaalde keuze voor de lengte van de verdediging is uitgegaan, n.l. aan weerszijden 80 m gemeten uit de drempelas. De ontgronding is hierbij als criterium genomen. Het onderzoek is uitgevoerd voor eb, daar hierbij de grootste...
report 1964
document
Stuvel, H.J. (author)
Boek geschreven naar aanleiding van de aanleg van de Veerse Gat-dam en de Zandkreek-dam, waardoor de drie eilanden (Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland) tot één gesmeed werden en het Veerse Meer ontstond.
report 1963
document
Woestenenk, A.J. (author)
Na het gereedkomen van het wintersluitgat in de Veerse Gatdam werd de bodem ten zuidoosten van het sluitgat achter de bezinking plaatselijk uitgeschuurd tot een diepte van N.A.P. - 36 m. Deze ontgronding was een gevolg van de wervelstraat die bij vloed van het landhoofd aan de Noordbevelandse zijde binnenwaarts trok. Door het plaatsen van de...
report 1962
document
Bakker, M.J. (author)
Het resultaat van de proeven kan in het kort als volgt worden samengevat. 1) De snelheidsverdeling op de kruin van de dam is moeilijk reproduceerbaar. De uit de snelheidsverdeling berekende schuifspanning is als gevolg daarvan nogal onnauwkeurig. 2) De aantasting van de dam is goed reproduceerbaar. 3) Tussen schuifspanning en bruto-transport,...
report 1961
document
Anonymus, A. (author)
Het modelonderzoek betreffende de afsluiting van het Veersegat is voortgezet met een onderzoek naar de volgorde van plaatsing van de doorlaatcaissons in het sluitgat. Het uiteindelijke sluitgat zal gesloten worden door middel van zeven doorlaatcaissons. Daar deze caissons tijdens het plaatsen gesloten moeten zijn, treedt dan gedurende korte tijd...
report 1960
document
Nijdam, A. (author)
1. Modelbeschrijving schaalmodel 2. Tracé van de dam 3. Onderzoek zuidelijk sluitgat 5. Noordelijk sluitgat
report 1960
document
Nijdam, A. (author)
Ten behoeve van het onderzoek over de afsluiting van het Veeregat is in het Waterloopkundig Laboratorium "De Voorst" een model gebouwd van de mond van het Veeregat met een gedeelte van de Oosterschelde en de Roompot (M 586, lengteschaal 150, diepteschaal 50). De keuze van de randvoorwaarden, zodanig dat deze op voldoende afstand van de dam...
report 1959
document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek van het tracé van de afsluitdijk betreft het onderzoek van de plaats en de richting van het wintersluitgat in de dijk. Maatgevend voor het juiste tracé van het sluitgat is hier in hoofdzaak de aanval op de Walcherense kust. Door de gecompliceerdheid van de aanval door de stroom op de oever (waarschijnlijk combinatie van uitschuring...
report 1957
document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956
document
Valken, K.F. (author)
Nota waarin de verschillende plannen tot afsluiting van de zeearmen met elkaar worden vergeleken.
report 1953
document
Fotoalbum met 75 foto’s van het sluiten van doorbraken in Zeeland tijdens de stormvloed van februari 1953. Dit album komt uit de nalatenschap van prof.ir. J. Agema. Het zijn voor een groot deel luchtfoto’s op groot formaat, o.a. van de caisson sluitingen bij Kruiningen, Rilland-Bath, Schelphoek en Ouwerkerk
report 1953
document
Heuff, H. (author), Koning, R. (author), Van Mastenbroek, J.H. (author), Vreedeburgh, C. (author), Wenning, Y. (author)
Map met 10 aquarellen gemaakt n.a.v. de aanleg van de Afsluitdijk en de polder Wieringermeer
report 1932
document
Lely, C. (author)
Nota nr. 8 over de vergelijking van de verschillende ontwerpen tot droogmaking van de Zuiderzee.
report 1892
Searched for: subject%3A%22afsluitingswerken%22
(1 - 17 of 17)