Searched for: subject%3A%22dijkstabiliteit%22
(1 - 3 of 3)
document
Den Abel, H. (author), Van, M.A. (author), Provoost, Y.M. (author)
In deze publikatie wordt een methode aangegeven hoe de veiligheid van een dijk kan worden beoordeeld tijdens een hoogwater in het winterseizoen 1995/96. De zogenaamde noodwetdijkvakken zijn beoordeeld met als criterium een waterstand met overschrijdingsfrequentie van 1/200 per jaar. Informatie is verzameld over de praktische noodmaatregelen die...
report 1995
document
Jonker, A. (author)
Door Rijkswaterstaat Directie Zeeland is aan de Dienst Weg- en Waterbouwkunde gevraagd om een oordeel te geven over de grondmechanische stabiliteit van de oostelijke hoogwaterkering van de buitenhaven te Vlissingen. De waterstand waarvoor deze beoordeling moet plaats vinden is die bij een frequentie van 2.5 x 10^(-4). Geconcludeerd wordt dat...
report 1989
document
De Weijze, M. (author)
De probleembeschrijving van de vorige paragrafen kan samengevat worden in de volgende probleemstelling: Primair: Het huidige algengehalte is te hoog en de door het P.W.N. gekozen oplossing voor dat probleem is het verdiepen van het spaarbekken. Hierbij rijzen de volgende problemen: 1) Mogelijke ontoelaatbare stijghoogte verandering in het...
master thesis 1988