Searched for: subject%3A%22hoogwaterbescherming%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Kloosterman, J. (author), Wiersinga, W. (author), Schuiling, E. (author)
Dit onderzoek analyseert voor het Deltaprogramma Waddengebied de belangen en visies van diverse lokale stakeholders op veiligheid op de eilanden en de vastelandskust. Hoewel langs de vastelandskust veiligheidsproblemen moeten worden opgelost is daar weinig maatschappelijke discussie over; er zijn veel mogelijke oplossingen zoals ruimtelijke...
report 2012
document
De Kruif, A. (author)
De Probleemanalyse voor Deltaprogramma Rivieren (DPR) met betrekking tot de hoogwaterveiligheidsopgave onderscheidt zich in de volgende opgave: 1. Op orde brengen (conform huidige toetsregels) - waterveiligheidsopgave: Derde toetsronde en verlengde derde ronde toetsing; 2. Op orde houden - waterveiligheidsopgave: nieuwe inzichten,...
report 2012
document
Baltissen, J. (author), Ruitenbeek, M. (author), Koeze, R. (author), Van Drimmelen, C. (author)
De waterbestendige stad is een van de zes gebiedspilots in het deltaprogramma veiligheid, waarin de noodzaak en consequenties van nieuwe waterveiligheidsnormen en de toepasbaarheid van de zogenaamde meerlaagsveiligheidsbenadering is onderzocht. In de regio Amsterdam is de veiligheidsopgave complex. Het betreft een dichtbevolkt stedelijk gebied...
report 2012
document
Kolen, B. (author), Hommes, S. (author), Huijskes, E. (author)
We claim that, in The Netherlands, emergency management for flooding should be seen as an ‘add on’ to existing emergency planning. Therefore, some specific preparation is required to minimize loss of life and maximize the use of available information, resources and infrastructure. This booklet discusses this preparation based on the experiences...
report 2012
document
Knoeff, H. (author), Ellen, G.J. (author)
In het nationaal Waterplan worden deltadijken beschreven als dijken die zo hoog, breed of sterk zijn dat de kans op een plotselinge en oncontroleerbare overstroming vrijwel nihil is. Deltadijken kunnen gecombineerd worden met andere functies. Over deltadijken bestaan veel verschillende beelden. Daarbij worden aan deltadijken verschillende...
report 2011
document
Hartog, M. (author), Van Loon-Steensma, J.M. (author), Schelfhout, H. (author), Slim, P.A. (author), Zantinge, A. (author)
The Climate Dike is a logical addition to the current practice of raising and reinforcing dikes. A Climate Dike is defined here as „a collective term for design components that result in flood defences so robust that they are virtually impossible to breach, and thus offer lasting protection, even in the face of ongoing climate change.. The...
report 2009
document
Ten Brinke (ed), W. (author)
Op verzoek van het Kabinet heeft de Deltacommissie in september 2008 een advies uitgebracht over de wijze waarop Nederland kan omgaan met de consequenties van de klimaatveranderingen tot 2100, met een doorkijk naar 2200. Dit advies betreft strategieën voor een samenhangende aanpak voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust en het...
report 2008
document
Ruijgrok, E.C.M. (author), Bel, D.J.F. (author)
De waarde van de te beschermen imponderabilia exclusief slachtoffers kan geraamd worden op circa 9 procent van de waarde van de ponderabilia. Inclusief slachtoffers is dat circa 22 procent. Deze getallen omvatten alleen de waarde van natuur, archeologie, landschap, historische bouwkunde en (drink)waterkwaliteit. Om het risico ten aanzien van...
report 2008
document
Kolen, B. (author), Jonkman, S.N. (author), Ter Horst, W. (author), Terpstra, T. (author), Bouwer, L. (author), Loois, A. (author), Kanning, W. (author), De Jong, M. (author)
De Jonge Deltacommissie is een open en onafhankelijk netwerk dat bestaat uit alle jonge professionals die ideehebben ingezonden om Nederland waterveilig te houden. De Jonge Deltacommissie zal na het uitbrengen van het advies van de Deltacommissie een vervolg krijgen. De Jonge Deltacommissie wil dat Nederland de komende eeuwen goed beschermd is...
report 2008
document
Bureau Blueland (author)
Op verzoek van het Kabinet heeft de Deltacommissie in september 2008 een advies uitgebracht over de wijze waarop Nederland kan omgaan met de consequenties van de klimaatveranderingen tot 2100, met een doorkijk naar 2200. Dit advies betreft strategieen voor een samenhangende aanpak voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust en het...
report 2008
document
Bruil, D.W. (author)
De Deltacommissie bereidt een advies voor over de wijze waarop Nederland kan omgaan met de consequenties van de klimaatveranderingen tot 2100, met een doorkijk naar 2200. In het kader daarvan is bij de Subcommissie besluitvorming) behoefte aan informatie over juridische aspecten. Er wordt van uitgegaan dat de oplossingsrichtingen die de...
report 2008
document
Jonkman, S.N. (author)
In deze notitie is een indicatie gegeven van de omvang van groepsrisico's voor dijkringen in Nederland. Het doel is om vast te stellen in welke dijkringen in Nederland de groepsrisico's relatief hoog zijn. In eerste instantie zijn de groepsrisico's voor negen door de Deltacommissie gedefinieerde dijkringen geschat. Vervolgens is verkend of ook...
report 2008
document
Geest, L. van der (author), Heuts, L. (author), Schuurman, A. (author)
De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel stellen ons land voor grote uitdagingen. Het gaat hier niet alleen om ruimtelijke ingrepen om de waterveiligheid en (zoet)watervoorziening te waarborgen, maar ook om maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen. We zullen in onze beleidsplannen en...
report 2008
document
Groenendijk, F.C. (author)
De Deltacommissie heeft IMARES om een expert opinie gevraagd omtrent mogelijkheden om in de buitendelta van de Wester- en Oosterschelde ecologische waarden te versterken of te cren als antwoord op verlies van ecologische waarden binnen die estuaria. Met name is gevraagd een ecologische beoordeling te geven van de creatie van een eiland op de...
report 2008
document
Geest, L. van der (author), Berkhof, M. (author), Meijer, M. (author)
In de afgelopen twee eeuwen zijn er drie perioden geweest, waarin relatief veel werd geesteerd in infrastructuur. Dit had te maken met grote nationale projecten die in de betreffende periode werden uitgevoerd. In de periode tussen 1865 en 1880 was de investeringsquote hoog vanwege de gelijktijdige aanleg van de Nieuwe Waterweg en het...
report 2008
document
Wereldwijd is men het er inmiddels over eens dat het klimaat verandert. Omdat toenemende rivierafvoeren tot de effecten van zo'n verandering behoren en die effecten ook bij ons in Nederland zullen optreden, moeten we nu al nagaan wat die gevolgen betekenen voor de Maas. Allerlei vragen moeten in dat geval worden beantwoord. Wat kunnen we doen?...
report 2003
document
Slomp, R. (author), Ytsma, D. (author), Westphal, R. (author)
In de IJsseldelta worden de waterstanden bepaald door de afvoer van de IJssel, het meerpeil op het IJsselmeer en windinvloeden. Daarnaast leidt de vernauwing van de IJssel tussen Kampen en IJsselmuiden tot opstuwing van de rivierafvoer. Door klimaatveranderingen wordt op termijn hogere rivierafvoeren verwacht. Eveneens zal door...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Deze publicatie bestaat uit drie delen: I) Plan van aanpak wateroverlast, II) Notitie Regionale hoogwaters 1998, III) Overzicht van beleidsmaatregelen van provincies ter bestrijding van de wateroverlast. Deel I kan gezien worden als het hoofdrapport met het algehele plan van aanpak, gebaseerd op de notities (uit deel II) en de beleidsmaatregelen...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de overstromingen van 1993 en 1995 is internationale samenwerking een absolute noodzaak om tot een duurzame bescherming tegen hoogwater te komen. Het Actieplan Hoogwater Maas is opgesteld door de transnationale Werkgroep Hoogwater Maas (WHM). De doelstelling van het Actieplan is te komen tot een coherent geheel van...
report 1998
Searched for: subject%3A%22hoogwaterbescherming%22
(1 - 20 of 22)

Pages