Searched for: subject%3A%22kustverdediging%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma (verder aangeduid als Deltaprogramma Kust) heeft tot doel te verkennen wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die het aangrenzend binnenland duurzaam en (kosten)efficiënt verdedigt tegen overstroming vanuit zee en die tevens ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling van functies in de kust. Het...
report 2011
document
Dijkzeul, D. (author)
De grens tussen land en zee staat onder druk, van zowel de landkant als de zeekant. Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging en hoge stormvloeden. Hiertegen is onze kust op dit moment niet opgewassen. Aan de andere kant is de ruimte van de kustzone gewild voor wonen, recreatie, toerisme, haven- en natuurontwikkeling. De ingrepen die...
report 2010
document
Kai, C. (author)
Coastal zones which are known as the interface between continents and oceans are vital and important to human beings because a majority of the world's population live in such zones (Nelson, 2007). Coastal systems are among the most dynamic and energetic environments on earth and they are continuously changing because of the dynamic interaction...
report 2009
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
Within the framework of the workpackage 4c: “Flexible coastal defence with geosystems”, which is part of the workpackage 4: “Morfodynamics of the North Sea and coast” several problems are formulated with respect to the application and design of Geosystems. This is performed within the Delft Cluster project “Sustainable development of North sea...
report 2008
document
Sewagudde, S. (author)
The objective of this study is to develop a methodology for hybrid modelling of sedimentation in a coastal basin or large shallow lake where physically based and data driven approaches are combined. This research was broken down into three blocks. The first block explores the possibility of approximating a physically based model using a data...
report 2008
document
Brouwer, R.L. (author)
Barrier island coasts are a common feature in many parts of the world. An example is the Wadden coast of The Netherlands, Germany and Denmark. These coasts consist of barrier islands separated by tidal inlets with at the landward side tidal basins.Characteristic for the Wadden Sea is that the tidal basins are not completely separated,but are...
master thesis 2006
document
Qinghua, Y. (author)
In the Dutch coastal zone, where the marine environment is characterized by shallow depths and highly energetic hydrodynamic conditions, the cohesive sediments, or mud, play an important role in the local morphology. For instance, mud deposits and high concentrations of suspended particulate matter (SPM) occur frequently, especially during...
report 2006
document
Bax, J. (author)
Een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om een landwaarts kustverdedigingsalternatief te combineren met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het Westland.
master thesis 2005
document
Pilarczyk, K.W. (author)
Kustgedrag op grotere tijd en ruimteschaal (Stive) Hydrodynamica van Zeegat van Texel (Elias) Kustverdediging (van de Graaaff) Zandsuppletie (Rakhorst) Europese relgelgeving (Geense) Algemene ontwerpprincipes (Verhagen) Ecologisch ontwerp (de Vries) Koppen van de Waddeneilanden (Cleveringa) Interacties met constructies (van der Meer)...
report 2005
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
document
Wolters, A. (author)
Eind 2001 zijn de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001) vastgesteld waarmee in de tweede toetsronde (2001-2006) de veiligheidstoetsing moet worden uitgevoerd. Al voor het uitkomen van de HR2001 was bekend dat er sterke aanwijzingen waren dat de golfrandvoorwaarden op diep water langs de kust hoger zijn dan tot dan toe aangenomen. Omdat deze...
report 2003
document
Wang, Z.B (author)
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
Het kabinet heeft zich voorgenomen in 2002 een beleidslijn voor de kust uit te brengen. Naar integraal kustzonebeleid zet de belangrijkste kustvraagstukken op de beleidsagenda en nodigt uit om hierover een discussie aan te gaan. Op basis van deze discussie zal het kabinet een standpunt innemen. De beleidsagenda gaat in op onderwerpen die op...
report 2002
document
Roelse, P. (author)
Na bijna 10 jaar ervaring met Dynamisch Handhaven is een evaluatie uitgevoerd die de gehele Nederlandse kust omvat. Eerdere evaluaties moesten beperkt blijven tot individuele suppleties en tot kusttrajecten waar enkele suppleties waren uitgevoerd. Bij de huidige evaluatie kon voor het eerst ook aandacht worden gegeven aan onderwatersuppleties....
report 2002
document
Dauvellier, P. (author)
Het rapport betreft een samenvatting van tien kustzoneverkenningen: 1. Beleving Kustveiligheid - Agnes van den Berg, Maarten Jacobs, Fransje Langers, WUR/Alterra, 2000 2. Extremen in de kustzone - RIKZ, 2000 3. Op Koers? - Bosch en Slabbers, 2000 4. Integraal kustzonebeheer in Denemarken - Iris Borup, RIKZ, 1999 5. Belevingswaarden van de...
report 2001
document
Koningsveld, M. van (author), Marchand, M. (author), Heslenfeld, P.G.H. (author), Rijswijk, L. van (author), Salman, A. (author)
report 1999
document
Roelse, P. (author)
In dit rapport wordt de evaluatie beschreven met betrekking tot de effectiviteit van zandsuppleties langs de Nederlandse kust. Zandsuppleties zijn het belangrijkste middel voor het "dynamisch handhaven" van de kustlijn, waarvoor in 1990 is gekozen. Ten behoeve van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de implementatie van het nieuwe...
report 1996
document
De Looff, A.P. (author), Roelse, P. (author)
Dit document behandelt een alternatieve vorm van kustverdediging: het BEROSIN-systeem. In hoofdzaak wordt ingegaan op de werking en toepassingsmogelijkheden ervan. Het systeem bestaat uit een doek van polypropyleen dat aan de randen met behulp van ankers op zijn plaats gehouden wordt boven een zandige ondergrond. Het doek kan 0,5 tot 2 meter...
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit rapport gaat in op de formulering van een advies inzake de toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen verschillende waterkeringsconstructies.
report 1995
document
Roelse, P. (author), Hillen, R. (author)
In dit rapport wordt de evaluatie beschreven van twaalf zandsuppleties aan de Nederlandse kust. Zandsuppleties zijn het belangrijkste middel voor het" dynamisch handhavelil " van de kustlijn, waarvoor in 1990 is gekozen. Ten behoeve van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de implementatie van het nieuwe kustbeleid is de...
report 1993
Searched for: subject%3A%22kustverdediging%22
(1 - 20 of 35)

Pages