Searched for: subject%3A%22natuurontwikkeling%22
(1 - 14 of 14)
document
Kuijpers, S. (author), Raaijmakers, R. (author)
Visie van een aantal natuurorganisaties over de ontwikkeling van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
report 2015
document
Lanting, W. (author)
De locatie van en de omgeving rond kasteel Nederhemert voorzien van nieuwe functiemogelijkheden, zodat daardoor de connectie met het landschap op verschillende schaalniveau's hersteld kan worden en daarmee de historische continuïteit van kasteel Nederhemert en het landschap te waarborgen.
master thesis 2015
document
Hoogland, M. (author)
Door het creëren van een bufferzone langs het Haringvliet ontstaat een dynamisch landschap. Dit landschap is adaptief aan ontwikkelingen in de toekomst wat betreft het openen van de Haringvlietsluizen (zoet-zout gradiënt, getij) en de toenemende hoeveelheden water vanuit de Noordzee en het Haringvliet. Het ontwerp is benaderd vanuit 4...
master thesis 2014
document
Van Hal, R. (author)
Dit rapport beschrijft data verzameld tijdens de visbemonstering en benthosbemostering op en rond de Zandmotor, in de late zomer van 2012. De bemonsteringslocaties zijn op waterdieptes tussen 2,5 en 12,5 m op de raaien geplaatst.
report 2013
document
Van den Ham, G. (author), Vastenburg, E. (author)
Het IJsselmeergebied, waaronder behalve het IJsselmeer ook het Markermeer, IJmeer en de randmeren worden gerekend, heeft thans te lijden onder een achteruitgang van natuur- en landschapskwaliteit en een voordturende hoge ruimtelijke druk. Door alle belanghebbenden en betrokken is erkend dat deze problemen opgelost moeten worden en dat daarvoor...
report 2010
document
Groenendijk, F.C. (author)
De Deltacommissie heeft IMARES om een expert opinie gevraagd omtrent mogelijkheden om in de buitendelta van de Wester- en Oosterschelde ecologische waarden te versterken of te cren als antwoord op verlies van ecologische waarden binnen die estuaria. Met name is gevraagd een ecologische beoordeling te geven van de creatie van een eiland op de...
report 2008
document
Bruens, A.W. (author)
report 2007
document
Beekmans, C. (author), de Vaan, C. (author)
Grootschalige, riviergebonden natuurontwikkeling wordt in dit uiterwaarden-inrichtingsplan, dat onderdeel is van het (natuur)ontwikkelingsgebied De Gelderse Poort, gecombineerd met een veilige verwerking van hoogwaterafvoeren van de Rijn volgens de nieuwe aangescherpte eisen, waardoor dit plan zowel ruimte voor water als natuur schept.
report 2001
document
Lee, G.E.M. van der (author), Klijn, F. (author), Duel, H. (author)
report 2001
document
Klijn, F. (author), Vries, F. de (author)
report 1997
document
Vanhemelrijk, J. (author), Paalvast, P. (author)
Dit rapport presenteert de resultaten van een inventarisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs buitenlandse rivieren. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA te Arnhem in het kader van het onderzoeksprogramma RIV*MEANDER om de in het buitenland opgedane kennis over natuurontwikkeling langs de beneden- en...
report 1997
document
Vermeer, K. (author)
report 1995
document
Rijkswaterstaat, Directie Flevoland en NBLF Friesland willen op het ondiepe voorland in de Bocht van Molkwerum de natuurwaarden versterken. Dit gebied zal worden ingericht als een broedgebied voor kale grond-broeders (Sterns, Kluten en Plevieren) en een rust- en foerageergebied voor vogelsoorten zoals: Steltlopers, Meeuwen, Sterns, Eenden,...
report 1994
document
Hoekstra, A.I. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
In een slufter treft men op een klein oppervlak een unieke combinatie van verschillende ecotooptypen aan. Per ecotooptype zijn verder verschillende successiestadia aanwezig. Op morfologische, ecologische of landschapsecologische kaarten van de Nederlandse kuststrook komt in de legenda het begrip slufter niet voor. Toch is een slufter een eenheid...
report 1992
Searched for: subject%3A%22natuurontwikkeling%22
(1 - 14 of 14)