Searched for: subject%3A%22oeverbescherming%22
(1 - 20 of 51)

Pages

document
Boskma, L. (author)
Met een mat van GC’s wordt waterstroming geremd en zand vastgehouden. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor de waterbouw. In deze proef zijn eerst schaaltesten in laboratoriumomstandigheden verricht waarmee aannemelijk gemaakt werd dat een talud beschermd kan worden tegen erosie van de ondergrond door golfslag door middel van een afdekking van...
report 2011
document
Bouw, R. (author)
Het doel van dit project is om te onderzoeken of Ground Consolidators (technisch) geschikt zijn als bodem- en oeverbescherming. Als dit het geval is, kunnen er aan de hand van de resultaten van dit onderzoek ontwerprichtlijnen opgesteld worden voor het gebruik van GC’s als oeverbescherming. In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen gesteld die...
report 2011
document
Boskma, L. (author)
Hoofdlijnen: een schip vaart periodiek heen en weer voor ons proefvak, en genereert hoge scheepsgolven. Dit varen begint bij eb, en duurt tot hoogwater, om zo de diverse delen van de GC mat te belasten. Een drietal camera’s registreert dit gebeuren: • camera 1 staat permanent gericht op de meetbaak om de golfkarakteristiek vast te leggen •...
report 2011
document
Verhagen, H.J. (author)
De Anome Ground Consolidator (GC) is een gepatenteerd haakvormig stortelement met het kenmerk dat een ruimtelijke structuur gevormd wordt indien vele GC op elkaar uitgestort worden. De GC kan onder andere gebruikt worden als bodembescherming bij belasting van een onderwaterbodem van granulair of cohesief materiaal, belast door stroming ...
report 2009
document
Verhagen, H.J. (author), De Gijt, J.G. (author), Boskma, L. (author)
Dit rapport is een aanvulling op het eindverslag van het onderzoek naar het gedrag van kunststof GC elementen voor oever- en bodembescherming. Conclusies van dat (schaal-) onderzoek waren dat een structuur van GC elementen verrassend sterke hydraulische eigenschappen bezit en daarmee interessant is als erosiebeschermer bij bodem en...
report 2006
document
Anonymus, A. (author)
Wetterskip Fryslan is voornemens vanaf 2008 de rietkragen langs de hoofdwatergangen van de Friese boezem te gaan maaien. Daarbij wil het waterschap maximaal de eerste vijf meter vanaf de landzijde onderhouden. Om alvast ervaring op te doen met dit rietmaaien is in de winter van 2005/2006 een proefproject opgestart, waarbij op experimentele basis...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author), Van der Hoeven, T. (author), Maaskant, B. (author), Schoenmakers, N. (author), De Gijt, J. (author), Boskma, L. (author)
Anome BV en het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat-DWW zijn samen met verschillende partners aan het onderzoeken in hoeverre Ground Consolidators (GC’s) interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oever- en bodembescherming. De eerste fase van het onderzoek is afgerond en er is besloten om verdergaand onderzoek te doen. In verband met...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author), Van der Hoeven, T. (author), Maaskant, B. (author), Schoenmakers, N. (author), De Gijt, J. (author), Boskma, L. (author)
Anome BV en het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat-DWW zijn samen met verschillende partners aan het onderzoeken in hoeverre Ground Consilidators (GC’s) interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oever- en bodembescherming. De eerste fase van het onderzoek is afgerond en er is besloten om verdergaand onderzoek te doen. In verband met...
report 2006
document
Blokland, T. (author)
De Anome Ground Consolidator (GC) is een gepatenteerd haakvormig stortelement met het kenmerk dat een ruimtelijke structuur gevormd wordt indien vele GC op elkaar uitgestort worden. De GC kan onder andere gebruikt worden als: • bodembescherming ter bescherming van een onderwaterbodem tegen stroming (veroorzaakt door stromend water,...
report 2005
document
De Gijt, J. (author), Blokland, T. (author), Verhagen, H.J. (author), Boskma, L. (author)
Het innovatie Test Centrum (ITC) van de Dienst Weg en Waterbouw van Rijkswaterstaat en Anome BV hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te onderzoeken in hoeverre Ground Consolidators interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oeveren bodembescherming. Binnen deze overeenkomst is geregeld dat het ITC de helft van de onderzoekskosten...
report 2005
document
Verhagen, H.J. (author), De Gijt, J.G. (author), Hoebe, J. (author), Boskma, L. (author)
Om in een quick scan een idee te krijgen inzake de werking van de Anome Ground Consolidator zijn een aantal simpele proeven in een goot van de Faculteit CiTG van de TU Delft uitgevoerd. Er zijn testen gedaan op een vlakke bodem (A) en op een talud (B), als schaalmodel, in de stromings/ golfgoot aan de TU Delft, afd. Hydraulic Engineering. Bij A...
report 2005
document
Augustinus, P.G.E.F. (author)
In dit rapport zijn de geomorfologische en de met de mangrovebegroeiing samenhangende aspecten behandeld, die betrekking hebben op de oevererosie van de Suriname rivier en de Commewijne in hun benedenlopen, met name in het getijde-bereik. De uitkomsten geven aanleiding tot een aantal conclusies en aanbevelingen. In het licht van de voorgenomen...
report 2004
document
Van der Meer, J.W. (author), Wouters, J. (author)
Voor teenbestortingen bij dijken en een ondiep, flauw voorland ontbreken eenduidige ontwerpregels. De huidige praktijk en ervaring met teenbestortingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan is een eenduidige definitie gegeven van wat precies onder een teenbestorting moet worden verstaan. Daarnaast zijn verschillende ontwerpmethoden van...
report 2002
document
Stolker, C (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Verheij, H.J. (author)
report 2000
document
Gent, M.R.A. van (author)
report 1999
document
Anonymus, A. (author)
Dipro is een programma voor het dimensioneren van vaarwegen en het ontwerpen van oeverbeschermingen langs vaarwegen. Het programma wordt beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat (helpdesk water). De laatste versie is Dipro+ van 2003, maar de laatst verschenen handleiding is deze versie (3.02).
report 1997
document
Verheij, H.J. (author)
report 1995
document
Douma, F.A. (author), Verheij, H.J. (author), Witteveen, M. (author)
report 1995
document
Douma, F.A. (author), Witteveen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1994
Searched for: subject%3A%22oeverbescherming%22
(1 - 20 of 51)

Pages