Searched for: subject:"sedimentatie"
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Klijn, F. (author), Asselman, Nathalie (author), Mosselman, E. (author), Sperna Weiland, Frederiek (author)
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolkomenheden aan te pakken. In dit artikel presenteren we aanzetten voor een meer geo-ecologisch...
journal article 2019
document
De Temmerman, L.M.J. (author), Van Meurs, G.A.M. (author)
In het kader van het Delft cluster onderzoeksprogramma Wetlands onderzoekt ‘Biotools’ methoden om de concentratie gesuspendeerd materiaal in een zoetwateromgeving versneld te laten bezinken door toevoeging van biologische additieven (biosedimentatie) en polysacchariden die flocculatie teweeg brengen waardoor gesuspendeerd slib sneller bezinkt ...
report 2009
document
Meijers, E.M. (author), Groot, S. (author)
report 2007
document
Meijers, E.M. (author), Icke, J. (author)
report 2006
document
Van Maldegem, D. (author), De Jong, D. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van twee decennia monitoring van de sedimentatie op drie schorren in de Oosterschelde en de invloed hiervan op de netto hoogteligging. Deze resultaten zijn mede een maat voor de ontwikkeling van de schorren in de Oosterschelde in de toekomst. Bij de interpretatie is uitgegaan van de werking van de...
report 2004
document
De Keijzer, S. (author)
In dit rapport wordt gekeken of bankbewegingen stormafhankelijk zijn. Er wordt hiervoor gekeken naar de banken bij Egmond en Bergen. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende vier onderzoeksvragen: (1) Om te kunnen toetsen of bankbewegingen stormafhankelijk zijn, zal een manier bedacht moeten worden om het...
report 2004
document
Tanczos, I.C. (author)
report 2003
document
Eysink, W.D. (author)
report 2003
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 2003
document
ten Brinke, W.B.M. (author)
Het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren. Het ziet er naar uit dat erosie door scheepvaart bij lage-gemiddelde afvoeren, en sedimentatie bij hoge afvoeren elkaar op een termijn van tientallen jaren in evenwicht houden. Deze hypothese is in deze...
report 2003
document
Boon, J.G (author), Dardengo, L. (author), Kernkamp, H.W.J. (author)
report 2002
document
De Kok, J.M. (author)
De meeste baggerspecie, die in het Maasmond- en Botlekgebied bij het vaargeulonderhoud wordt opgebaggerd, wordt voor de zuid-hollandse kust in zee gestort. Dit gebeurde vroeger op Loswal Noord ter hoogte van Ter Heijde en tegenwoordig op het 9 km noordelijker gelegen Loswal Noord-West. Een groot gedeelte van de specie blijft niet op de zeebodem...
report 2002
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 2002
document
Tan, S.G. (author)
WRK III zuivert IJsselmeer water tot een halffabrikaat (coagulatie, sedimentatie, filtratie en gedeeltelijk actievekoolfiltratie) en transporteert dit water naar PWN, voor infiltratie in de duinen, en naar Hoogovens. Bij het transport en zuivering van het water wordt steeds meer gebruik gemaakt van online monitoring en automatische sturing. In...
master thesis 2001
document
Van Heuvel, T. (author)
Dit rapport bevat de evaluatie van een 3-tal zeewaartse projecten, die mede op advies van de POK's *) ter plaatse van Texel-Eierland, West-Ameland en Noordoost-Vlieland zijn gerealiseerd. Nu, na bijna 5 jaar worden -per individuele oplossing- de eerste conclusies getrokken of het beoogde doel om in het kustvak de kustlijnhandbaving te...
report 1999
document
Boot, G. (author)
report 1998
document
De Vriend, H.J. (author)
lecture notes 1998
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Lamers, W.J.M. (author)
In Bangladesh moet de voedselproduktie worden vergroot. Met een bevolkingsdichtheid van rond de 760 inwoners per vierkante kilometer is Bangladesh een dichtbevolkt land. De bevolking is in de afgelopen decennia fors gegroeid en deze groei duurt voort. De voedselproduktie heeft de bevolkingsgroei niet bij kunnen houden. Om Bangladesh...
master thesis 1994
document
report 1994
Searched for: subject:"sedimentatie"
(1 - 20 of 42)

Pages