Searched for: subject%3A%22stormvloedkering%22
(1 - 20 of 47)

Pages

document
van der Weijden, Hans (author)
This investigation considers the two floating gates of the Maeslant barrier, which is a storm surge barrier in the Rotterdam area. During the end of each closure operation of the Maeslant barrier, the flow at the barrier may be in seaward direction. Three different effects have been observed in the situation with a flow in seaward direction. The...
master thesis 2022
document
Schlepers, M.H. (author)
The frequency of hurricanes along any 80 km segment of the Coast of Texas is about 1 in 6 years (Roth,2009). On average, 4 major hurricanes (category 3 or higher) occur every century in the Houston-Galveston Region (Needham and Keim, 2011). In addition, the region is very vulnerable: Houston is the fourth biggest city in the US, over 6 million...
master thesis 2015
document
Van Straten, R.W. (author)
In this thesis a feasibility study is performed for the design of fibre reinforeed polymer (FRP-) slides to replace the steel slides in the Eastern Scheldt storm surge harrier. The advantage of using FRP-slides is the far better corrosion resistance then in case of using steel. For the design different variants of FRP-slides have been...
master thesis 2013
document
Welsink, M.W.J. (author)
The storm surge barrier and levees located in the Hollandsche IJssel do not fulfill the current safety standards according to the third nationwide safety assessment. The non-closure probability of the storm surge barrier is too high and the inner slope stability of the levees is too low. Besides the problems regarding the flooding safety also...
master thesis 2013
document
Botterhuis, T. (author), Rijcken, T. (author), Kok, M. (author), Van der Toorn, A. (author)
Op basis van twee eerdere onderzoeksresultaten wordt nader onderzoek gedaan naar effecten van klimaatverandering op de maatgevende hoogwaterstanden. Om tot een betere afstemming te komen zijn vijf nadere onderzoeksvragen gesteld door Delta-deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DP-RD). Specifiek gaat het om de faalkans van de Maeslantkering.
report 2012
document
Visser, T. (author)
Geeft een beschrijving van de sluitingsmiddelen, alsmede een verantwoording van de keuzen die hebben geleid tot het definitieve ontwerp. Bevat achtereenvolgens: Functies en eisen ; Hydraulkisch onderzoek ; Schuiven ; Schuifgeleidingen ; Bewegingswerken ; Elektrische installatie ; Inspectievoertuig schuiven.
report 2003
document
De Wilde, D. (author)
Evaluatie van de natte werken van de bouw van de Maeslantkering (Stormvloedkering Nieuwe Waterweg). Korte beschrijving onderdelen, contractvormen, uitvoering, kwaliteitsborging, rollenspel toetsende opdrachtgever.
report 1995
document
Turnhout, P.J. (author)
Ontwerp voor een variant van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De variant in de vorm van een Caission is uitgewerkt in dit rapport. Tevens is een onderzoek gedaan naar het effect van Scheepsaanvaringen met dit caisson.
master thesis 1994
document
Boer, P. (author)
Om te beginnen is de hydraulische situatie ter plaatse van een toekomstige Hartelkering nader uitgewerkt. Met name aan het uitwerken van de situatie die ontstaat a.g.v. het overstromen van de hefdeur is het nodige zoekwerk in vakliteratuur vooraf gegaan. Op basis van de resultaten van het hierboven genoemde uitzoek- en denkwerk is vervolgens een...
master thesis 1993
document
Mabesoone, F.C. (author), Snel, M.J. (author)
Naar aanleiding van een door het Waterloopkundig Laboratorium verricht onderzoek is gezocht naar een verklaring van de waargenomen dynamische instabiliteiten van opdrijfbare stormvloedkeringen. Daartoe zijn in een golfbassin verschillende keringen onderzocht. Deze bestonden respectievelijk uit één, drie, vier en twaalf kleppen. De belangrijkste...
master thesis 1992
document
Vereeke, S. (author), Verhees, H.A.Q. (author), Vroon, J. (author), Van Westen, C.J. (author)
De rapportage van het project Evaluatie Oosterschelde bestaat uit de evaluatienota 'de evaluatie van de Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering' (AX91.089) en twee onderbouwende nota's: 'Beheer stormvloedkering Oosterschelde: ervaring en bijstelling' en 'De effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde'(AX91...
report 1991
document
Visser, T. (author)
Het ontwerp van onderdelen van het project Stormvloedkering wordt in 10 afzonderlijke deelnota's behandeld, wat aangeduid wordt met de term waterbouwkundige werken. Hieronder worden die onderdelen verstaan die in hoofdzaak uit grond en steenachtige materialen zijn opgebouwd. Bevat achtereenvolgens : deelnota 1 : algemene beschouwingen ; deelnota...
report 1991
document
Jongeling, T.H.G. (author), Huijstee, J.J.A. (author)
Doelstelling van dit vervolgonderzoek in het overzichtsmodel was de studie van het responsiegedrag van de sectordeuren in alle operationele stadia onder alle mogelijke (door de opdrachtgever gegeven) hydraulische randvoorwaarden. Daarnaast gold als doelstelling het meten van de reactiekrachten in de scharnierpunten van de deuren, in de fenders...
report 1990
document
Van Zwol, J.H. (author)
Teneinde de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden te beveiligen tegen stormvloeden vanuit zee zijn in het kader van de Deltawet de zeegaten tussen de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde afgesloten. In dezelfde wet is bepaald dat de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde open moeten blijven met het oog op de bereikbaarheid van de havens van Rotterdam...
master thesis 1990
document
Koster, M.J. (author)
De invloed van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg op de kans op overbelasting van de dijkringen in het benedenrivierengebied. Het doel van deze nota is een globaal overzicht te geven van de nog noodzakelijke dijkverhogingen bij aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. In deze nota wordt de veiligheid van de volgende...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Dit deelrapport handelt over de eisen zoals die in de periode november 1974 - mei 1976 vanuit het milieu en de visserij zijn geformuleerd voor de constructie van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Deze eisen zijn geformuleerd en onderbouwd -op basis van de toen beschikbare kennis- in nota DDM/75-72, „Milieu-randvoorwaarden...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
op de kering uitgeoefende belastingen door een puttenfundering afgeleid naar de draagkrachtige lagen van het pleistoceen. Bij het onderhavige ontwerp caissons op putten zjn de caissons op drie punten opgelegd: - aan de Oosterscheldezijde op twee putten voor het opnemen van horizontale krachten; - aan de zeezijde een centrale betonnen paal voor...
report 1990
document
Rapportage door de projectorganisatie aan de tweede kamer over de voortgang van het project
report 1990
document
Regeling, H.J. (author)
In hoofdstuk 3 worden de situatie en de belangrijkste hydraulische randvoorwaarden omschreven voor het onderzoek van de spinakerkering. Het principe van dit nieuwe type keringsmiddel vol gens het huidige schetsontwerp wordt beschreven. Daarna worden te onderscheiden bedrijfsfasen - achtereenvolgens de transport-, de sluitings-, de kerings-, de...
report 1989
document
Visser, T. (author)
Het boek bevat een zo compleet mogelijke beschrijving van de gang van zaken die geleid heeft tot het tot stand komen van de betonnen onderdelen van de stormvloedkering. De betonnen onderdelen zijn: Deelnota 1: Algemene aspecten; Deelnota 2: Pijlers; Deelnota 3: Landhoofden; Deelnota 4: Dorpelbalken; Deelnota 5: Bovenbalken; Deelnota 6:...
report 1989
Searched for: subject%3A%22stormvloedkering%22
(1 - 20 of 47)

Pages