Stabiliteit van RONA®Taille steenzetting bij golfaanval

Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken

More Info
expand_more

Abstract

Het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is aan Deltares opgedragen door Rijkswaterstaat WVL, namens het Projectbureau Zeeweringen, het Project Afsluitdijk, het Corporate innovatieprogramma van RWS, de drie noordelijke waterschappen (Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s, in het kader van een Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken van HWBP) en meerdere marktpartijen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de stabiliteit bij golfaanval van een aantal moderne type steenzettingen voor toepassing op primaire waterkeringen in Nederland. Daarnaast wordt van enkele typen steenzettingen ook de golfoploopremmende werking gemeten. Het in dit rapport beschreven deel van het onderzoek betreft de stabiliteit van zetstenen van het type RONA®Taille. De daartoe uitgevoerde proeven zijn in dit rapport beschreven en geanalyseerd. Tevens zijn enkele proeven uitgevoerd voor het bepalen van de golfoploopreducerende werking van deze steenzetting. Deze golfoploopproeven zijn niet in het onderhavige rapport beschreven en geanalyseerd, maar in Van Steeg (2015). Altena Inframaterialen participeert als marktpartij in het onderzoek naar de stabiliteit van RONA®Taille. Om de stabiliteit van RONA®Taille bij golfaanval te bepalen, is grootschalig modelonderzoek uitgevoerd in de Deltagoot van Deltares. De schaal van dit onderzoek was 1:2. Alle maten die in dit rapport zijn gerapporteerd, betreffen waarden op modelschaal, dus zoals aanwezig in de Deltagoot, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De beproefde steenzetting had een toplaagdikte van 15 cm. Onder de RONA®Taille was een filterlaag aangebracht van steenslag met daaronder geotextiel. De steenzetting is achtereenvolgens beproefd met de volgende proevenseries: • Series 1 en 2: de eerste twee series (series 1 en 2) bestonden uit korteduurproeven. Per serie met korteduurproeven is de brekerparameter gelijk gehouden. De proeven van serie 1 zijn uitgevoerd met een kleine golfsteilheid (lange golven), de proeven van serie 2 met een grote golfsteilheid (korte golven). De golfhoogte is na elke proef (circa 1000 golven) verhoogd totdat schade optrad. • Serie 1-gedraaid: omdat tijdens serie 1 en 2 relatief snel schade ontstond, is besloten serie 1 te herhalen, maar nu met 180 graden gedraaide zuiltjes (om de denkbeeldige as loodrecht op het talud) in de testsectie. Deze serie is in dit rapport aangeduid als “serie 1-gedraaid”. Omdat opnieuw relatief snel schade ontstond, en omdat gedraaide zuiltjes de golfoploop naar verwachting minder goed reduceren dan niet-gedraaide zuiltjes, zijn de zuiltjes na deze serie weer teruggedraaid in hun oude positie. De resultaten van deze proevenserie zijn uiteindelijk niet gebruikt voor het bepalen van de stabiliteitsfactor. • Golfoploopproeven: vervolgens is een serie golfoploopproeven uitgevoerd. Het doel van deze proeven is het bepalen van de golfoploopreductiecoëfficiënt. • Serie 3: de laatste serie (serie 3) bestond uit een langeduurproef, met gelijkblijvende golfcondities. Deze serie is voortgezet totdat schade ontstond. De stabiliteitsfactor is bepaald op basis van de proevenseries 1, 2 en 3. De stabiliteitsfactor voor RONA®Taille is: fstab = 0,89. Deze factor is opgenomen in Steentoets2015.