Searched for: author%3A%22De+Zeeuw%2C+W.C.T.F.%22
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Rijcken, T. (author), de Zeeuw, W.C.T.F. (author)
‘Water en bodem sturend’ is op zich een goed uitgangspunt voor ruimtelijke inrichting. In de uitwerking dreigt dat echter meer ‘dicterend’ te worden, vinden Friso de Zeeuw en Ties Rijcken. Zij laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe uitstekende gebiedsontwikkelingen dan kopje onder gaan, onder meer door vergaande juridisering.
other 2024
document
de Zeeuw, W.C.T.F. (author), Verdaas, J.C. (author)
Om de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat aan te pakken, is het nodig dat rijksmiddelen gebundeld worden in een Nationale Investeringsagenda. (emeritus) hoogleraren Co Verdaas en Friso de Zeeuw vertellen waarom. "Een samenhangende aanpak is cruciaal om nationale en regionale middelen van publieke en private partijen gerichter en...
report 2021
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), de Zeeuw, W.C.T.F. (author)
An unsolicited private proposal, a flexible masterplan and land-use plan, a quality team that overtakes the role of the public aesthetics commission, and private quality safeguarding for plan judgement and construction supervision. These instruments and agreements are used by housing association De Alliantie, the Municipality of Amsterdam, and...
journal article 2017
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
In de stedelijke corridor zit volgens de Nederlandse overheid de economische groeipotentie van Europa. Weliswaar vindt een concentratie van economische dynamiek en werkgelegenheid plaats in stedelijke agglomeraties, maar het idee van een economische ‘ruggengraat’ van Europa is een mythe, stelt Friso de Zeeuw.
journal article 2015
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Drost, R. (author)
De grote steden in ons land groeien vooral door immigratie en de aanleg van nieuwe wijken binnen de stadsgrenzen. De modieuze stelling dat yuppen met bakfietsen in de binnenstad de groei veroorzaken en de stad aantrekkelijk maken, vertekent de werkelijkheid.
journal article 2015
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
journal article 2015
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
journal article 2015
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
In het Kamerdebat over het Energieakkoord van 13 januari jl. diende D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven een motie in om bij windenergieprojecten voortaan een externe gebiedscoördinator aan te stellen. Die gaat zich bezighouden met het werven van draagvlak in de omgeving, mogelijkheden tot participatie onderzoeken en eventueel bemiddelen bij ...
journal article 2015
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Kersten, R.A.E.M. (author), Van der Hee, M. (author), Konings, B. (author), Fokkema, J. (author), Schepman, M.H.L. (author), Zandvliet, N. (author)
Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011. Neprom en Akro Consult met medewerking van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft.
report 2014
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
De nationale sturing op ruimtelijke investeringen neemt af door bezuinigingen en decentralisatie. De focus van het Rijk ligt steeds meer op het versterken van de al lopende ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Doordat ook investeringsmogelijkheden van corporaties en gemeenten verminderen, worden ruimtelijke investeringen steeds...
journal article 2014
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
Grondbeleid is terug op de politieke agenda nu de verliezen bij de gemeentelijke grondexploitaties in de miljarden lopen. Maar nieuwe hemelbestormende visies op andere ’verdienmodellen’ zullen niets opleveren. En ook voorstellen voor een fundamentele wijziging in de wetgeving zullen een stille dood sterven, denkt Friso de Zeeuw. De...
journal article 2014
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
Welke veranderingen in het wettelijk kader voor het grondbeleid staan op de agenda? Welke discussies roept dat op? Welke moderniseringen zijn wenselijk en haalbaar? Dat zijn de vragen die ik in dit artikel bespreek.
journal article 2013
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Feijtel, J. (author)
Het actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling maakt deel uit van de Actieagenda Bouw. Deze Actieagenda is in 2012 door bedrijven, kennisinstellingen en overheden ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde Investerings- en Innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw geeft antwoord op de vraag...
report 2013
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
De crisis hakt erin bij de gemeentelijke grondexploitatie. Dat blijkt uit de rapportage over de financiële effecten van de crisis op grondposities dat eind oktober verscheen. En het einde is nog niet in zicht.
journal article 2013
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
Binnenstedelijke (her)ontwikkeling moet vraaggerichter, goedkoper, flexibeler en sneller, anders loopt de stedelijke vernieuwing compleet vast. Ook ambities vergen aanpassing. Dit artikel laat de urgentie van dit probleem zien, maar schetst vooral hoe het anders moet en kan, met een focus op actuele discussiepunten
journal article 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Mensink, J. (author)
conference paper 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
In dit artikel worden enkele actualiteiten van het (stedelijk) grondbeleid besproken, in het licht van de vastgoedcrisis. Het zal geen verbazing wekken dat financieel-economische aspecten de boventoon voeren. Deze zaken worden besproken in de wisselwerking met kwesties van juridische (voornamelijk publiekrechtelijke) aard.
journal article 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Hobma, F.A.M. (author)
report 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
report 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
Het financiële bestel van gemeenten maakt ingrijpende veranderingen door. Die veranderingen blijven niet zonder gevolgen. Hoe kunnen gemeenten zich wapenen tegen de negatieve gevolgen ervan?
journal article 2012
Searched for: author%3A%22De+Zeeuw%2C+W.C.T.F.%22
(1 - 20 of 34)

Pages