Searched for: author%3A%22Van+Hemert%2C+H.%22
(1 - 3 of 3)
document
Van Hemert, H. (author)
Naar aanleiding van enkele berichten over bijzondere waarnemingen van faalverschijnselen gedurende de hoogwater periode in januari 2011 is een verkennende inventarisatie van waarnemingen uitgevoerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd onder zowel waterkeringbeheerders van dijken langs de grote rivieren, als langs het IJsselmeer en de Waddenzee....
report 2011
document
Van Hemert, H. (author)
De ‘Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen’ beschrijft de systematiek voor het toetsen van de veiligheid van verschillende typen regionale waterkeringen, te weten: boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en droge of compartimenteringskeringen. Deze integrale leidraad bevat een verbeterde versie van de reeds eerder separaat...
report 2007
document
Van Hemert, H. (author), Spoorenberg, C. (author)
Graverij door muskus- en beverratten wordt in waterkeringen voornamelijk aangetroffen bij waterkeringen die zich bevinden in of grenzen aan een leefgebied (sloten, greppels, plassen, verlandingszones, etc.) van muskus- en beverratten. Over de omvang van graverij door muskusratten is veel informatie aangetroffen, graverij door beverratten is...
report 2006