Searched for: classification%3A%22TLN300400%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Johannessen, J. (author), MacLennan, A. (author), Blue, A. (author), Waggoner, J. (author), Williams, S. (author), Gerstel, W. (author), Barnard, R. (author), Carman, R. (author), Shipman, H. (author)
The Marine Shoreline Design Guidelines is one of a series of guidance documents being developed by the Aquatic Habitat Guidelines (AHG) Program.Guidelines developed in the AHG program employ an integrated approach to marine, freshwater, and riparian habitat protection and restoration. That is, they seek to protect and restore the structure and...
report 2014
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
De Kok, J.M. (author)
De effecten op de kustlijn en andere morfologische gevolgen van de aanleg van de Eijerlandse dam zijn geëvalueerd, tien jaar na de aanleg in 1995. De dam heeft ruimschoots aan de doelstellingen voldaan: het te suppleren volume, noodzakelijk voor de handhaving van de basiskustlijn van de noordwestkust van Texel, is sterk afgenomen. Vermoedelijke...
report 2005
document
Cleveringa, J. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het doel van dit rapport is tweeledig: 1 Demonstreren hoe advisering voor het kustbeheer en kennisopbouw volgens de KUST2005-werkwijze samengaat. 2 De morfologische ontwikkelingen en processen rond de westkust van Ameland en het Zeegat van Ameland samenvatten. Daarbij volgen uit de nieuw opgebouwde kennis van het gebied twee alternatieve...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
The shoreline management guide is composed of the following elements: • an introduction to the criteria used to select the case studies reviewed during the project and the methodology adopted to collect information on these case studies.An extensive summary of the major lessons learned from this review, which also stand for the major elements...
report 2004
document
Salman, A. (author), Lombardo, S. (author), Doody, P. (author)
This report “Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability” has been compiled in the framework of EUROSION, under a service contract commissioned in 2002 by the Directorate General Environment (European Commission). This followed a budget amendment by the European Parliament, which requested action to be taken on...
report 2004
document
De Keijzer, S. (author)
In dit rapport wordt gekeken of bankbewegingen stormafhankelijk zijn. Er wordt hiervoor gekeken naar de banken bij Egmond en Bergen. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende vier onderzoeksvragen: (1) Om te kunnen toetsen of bankbewegingen stormafhankelijk zijn, zal een manier bedacht moeten worden om het...
report 2004
document
Spanhoff, R. (author), De Keijzer, S. (author), Walburg, A.M. (author), Biegel, E.J. (author)
Het kustvak bij Egmond wordt, evenals dat bij Bergen, frequent gesuppleerd om de positie van de vastgestelde basiskustlijn (BKL) te handhaven. Deze BKL is ter plekke, vanwege de specifieke situatie aldaar, verder zeewaarts gekozen dan in aangrenzende vakken. Bij Egmond moet zo bijvoorbeeld gewaarborgd worden dat de strandboulevard in tact blijft...
report 2004
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
document
Peletier, H. (author), Janssen, G.M. (author)
Wereldwijd vindt erosie plaats van zandige kusten. Ook in Nederland moeten jaarlijks maatregelen worden genomen om de erosie tegen te gaan. Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen door veranderingen in het klimaat, zal het erosieprobleem bovendien steeds groter worden. In Nederland wordt erosie bij voorkeur bestreden door het overbrengen...
report 2004
document
De Kruif, A.C. (author), Keijer, A.M. (author)
In Nederland zijn in de 20ste eeuw grootschalige waterbouwkundige projecten ten uitvoer gebracht. De aanleg van de havenhoofden bij IJmuiden is zo’n grootschalig project. In de periode van 1867 tot en met 1876 is de haven van IJmuiden gebouwd. Zo werd er een directe verbinding gerealiseerd tussen de Noordzee en de haven van Amsterdam. In de...
report 2003
document
Elias, E. (author), Cleveringa, J. (author)
In dit rapport staat een analyse van de interactie van de buitendelta van het Zeegat van Texel met de aanliggende kust van Noord-Holland. Het studiegebied omvat het kustgedeelte vanaf Den Helder tot Julianadorp, waarbij de interactie tussen de geul Nieuwe Schulpengat en de aanliggende kust centraal staat. De ontwikkeling van de buitendelta wordt...
report 2003
document
anonymous, A. (author)
In het kader van het project ZEEWERINGEN is gevraagd om met het tijdsafhankelijke duinslagmodel DUROSTA berekeningen uit te voeren. De locatie betreft een gedeelte van de Zeeuwsch-Vlaamse kust ter hoogte van Nummer Een, ca. 4km ten westen van Hoofdplaat. Het doel van de berekeningen is inzicht te krijgen in de vorming van een ontgrondingkuil...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is [lit.1]. Volgens alle Provinciale Overlegorganen voor de Kust (POK) kan daardoor onvoldoende worden ingespeeld op regionale behoeften voor natuurlijke dynamiek, veiligheid en recreatie. Deze stelling wordt onderbouwd...
report 2003
document
anonymous, A. (author)
PROBLEEMSTELLING Wat betekent het als RIKZ aangeeft straks singlebeam te vervangen door multibeam voor de inwinning van data voor vaklodingen langs de Nederlandse kust. De vraag die hiervoor beantwoord moet worden kan opgesplitst worden in drie onderdelen, namelijk: - Beschikbaarheid van multibeam schepen. - Nauwkeurigheid. - Kosten. RESULTAAT...
report 2002
document
Lelieveld, R.A. (author)
De kust is een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken of te recreëren met hoge economische en natuurlijke waarde. Vooral in de kustplaatsen worden veel activiteiten verricht. Een deel van de bebouwing in de Nederlandse kustplaatsen ligt op of voor de waterkering, een gebied waar geen wettelijke veiligheidsnormen gehanteerd worden. Het...
report 2002
document
Häglund, M. (author), Svensson, P. (author)
Many coastal areas in Vietnam suffer from erosion. One of the worst affected areas is the Hai Hau beach, located in the Red River delta in northern Vietnam. Over the last hundred years, vast parts of the beach have eroded at an average rate of approximately 25 m per year. Important agricultural land has vanished into the sea and families have...
report 2002
document
Loffier, M. (author), Kiezebrink, M.F. (author)
Eind 2000 kwam de 3e Kustnota uit. Deze nota geeft aan hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat met het beheer van de kustlijn en de waterkeringen wil omgaan. De 3e Kustnota legt sterker dan de eerdere nota’s de relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Het verleden heeft geleerd dat de uitvoering van acties niet voor ieder punt even...
report 2002
document
Roelse, P. (author)
Na bijna 10 jaar ervaring met Dynamisch Handhaven is een evaluatie uitgevoerd die de gehele Nederlandse kust omvat. Eerdere evaluaties moesten beperkt blijven tot individuele suppleties en tot kusttrajecten waar enkele suppleties waren uitgevoerd. Bij de huidige evaluatie kon voor het eerst ook aandacht worden gegeven aan onderwatersuppleties....
report 2002
document
Cleveringa, J. (author)
De kust van zuidwest Texel is al decennia aan erosie onderhevig. De erosie is afgenomen na de constructie van strandhoofden, maar dit heeft de erosie niet volledig tot stilstand gebracht. Het beleid van dynamisch handhaven door middel van suppleren van na 1990 heeft de achteruitgang van de zuidwestkust in de voorgaande decennia beëindigd....
report 2001
Searched for: classification%3A%22TLN300400%22
(1 - 20 of 46)

Pages