Searched for: classification%3A%22TPN1100%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Den Bieman, J. (author)
In het voorliggende rapport worden getallen voor de Hydraulische Belastingen 2017 voor duinwaterkeringen gepresenteerd, zoals afgeleid met het softwareprogramma Hydra-Ring. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de Hydraulische Randvoorwaarden 2006, zowel wat betreft uitgangspunten voor de berekeningen als resulterende getallen.
report 2016
document
Kok, M. (author), Jongejan, R. (author), Nieuwjaar, M. (author), Tanczos, I. (author)
De bescherming tegen overstromingen is essentieel voor de leefbaarheid van Nederland. In de Waterwet zijn daarom normen voor waterkeringen vastgelegd. Waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen er voor dat de primaire waterkeringen die zij beheren aan deze normen voldoen. Hiervoor zijn praktisch toepasbare, uniforme rekenwijzen nodig waarmee een...
report 2016
document
Vuik, V. (author), Van Balen, W. (author)
In opdracht van het Deltaprogramma Kust is in kaart gebracht hoe het gesteld is met de huidige veiligheid van de Nederlandse kust. Als maat voor de veiligheid is de overstromingskans van de kustverdediging genomen. Deze overstromingskans kan opgevat worden als de kans op falen van een willekeurige locatie langs de kering, zodanig dat een...
report 2012
document
Blekemolen, M. (author), Groenendijk, J.M. (author), Luisman, N. (author), Peters, B. (author)
Om te weten of de primaire waterkeringen in een goede staat verkeren en voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidsnormen, worden deze eens in de vijf jaar getoetst. Medio 2011 is de derde toetsing van de primaire waterkeringen afgerond. Hiermee is een periode van vijf jaar afgesloten, waarin het Directoraat-Generaal Water (DGW) van het...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Voor het toepassen van meerlaagsveiligheid zijn nieuwe kaders en spelregels nodig. Dit syntheserapport geeft echter geen concreet recept hoe de meerlaagsveiligheid benadering vorm gegeven zou moeten worden. De pilots zijn niet ingezet om een vergelijking te maken met huidig beleid en de conclusie of het slimmer of beter kan, wordt dan ook niet...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht van de toetsing van primaire waterkeringen in Nederland.
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
De MKBA richt zich op de kosten en baten van maatregelen die tot doel hebben om de kans op een overstroming te reduceren. Voor de dijken die het achterland direct beschermen tegen grootschalige overstromingen vanuit de kust, rivieren en meren (de zgn. A-keringen) zijn economisch optimale beschermingsniveaus berekend. Daarnaast zijn de kosten in...
report 2011
document
Anonymus, N.N. (author)
Nota beleid ten aanzien van de bescherming van Nederland tegen overstromen; benodigde sterkte van dijken en waterkeringen (inclusief de zandige duinen kust). Algemeen veiligheidsbeleid. Kans op overstromingen. Noodmaatregelen, rampenbeheersing
report 2009
document
Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
This report describes the flood defence structures of the pilot site River Schelde Estuary and the overall probability of failure of all flood defences in the area. First, the flood prone area is briefly described as follows: ? the flood prone area ? the failures observed in the past ? an overview of all defence structures ? the flood defence...
report 2009
document
Kortenhaus, A. (author)
This report describes the flood defence structures of the pilot site ‘German Bight Coast’ and the overall probability of failure of all flood defences in the area. First, the flood prone area is briefly described as follows: ? the flood prone area ? the failures observed in the past ? an overview of all defence structures ? the flood defence...
report 2009
document
Kanning, W. (author)
Uncertainties are introduced in probabilistic risk analysis when we deal with parameters that are not deterministic (exactly known) but that are unknown instead, hence uncertain. This report describes how uncertainties influence the reliability of flood defence systems. The purpose of the study is to identify all uncertainties that influence the...
report 2009
document
Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Risk identification consists of defining the hazard, loss causing event E, probability P(E) of that event, perception Pe(E,P(E)) and consequences C(Pe) of that perception. Risk identification is followed by risk management, whose purpose is to mitigate the risks, for example by reducing P(E) or C(Pe) and providing suitable risk communication to...
report 2009
document
Kortenhaus, A. (author)
This report describes individual flood defence structures of all pilot sites in FLOODsite. For each of the 10 pilot sites the following details are described: Ø the flood prone area Ø the failures observed in the past Ø an overview of all defence structures Ø the flood defence structures in detail together with their potential failure modesThe...
report 2009
document
Hartog, M. (author), Van Loon-Steensma, J.M. (author), Schelfhout, H. (author), Slim, P.A. (author), Zantinge, A. (author)
The Climate Dike is a logical addition to the current practice of raising and reinforcing dikes. A Climate Dike is defined here as „a collective term for design components that result in flood defences so robust that they are virtually impossible to breach, and thus offer lasting protection, even in the face of ongoing climate change.. The...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Kern van dit werkdocument vormt het hoofdstuk over de maatregelen. Telkens wordt (van bijv. Rijn Maasmond afsluitbaar open houden) een beeld samengevat om greep te krijgen op de kern van de maatregelen. Zonodig wordt apart ingegaan op uitgangspunten, aannames en veronderstellingen. Vervolgens wordt aangegeven wat nodig is en wordt een indicatie...
report 2008
document
Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Risk identification consists of defining the hazard, loss causing event E, probability P(E) of that event, perception Pe(E,P(E)) and consequences C(Pe) of that perception. Risk identification is followed by risk management, whose purpose is to mitigate the risks, for example by reducing P(E) or C(Pe) and providing suitable risk communication to...
report 2008
document
Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Risk identification consists of defining the hazard, loss causing event E, probability P(E) of that event, perception Pe(E,P(E)) and consequences C(Pe) of that perception. Risk identification is followed by risk management, whose purpose is to mitigate the risks, for example by reducing P(E) or C(Pe) and providing suitable risk communication to...
report 2008
document
Allsop, W. (author)
This report provides an analysis of flood defence asset failure modes, structured acccording to asset and loading type. Failure mode information for each asset is presented in a common format and structured for use within reliability analysis models. The intention is that this document forms a central store of agreed failure mechanisms for flood...
report 2007
document
Terpstra, S. (author), Zbinden, S. (author), Knip, C. (author), Schunck, R. (author)
Dijken en duinen beschermen Nederland tegen overstroming vanuit de rivieren en de zee. Zeespiegelstijging en meer en extremere stormen als gevolg van de klimaatverandering noodzaken tot het treffen van aanvullende maatregelen. Nog meer bepalend is de achterstand in het beschermingsniveau tegen overstromingen door de toenemende omvang en...
report 2007
document
Kortenhaus, A. (author)
This report reviews previous investigations on hydraulic loading conditions for different types of flood defence structures such as sea dikes, dunes, beaches and seawalls. For each of these structures the physical processes involved are discussed in some detail and methods are given to either predict relevant input parameters for failure modes...
report 2007
Searched for: classification%3A%22TPN1100%22
(1 - 20 of 45)

Pages