Searched for: classification%3A%22TPN400370%22
(1 - 13 of 13)
document
Roelse, P. (author), Walhout, T. (author)
Bij dreigende verontreiniging van het natuurgebied Het Zwin door naar de kust drijvende olie is afsluiting van de monding met een tijdelijke zanddam een reeds beproefde mogelijkheid. Als tot aanleg van een dam wordt besloten moeten er keuzen worden gemaakt voor de locatie en afmetingen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten waterstands- en...
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
sinds het verschijnen van de eindevaluatie van de zandsluitingen in het oostelijke deel van de Oosterschelde (lit. [1]) heeft op een aantal gebieden nader onderzoek plaatsgevonden. Gedurende de laatste dagen van de zandsluiting Krammer zijn turbulentie-intensiteit en zandconcentratie simultaan gemeten in de wervelstraat benedenstrooms van het...
report 1990
document
Van Rossum, H. (author), Struik, P. (author), Lodder, H. (author), Boeters, R. (author), Mulder, J. (author)
Gezien het unieke karakter en de omvang van vooral de sluitingen van het Tholensche Gat en het Krammer werd al in een vroeg stadium besloten deze zandsluitingen te evalueren. De doelstelling van deze evaluatie was tweeledig. Op de eerste plaats heeft de evaluatie een beschrijvend en documenterend karakter. Dit komt vooral tot uiting in de bij...
report 1988
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft toen besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiële lasten te bewerkstelligen. De sluiting van het Slaak dient in principe te geschieden zo kort mogelijk voor de sluiting van het Krammer, omdat door de afsluiting van het Slaak de...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft in 1983 besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiële lasten te bewerkstelligen. Van belang is hierbij dat het sluitingstijdstip van de Oesterdam niet is gewijzigd. Door de reduktie van het getij ten gevolge van de bouw van de...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
De sluiting van de compartimenteringsdamrnen is reeds geruime tijd onderwerp van studie. De besluitvorming betreffende de toe te passen sluitingstechnieken heeft parallellopend met de ontwikkeling van het inzicht in de mogelijkheden, stapsgewijs plaatsgevonden. In eerste instantie is uitgegaan van sluitingen bij het volle getij om zodoende niet...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
Bijlagen bij de nota
report 1983
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1982
document
Nijhof, D. (author), Terwindt, J.H.J. (author)
Samenvatting van de informatie over zandverliezen bij de sluiting.
report 1972
document
Boogaard, A. (author)
report 1972
document
Molendijk, W.G.L. (author), Van Eerde, L.A.E. (author)
Dit exposé bevat meerdere nota's betreffende de landwinningswerken in 1943, die voornamelijk plaatsvonden op een zandbank van de vlakte van Ooltgensplaat bij Tiengemeten, Ventjagersplaat genoemd. De twee nota's betreffen: -Verslag van de Landaanwinningswerken gedurende het jaar 1943 (door opzichter Molendijk) In dit verslag worden...
report 1943
document
van Veen, J. (author)
Als algemeen richtslijn is er aangegeven dat bij de opzet van landwinningswerken rekening gehouden moet worden met een tijdperk van ongeveer 40 jaren. Ten einde een nader inzicht in de voor te bereiden werkzaamheden te bekomen, werd er onderzoek verricht en gedeeltelijk in een viertal nota's vastgelegd. De onderzoeken gaan in specifiek over de ...
report 1943
Searched for: classification%3A%22TPN400370%22
(1 - 13 of 13)