Searched for: subject%3A%22Texel%22
(1 - 15 of 15)
document
Jaarsma, Ruurd (author)
Echosounders are used to monitor suspended sediment concentrations (SSC) in coastal management studies and to monitor dredge plumes. Due to the dependency on sediment properties like particle size, shape and density, performance of single frequency measurements is limited when sediment properties are changing.<br/><br/>Using multi-frequency...
master thesis 2023
document
van der Graaf, Onne (author)
'De Slufter' is a nature conservation area located in the Northwest of the Dutch Wadden island Texel which is inundated with seawater during storm events. The landward side of De Slufter is a sand dike which is part of the primary coastal defence ring of the island. HHNK, which is responsible for the coastal safety of Texel, currently relocates...
master thesis 2019
document
Gregoire, Charles (author)
The Harvested Home is a housing concept that completely eliminates non-renewable materials form its structure and envelope. It was developed specifically for the touristic island of Texel in Noord-Holland to be used in the re-development of one specific camping area near De Koog. More specifically, the site chosen is located within the Dunes of...
master thesis 2018
document
van den Berg, Max (author)
This paper researches passive design strategies that are applicable within the design of a public building for formal and informal events in the dunes of Texel, the Netherlands. Through research of local climatic conditions and the natural dune habitat, an understanding of the site and context was acquired. The natural context presents a...
master thesis 2017
document
Ros, Jeffrey (author)
Texel has signed a shared ambition manifesto together with the other Dutch Wadden Islands, which states that they desire to reach full self-succiciency in terms of water and (renewable) energy by 2020. It is safe to assume that neither of these ambitions will be reached in time on Texel. Because technical limitations are not necessarily the...
master thesis 2017
document
Lakeman, J.W.A. (author)
A consortium of DHV, Imares and Alle Hosper proposed the reclamation of tidal marshes in front of the Afsluitdijk. During severe storms the tidal marshes reduce the wave attack and therefore improve the safety assessment of the Afsluitdijk. The construction of the tidal marshes implies the transportation of approximately 50 Mm3 sediment. This...
master thesis 2009
document
De Kok, J.M. (author)
De effecten op de kustlijn en andere morfologische gevolgen van de aanleg van de Eijerlandse dam zijn geëvalueerd, tien jaar na de aanleg in 1995. De dam heeft ruimschoots aan de doelstellingen voldaan: het te suppleren volume, noodzakelijk voor de handhaving van de basiskustlijn van de noordwestkust van Texel, is sterk afgenomen. Vermoedelijke...
report 2005
document
Koomans, R. (author)
De morfologische verandering van de kustlijnen van de kop van Zuidwest Texel worden voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkelingen van het Nieuwe Schulpengat, de getijdengeul Molengaten de ondiepte, Noorderhaaks. De sedimentologie in de geul van het Molengat is complex. Om de kustlijn te beschermen tegen deze erosie wordt regelmatig...
report 2004
document
Cleveringa, J. (author)
De kust van zuidwest Texel is al decennia aan erosie onderhevig. De erosie is afgenomen na de constructie van strandhoofden, maar dit heeft de erosie niet volledig tot stilstand gebracht. Het beleid van dynamisch handhaven door middel van suppleren van na 1990 heeft de achteruitgang van de zuidwestkust in de voorgaande decennia beëindigd....
report 2001
document
Negen, E.H. (author)
report 1994
document
Bakker, W.T. (author)
Het patroon van de volgende lezing is zeer eenvoudig te herkennen. De schering is de gang van micro- tot mesoschaal; de inslag het elimineren van periodieke processen die weliswaar beweging geven, maar geen resultante, die voor de daarop volgende grotere beschouwde schaal interessant is. Startend bij het gedrag van één korrel in een visceuze...
report 1992
document
Van der Laan, A.K.J. (author)
In de discussienota 'Kustverdediging na 1990', gepresenteerd in mei 1989, somt Rijkswaterstaat vier mogelijkheden op om het hoofd te bieden aan de verdere afkalving van strand en duin. Deze vier alternatieven zijn: terugtrekken, selectief handhaven, de kustlijn handhaven zoals die er op dit ogenblik bij ligt en het aanvullende alternatief ...
master thesis 1990
document
Buitenrust Hettema, A.M.H. (author)
Door de Directie Noord-Holland, Dienstkring Texel is aan de DWW gevraagd een advies uit te brengen over de bestorting van de strandhoofden. Aan de huidige bestorting moet op dit moment teveel onderhoud gepleegd worden. In dit rapport zijn de hydraulische randvoorwaarden bepaald. De huidige bestorting is getoetst ten aanzien van statische en...
report 1990
document
Baarse, C. (author), Stive, M.J.F. (author)
Gedurende de laatste decennia gaat de Noordzeekust van het eiland Texel over de gehele linie achteruit, zij het niet overal in hetzelfde tempo. Naast het waarborgen van de veiligheid tegen overstroming, is er een aantal andere belangen gemoeid met het kust- en duingebied van Texel, zoals het natuurlijk milieu, de rekreatie (het toerisme) en de...
journal article 1985
document
Blonk, C.M.J. (author)
De laatste jaren is de kust aan de noordwest kant van het eiland Texel nogal wat achteruitgegaan. Thans is dit zover gevorderd dat er iets aan gedaan moet worden. Deze erosie wordt veroorzaakt door golven en stroming. In het hoofdontwerp wordt dit zandverliesberekend uit Lodingkaartenen wordt er getracht rtit zandverlies ook theoretisch te...
master thesis 1978
Searched for: subject%3A%22Texel%22
(1 - 15 of 15)