Searched for: subject%3A%22dijk%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Van Loosn-Steensma, J.M. (author), Schelfhout, H.A. (author), Broekmeyer, M.E.A. (author), Paulissen, M.P.C.P. (author), Oostenbrink, W.T. (author), Smit, C. (author), Cornelius, E.J. (author), Jolink, E. (author)
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig...
report 2014
document
Van Rooijen, B.C. (author)
Framework The chosen graduation studio Architectural Engineering at the faculty of Architecture at the TU Delft focuses on the connection between architecture and engineering. The personal fascination with coastal defence structures turned out to be a great starting point due to the given location of Scheveningen. Research during the first...
master thesis 2013
document
De Vries, G. (author), Ter Brake, C.K.E. (author), Koelewijn, A.R. (author), Van Lottum, H. (author), Langius, E.A.F. (author), Zomer, W.S. (author)
With the experiment All-in-one Sensor Validation Test the IJkdijk Foundation wishes to gain more insight into the functionality and performance of levee monitoring systems. By monitoring levees dike managers gain more insight into what is happening in and around the levee. This also allows making real-time predictions with regard to the strength...
report 2013
document
Nielen, D.E.P. (author)
Although dikes are very important they can provide more than only water safety. We have a future with possible sea level rise and dikes will need to become higher. The land protected by the dike will lose contact with the water. It is time to rethink the dike as a solitude element and create new possibilities to provide new space in dense urban...
master thesis 2012
document
Knoeff, H. (author), Ellen, G.J. (author)
In het nationaal Waterplan worden deltadijken beschreven als dijken die zo hoog, breed of sterk zijn dat de kans op een plotselinge en oncontroleerbare overstroming vrijwel nihil is. Deltadijken kunnen gecombineerd worden met andere functies. Over deltadijken bestaan veel verschillende beelden. Daarbij worden aan deltadijken verschillende...
report 2011
document
Bodde, W.P. (author)
In dit bachelor eindwerk wordt een kustversterking ontworpen voor de kust bij de 'zwakke schakel' Katwijk. Er is gekozen voor een dijk in duin voor de boulevard van Katwijk. Zowel het ontwerp van het duin en het ontwerp van de dijk wordt besproken. Voor het vaststellen van het benodigde duinvolume is gebruik gemaakt van het DUROS-model voor...
bachelor thesis 2011
document
De Vries, G. (author)
In deze rapportage wordt de inrichting en aanleg behadeld van de bouw van het full-scale piping experiment.
report 2009
document
Van Oosterum, M.G.J. (author), Kers, J.W.B. (author), De Haan, E.J. (author)
Nederland wordt omringd door dijken. De dijken beschermen de bewoners in het achterliggende land tegen overstromingen. Momenteel worden dijken eens in de paar maanden visueel geïnspecteerd, maar dit blijkt niet voldoende te zijn. Het doorbreken van dijken wordt vaak niet voorspeld. Een aantal bedrijven ziet deze tekortkoming in een goede...
bachelor thesis 2009
document
Calle, E.O.F. (author), Kruse, G.A.M. (author), Van der Meer, M.T. (author), Halter, W.R. (author), Effing, B.M. (author)
Dit rapport bevat de verslaglegging van activiteit 2 uit het projectplan, namelijk het aangeven van benodigde schematisiringen voor grondmechanisch toetsen van dijken.
report 2009
document
Van der Geest, M. (author), Kok, S. (author)
Huidige methoden voor het observeren van de conditie van dijken zijn niet altijd even efficiënt en nauwkeurig. Het bedrijf ‘Alert Solutions’ biedt een vernieuwde, meer betrouwbaardere en efficiëntere methode aan om de conditie van dijken te meten. Het is nu nog noodzakelijk om hiervoor een kabel in de dijk te graven. Graafwerkzaamheden in dijken...
bachelor thesis 2009
document
Van Beek, V. (author)
Doel van het SBW piping project is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. Het programma is gestart met kleine schaalproeven om invloeden van verschillende zandkarakteristieken te bestuderen. Uit deze proeven volgt de invloed van de verschillende...
report 2009
document
Endhoven, L.A.M. (author)
Omdat een land optimaal beschermd wil zijn tegen de dreiging van hoge waterstanden, zullen de dijken die dit land beschermen een hoogte moeten aannemen die voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Aangezien een ander belang van een land ook is om de uitgaven aan deze dijkverhogingen binnen de perken te houden, zal er een ophogingsstrategie moeten...
bachelor thesis 2009
document
Silva, W. (author), Van Velzen, E. (author)
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat presenteert eind dit jaar in het ontwerp Nationaal Waterplan de hoofdlijnen van het waterveiligheidsbeleid voor de 21e eeuw. Een van de vragen die voorligt is of de veiligheidsnormen aanpassing behoeven. Een andere vraag is hoe de gevolgen van een ramp te beperken zijn. Als onderdeel van deze discussie...
report 2008
document
Stijnen, J.W. (author), Wouters, C.A.H. (author), Calle, E.O.F. (author), Knoeff, H. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Het hoofddoel van het project is om te onderzoeken hoe dijken die volgens de huidige leidraden en richtlijnen zijn ontworpen zich verhouden tot het model PC-Ring. Deze verhouding wordt zichtbaar gemaakt door de faalkansen te vergelijken met de ontwerpnorm. De faalkansen worden met PC-Ring berekend. Tevens wordt de verhouding zichtbaar tussen de...
report 2006
document
Calle, E.O.F. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002
document
Frissen, C.M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een numeriek onderzoek naar steenzettingen op dijken. De steenzetting van een dijk kan door een golfaanval worden beschadigd. Dit wordt veroorzaakt door een opwaartste druk aan de onderzijde, die verantwoordelijk is voor het uitlichten van de stenen. Als er een sterkte-berekening wordt uitgevoerd, blijkt...
report 1996
document
Frissen, C.M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een numeriek onderzoek naar steenzettingen op dijken. De steenzetting van een dijk kan door een golfaanval worden beschadigd. Dit wordt veroorzaakt door een opwaartste druk aan de onderzijde, die verantwoordelijk is voor het uitlichten van de stenen. Als er een sterkte-berekening wordt uitgevoerd, blijkt...
report 1996
document
Niemeijer, J. (author)
De kruinhoogten van de dijken rond het havenggebied Vlissingen-Oost (Sloehavengebied) worden binnenkort op deltahoogte gebracht. De kruinhoogten zijn berekend volgens de deltanomen, rekening houdend met zeespiegelstijging, opwaaiing, seiches en lokale golfgroei. Deze kruinhoogten zijn vergeleken met de aanwezige kruinhoogten. Het blijkt dat de...
report 1992
document
Van der Meer, M.T. (author), Moens, M.R. (author)
Op de dijken die buitenwater moeten keren dat onderhevig is aan getijbeweging en golfaanval (voornamelijk windgolven), is de verscheidenheid aan toegepaste bekledingstypen zeer groot. Teneinde meer inzicht te krijgen in de sterkte en de onderhoudsgevoeligheid van de diverse bekledingstypen, worden schaden aan deze dijkbekledingen al geruime tijd...
report 1990
document
Niemeijer, J. (author)
Een overzicht is gemaakt van de diverse oploop- en overslagcriteria voor het ontwerpen van dijken. Dit omdat er bij de subsidiëring van dijkverzwaringen in het rivierengebied onduidelijkheid bestond over de mate van golfoverslag, cq. golfoploop die toelaatbaar is voor dijkontwerpen.
report 1990
Searched for: subject%3A%22dijk%22
(1 - 20 of 38)

Pages