Searched for: subject%3A%22erosie%22
(1 - 20 of 68)

Pages

document
Klijn, F. (author), Asselman, Nathalie (author), Mosselman, E. (author), Sperna Weiland, Frederiek (author)
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolkomenheden aan te pakken. In dit artikel presenteren we aanzetten voor een meer geo-ecologisch...
journal article 2019
document
Blokland, T. (author), Mooijman, P. (author)
Praktijkmetingen van de ontgrondingen bij een afmeerplaats van binnenvaartschepen aan een kade ten gevolge van boegschroefstralen en hoofdschroefstralen.De proeven zijn uitgevoerd in Rotterdam bij de Parkkade, gelegen langs de Nieuwe Maas ten oosten van de Parkhaven. Op 9 april is een proef uitgevoerd met meerdere afvaarten van binnenvaart...
report 2013
document
Lievense, L. (author)
New Profile for the Amsterdam-Rhinecanal The aim of this thesis is to design a new profile for the Amsterdam-Rhine canal. The new profile needs to be well navigable and requires to have stable bank constructions. Simultaneously several social aspects have to be taken into consideration. The assignment is summarized as follows: Design a new...
master thesis 2010
document
Mastbergen, D.R. (author)
Dit rapport betreft de eindrapportage van Delft Cluster project WP 04 43 11, Stabiliteit Oevers bij verdieping Waterbodem, in Ontwikkeling Wetlands, dat vier jaar heeft gelopen en thans is afgerond met budgetten in het kader van BSIK en eigen “matching” speurwerk van Deltares. In het verleden is in het kader van het onderzoek Storten van Zand...
report 2009
document
Van Beek, V. (author), De Bruijn, H. (author), Förster, U. (author), Van den Ham, G. (author)
Projectplan 2009 met vooruitkijk 2010. Het projectplan is onder te verdelen in twee blokken: • Hervalidatie piping • Onder- en achterloopsheid bij kunstwerken In voorliggend projectplan wordt aangegeven hoe aan de doelstellingen in het kader van Toegepast Onderzoek (TO) invulling zal worden gegeven. Er worden de werkzaamheden omschreven die in...
report 2009
document
Van der Meulen, S. (author), Joziasse, J. (author), Van Meurs, G. (author), Van den Ham, G. (author), Vastenburg, E. (author)
Het Delft Cluster-project Waterkwaliteit & Calamiteiten brengt de toekomstige ontwikkeling van de water- en slibkwaliteit in beeld onder invloed van extreme gebeurtenissen (gerelateerd aan bijvoorbeeld klimaatsverandering en verandering in landgebruik) en door de mens veroorzaakte calamiteiten (zoals lozingsongelukken). Dit rapport is het...
report 2008
document
Cirkel, D.G. (author)
In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van het geohydrologische systeem en de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de omgeving van pompstation Heumensoord. Pompstation Heumensoord is gelegen in Gelderland, tegen de zuidrand van de stad Nijmegen. De ondergrond van het gebied rond het pompstation bestaat uit (in de...
report 2007
document
Meijers, E.M. (author), Icke, J. (author)
report 2006
document
Icke, J. (author)
report 2005
document
Peletier, H. (author), Janssen, G.M. (author)
Wereldwijd vindt erosie plaats van zandige kusten. Ook in Nederland moeten jaarlijks maatregelen worden genomen om de erosie tegen te gaan. Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen door veranderingen in het klimaat, zal het erosieprobleem bovendien steeds groter worden. In Nederland wordt erosie bij voorkeur bestreden door het overbrengen...
report 2004
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
document
Hoeksema, H.J. (author), Liek, G.A. (author)
In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden onder andere de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de oeverontwikkelingen in de periode 1980-1990. Het doel van deze evaluatie is om na te gaan in...
report 2002
document
Cleveringa, J. (author)
De kust van zuidwest Texel is al decennia aan erosie onderhevig. De erosie is afgenomen na de constructie van strandhoofden, maar dit heeft de erosie niet volledig tot stilstand gebracht. Het beleid van dynamisch handhaven door middel van suppleren van na 1990 heeft de achteruitgang van de zuidwestkust in de voorgaande decennia beëindigd....
report 2001
document
Van Heuvel, T. (author)
Dit rapport bevat de evaluatie van een 3-tal zeewaartse projecten, die mede op advies van de POK's *) ter plaatse van Texel-Eierland, West-Ameland en Noordoost-Vlieland zijn gerealiseerd. Nu, na bijna 5 jaar worden -per individuele oplossing- de eerste conclusies getrokken of het beoogde doel om in het kustvak de kustlijnhandbaving te...
report 1999
document
anonymous, A. (author)
Er is een analyse van de waarnemingen en metingen met betrekking tot ontgronding uitgevoerd voor de 1:1 modelproef in 1992 in de Deltagoot met golven van Hs 0.75 m tot 1.35 m op een grastalud van een dijk. De gemeten ontgronding is veel geringer dan tijdens vergelijkbare proeven op klei met een bodemstructuur, maar zonder zodelaag. Pas na vele...
report 1998
document
Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Louters, T. (author), Kabout, J.A.H. (author)
De doelstelling van het project is om het fenomeen zandverlies op dieper water te kwantificeren. De processen die een rol spelen bij zandverlies op dieper water zijn tot nog toe onvoldoende onderkend. Het is daarom belangrijk om hierover hypotheses te vormen en te toetsen aan het waargenomen grootschalig gedrag van de kust. In deze studie wordt...
report 1998
document
De Vriend, H.J. (author)
lecture notes 1998
document
Kruse, G.A.M. (author)
Er is een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de erosie van monsters van een klei-onderlaag van een blokkenglooiing in Zeeland. De erosie van ongeroerde monsters is vergeleken met die van ongeroerde monsters die zijn geconditioneerd door afwisselend respectievelijk vriezen en drogen, bevochtigen en drogen, zout- en zoetwaterbaden. Tevens is...
report 1997
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1996
Searched for: subject%3A%22erosie%22
(1 - 20 of 68)

Pages