Searched for: subject%3A%22onderhoud%22
(1 - 20 of 59)

Pages

document
Gedik, Serap (author)
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een handreiking waarmee de zorgplicht met betrekking tot de leefbaarheidstaak op een goede manier geborgd kan worden bij het professioneel opdrachtgeverschap. Hiervoor zijn twee corporaties onderzocht die een zorgplicht met betrekking tot de leefbaarheidstaak hebben verankerd in de opdracht. Het onderzoek is...
master thesis 2021
document
Vreugdenhil, H.S.I. (author), Bout, Astrid (author), Olde Monnikhof, Koen (author), wolf, yuri (author), hamilton, marja (author)
In het prestatiecontract Beheer en Onderhoud IJsseldelta en Twentekanalen is een ‘Leerteam’ opgenomen. De contractpartijen gaan hierin gezamenlijk op zoek naar innovaties om het beheer en onderhoud van het gebied duurzamer en betaalbaarder te maken. De effectiviteit van het Leerteam kan onder andere vergroot worden door onder andere de...
journal article 2019
document
Jak, F. (author)
conference paper 2013
document
Van Workum, R. (author)
conference paper 2013
document
Van Steveninck, I. (author)
This research deals with the general problem of existing foundation of civil infrastructure in the Netherlands that is generally not included in the maintenance management cycle. This can lead in some cases to highly undesirable situations where a lot of time and money must be spent in order to provide a safe and available infrastructure...
master thesis 2013
document
Schoenmaker, R. (author)
Een belangrijke ontwikkeling in het beheer van civiele infrastructuur is de toenemende mate van uitbesteding van onderhoud. Daarbij is een sterke groei zichtbaar in het gebruik van prestatiecontracten. De verwachtingen van de opdrachtgevers zijn hooggespannen: een kleinere eigen organisatie, betere dienstverlening, met lagere kosten, met meer...
doctoral thesis 2011
document
Ter Heerdt, G. (author)
Literatuuronderzoek naar het effect van natuurvriendelijk onderhoud op de ecologische kwaliteit, de ideale frequentie van maaien en schonen, het nut van het afvoeren van maaisel, de beste manier van baggeren, en de beste onderhoudsmachines.
report 2010
document
Konings, R.V.E. (author)
Het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte is een publieke taak die onder andere door de gemeente wordt uitgevoerd. Deze taak vereist veel financi middelen die vaak niet beschikbaar zijn. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud te kunnen meten met prestatie-indicatoren en...
master thesis 2007
document
Teunissen, P.A.A. (author), Verhoeven, H. (author), Visser, H. (author)
Bij de aanleg én voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke infrastructuur is de ondergrond een belangrijke kostenbepalende factor. Voor wegen speelt de draagkracht en vervorming van de bodem hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld een weg op een zandondergrond heeft minder intensief onderhoud nodig en heeft een langere levensduur dan op...
report 2005
document
Van Heijst, M.W.I.M. (author), Cleveringa, J. (author), De Kok, J.M. (author)
Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de rijkswateren en de kustlijn verschillende taken en belangen: • Natte netwerkbeheerder: aanleg en onderhoud van het vaarwegennet; • Kustlijnzorg, bestrijden structurele achteruitgang van de kust en compenseren zandverliezen op dieper water; • Vergunningverlener van ontgrondingen in rijkswateren; •...
report 2005
document
Maccabiani, J. (author), Spruit, R. (author), Van Deen, J.K. (author)
De publieke ruimte met de binnenstedelijke infrastructuur van wegen, riolering, oever- en groenvoorzieningen vergt naast grote investeringen tevens een groot jaarlijks bedrag aan onderhoud. Met name in de gebieden met slechte bodemgesteldheid zijn deze jaarlijkse onderhoudskosten een grote last voor de betreffende gemeenten en lagere overheden....
report 2003
document
Woltgens, E. (author), Prins, B. (author)
book 1997
document
Vijverberg, G. (author), Philipsen, E. (author)
book 1997
document
Kooijman, D. (author), Meijer, F. (author)
book 1997
document
Van Langen, H.G.P. (author)
book 1995
document
Siemes, T. (author), Verhoef, L.G.W. (author)
Met het ouder worden van de voorraad aan bouwwerken in Nederland neemt het onderhoud ervan steeds meer aan betekenis toe. Bouwwerken die direkt na de Tweede Wereldoorlog zijn neergezet hebben nu een leeftijd van rond de 50 jaar. De grote hoeveelheid gebouwen die in de zeventiger jaren zijn neergezet bereiken thans een leeftijd van zo'n 25 jaar....
book 1994
document
Kooijman, O.C. (author), Straub, A. (author)
In de praktijk van het bouwen en beheren wordt veelvoudig gebruik gemaakt van opnametechnieken. Opnametechnieken zijn de technieken voor zowel de inventarisatie (het verzamelen van kwantitatieve gegevens van constructie- en ontwerpoplossingen, toegepaste produkten en materiaalgebruik) .als de inspectie (de kwalitatieve beoordeling van het...
book 1993
document
Hummel, S. (author), Most, H. van der (author), Verschuur, E.A. (author)
report 1993
document
Van der Putten, W.H. (author), Peters, B.A.M. (author)
In de Nederlandse zeereep is helm de belangrijkste zandstabiliserende plantensoort. Helmbegroeiing degenereert op plaatsen waar geen zand aanstuift. Deze degeneratie treedt op als gevolg van aantasting van de planten door parasitaire en pathogene microorganismen, aanwezig in de wortelzone van helm. Er kan daardoor een kale, verstuivingsgevoelige...
report 1993
document
Corveleyn, M. (author)
other 1993
Searched for: subject%3A%22onderhoud%22
(1 - 20 of 59)

Pages