Searched for: subject%3A%22ontgrondingen%22
(1 - 6 of 6)
document
anonymous, A. (author)
Als uitvloeisel van het voorgestane terughoudende beleid ten aanzien van de ontgrondingen in de Waddenzee is in 1974 een contingenteringsregeling ingesteld. De in 1974 opgestelde formule, meestal de Vlieformule genoemd, leidde tot een tabel met zandwinningen op jaarbasis. Ten behoeve van bepaalde dijkverzwaringen mogen deze overschreden worden....
report 1992
document
Van Zijl, F.P.M. (author)
Na een uitgebreide literatuurstudie is onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken voor het ontstaan en de instandhouding van ontgrondingen benedenstrooms van samenvloeiingen van rivieren. Drie mogelijke verklaringen zijn nader onderzocht. Allereerst de mogelijkheid dat het voorkomen van de ontgrondingen een zelfde oorzaak heeft als het...
master thesis 1988
document
Jorissen, R.E. (author)
Benedenstrooms van een constructie is er sprake van een stroomvertragingsgebied. Tengevolge van de versterking van de turbulentie-intensiteit in dit gebied neemt de zandtransportcapaciteit van de stroom plaatselijk toe. Als gevolg van deze toename treedt voorbij het beschermde deel van de bodem een lokale ontgronding op. Wanneer een bepaalde...
master thesis 1987
document
Ridderinkhof, H. (author)
De controle of een zandlaag van 4 m boven het slib voldoende is om het slib te beschermen tegen eventuele ontgrondingen is het doel van de in dit rapport behandelde berekeningen. De zandtransportberekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. de in een deelontwerp Vloeistofmechanica bepaalde getijstroomsnelheden (lit. 9), en zijn, evenals bij de...
master thesis 1984
document
Klein Breteler, M. (author)
Het eerste deelprobleem, namelijk de stroomsnelheid rond de pijp, blijkt met de potentiaaltheorie opgelost te kunnen worden. De andere drie deelproblemen zijn tot op heden nog niet opgelost. Deze zijn: a) Hoeveel erosie is er te verwachten op het ribbeltje recht onder de pijp agv toenemend bodemtransport door de sterk tijd- em plaatsafhankelijke...
master thesis 1982
document
Deinum, P.J. (author), Kamerling, F. (author)
In het algemeen kan gezegd worden dat de tracé-keuze van een afsluiting ten dele bepaald wordt door de keuze der sluitingsmethode, voor de Lauwerszee echter gaat deze bewering niet op. De tracékeuze werd daar dermate dwingend bepaald door andere factoren, dat de keuze der sluitingsmethode een open vraag bleef.
master thesis 1970
Searched for: subject%3A%22ontgrondingen%22
(1 - 6 of 6)