Searched for: subject%3A%22stortsteen%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Mosselman, E. (author), Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author), Jongeling, T.H.G. (author), Petit, H.A.H. (author)
report 2000
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author), Akkermans, R.J. (author)
report 1998
document
Petit, H.A.H. (author), Bosch, P. van den (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 1994
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1993
document
Van den Boom, P.J.F. (author)
Ruim 25 jaar geleden werd het eerste grote landaanwinningsproject in de-Republiek van Korea gerealiseerd. Vanaf die tijd zijn vele andere landaanwinningsprojecten uitgevoerd, waarbij veel gebruik gemaakt werd van de Nederlandse kennis en ervaring. De Zuid-Koreaanse regering heeft nu het plan geopperd om het estuarium ten zuiden van de stad...
master thesis 1992
document
Knaap, F.C.M. van der (author), Regeling, H.J. (author), Wilkens, D.H. (author)
report 1992
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1990
document
Stam, C.M.J. (author)
n dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tijdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabiliteitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
report 1989
document
De Graaf, M.A. (author)
Een numerieke beschrijving van de waterbeweging op een talud, met daaraan gekoppeld een stabiliteitsberekening voor stortsteen, is ontwikkeld door Kobayashi (1987). De waterbeweging wordt beschreven met de i-dimensionale langegolf vergelijking. De golfkrachten langs het talud worden beschreven met de vergelijkingen van Morison. Resultaten met...
master thesis 1988
document
Broekens, R.D. (author)
Door Kobayashi [9J wordt een numeriek model beschreven waarmee de waterbeweging op stortsteen taluds kan worden berekend. Omdat dit programma niet in gebruikersvriendelijke vorm beschikbaar is, is getracht dit programma na te bootsen. Het model beschrijft de waterbeweging m.b.v. de langegolf vergelijkingen in een situatie waar golven op een...
master thesis 1988
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1988
document
Hop, J.A.J. (author), Swanenberg, A.T.P. (author)
Bij Rijkswaterstaat is er een behoefte om een beter inzicht te verkrijgen in het onderhoud van natte infrastructuur in het algemeen. Met name het gedrag van de diverse constructies onder verschillende natuurlijke omstandigheden en de invloed van het plegen van onderhoud daarop alsmede de financiƫle aspekten die daarbij optreden zijn een nog...
master thesis 1987
document
Vos, M.J. (author)
De behandelde energieanalyse, over het totaal van arbeidsprocessen, van een asfaltgepenetreerde stortsteenglooiing beteft een studie, die is verricht, binnen van tevoren te definieren grenzen van materiaal stromen in de diverse processen - van winning van grondstoffen, transport en overslag van grondstoffen c.q. halffabricaten tot de...
master thesis 1987
document
Dekker, R.M. (author)
Voor de alternatieve dwarsprofielen van de stortstenen offshore golfbreker van Freeport, Texas, is op grond van een kostenminimalisatie een definitief ontwerp bepaald. Dit is gedaan vanuit de optiek van de opdrachtgever voor wie de volgende kosten van belang zijn: - bouwkosten en schadekosten tijdens de bouw - gekapitaliseerde schadekosten na de...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
De haven van Freeport, Texas, zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemende aanvoer van ruwe olie. De bestaande haven is hierop niet berekend. Er kunnen slechts tankers tot 40.000 DWT worden ontvangen, terwijl er gerekend moet worden op schepen van 125.000 DWT. Hiervoor zal een nieuwe oliehaven moeten worden aangelegd. Uit een...
master thesis 1986
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1985
document
Den Breeker, R.C. (author), Vries, M. (author)
Het onderzoek naar schademechanismen en schade veroorzakende krachten, dat het onderwerp vormt van dit verslag, heeft plaatsgevonden in de vorm van een fysisch modelonderzoek. Een tachtigtal proeven zijn uitgevoerd op een golfbrekermodel. Door de taludhelling en het soort afdekelement te veranderen Zijn zeven verschillende golfbrekersecties...
master thesis 1985
document
Rohde, A.A.J. (author), Durian, M.J. (author)
In dit deelontwerp kunnen vier blokken onderscheiden worden. Het eerste blok bevat alle van belang zijnde randvoorwaarden, die wat uitgebreider in het vooronderzoek zijn weergegeven. Verder zijn in dit blok relevante conclusies uit het vooronderzoek en het hoofdontwerp met betrekking tot de plaatsbepaling opgenomen. Een algemene beschouwing van...
master thesis 1985
document
Fokkens, M. (author), Kuppers, P. (author)
In rapport M1834 wordt het belang van de stroombeeldontwikkeling voor de stabiliteit van de bestorting bevestigd. Omtrent het voorspellen van de stroombeeldontwikkeling (parametrische beschrijving) en in het bijzonder van snelheden en turbulentie-intensiteiten bij de bodem wordt opgemerkt dat nog veel systematisch onderzoek verricht zal moeten...
master thesis 1985
Searched for: subject%3A%22stortsteen%22
(1 - 20 of 30)

Pages