Searched for: subject:"stroomgebied"
(1 - 4 of 4)
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Van Doorne, M. (author)
Omdat de gemeente enkele veranderingen signaleerde in het stroomgebied van de Piebe, de kleine grotendeels droogvallende geul die rond het tijdstip van Hoogwater gevolgd moet worden om de jachthaven te bereiken, is onderzoek gedaan naar de morfologische processen in het stroomgebied van de Piebe. Dit onderzoek had tot doel na te gaan in hoeverre...
master thesis 1988
document
Jorissen, R.E. (author)
Benedenstrooms van een constructie is er sprake van een stroomvertragingsgebied. Tengevolge van de versterking van de turbulentie-intensiteit in dit gebied neemt de zandtransportcapaciteit van de stroom plaatselijk toe. Als gevolg van deze toename treedt voorbij het beschermde deel van de bodem een lokale ontgronding op. Wanneer een bepaalde...
master thesis 1987
Searched for: subject:"stroomgebied"
(1 - 4 of 4)