Searched for: subject%3A%22waterkracht%22
(1 - 20 of 20)
document
Schaap, A. (author), Geurts, F. (author), Van den Berg, M. (author), Stolk, N. (author)
report 2010
document
Van Kester, D. (author), Schoutens, P. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is het via een haalbaarheidsstudie evalueren of, waar en hoe, het mogelijk is een stuwdam te realiseren in het Helmand-dal, en daarmee te voorzien in de vraag van de lokale bevolking naar elektrische energie. Al in een vroeg stadium van het onderzoek is geconstateerd dat deze doelstelling, binnen het kader van de...
bachelor thesis 2005
document
Van Duivendijk, J. (author)
Vraag en aanbod van electriciteit, waterkracht uit rivieren, stuwmeren, reservoirs, stuwdammen, turbines, voorbeelden (Kainji, Opac, PAC), kleinschalige waterkracht, waterkracht in Nederland. Koelwatersystemen, windenergiesystemen, golfenergie, OTEC.
lecture notes 1997
document
Nieuwpoort, R. (author), Hauer, M. (author)
Met het oog op de werkloosheidsproblematiek te Heerewaarden (Utrecht) verzocht de industriebond FNV om een onderzoek naar de rentabiliteit van waterkrachtwinning in de omgeving van Heerewaarden. Het betrof hier met name de mogelijkheid van benutting van verval tussen Waal en Maas, die hier op amper een kilometer afstand van elkaar voorbij...
master thesis 1988
document
Nieuwpoort, R.P. (author)
Tijdens de ontwikkeling van plannen door Rijkswaterstaat om te komen tot een verbeterde Zuid-Willemsvaart, is op verscheidene momenten waterkrachtwinning ter sprake gekomen. Door toename van de vervallen, vanwege het verminderen van het aantal sluispanden, en door de toename van de debieten die noodzakelijk zijn voor de waterbeheersing in Noord...
master thesis 1987
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author), Liemburg, T. (author)
"Multi purpose project van kleinschalige waterkracht en irrigatie in het stroomgebied van de Moun Hou in Burkina Faso". De rapporten die hiervan onderdeel uitmaken zijn: - Deel I Vooronderzoek - Deel II Deelonderzoek fotogrammetrie - Deel III Deelonderzoek hydrologie - Deel IV Hoofdonderzoek Deel IV: Drie ontwerpvariabelen t.w. - damhoogte -...
master thesis 1986
document
De Kock, A.C.M. (author)
Als eis is gesteld dat men probeert zoveel mogelijk energie op te wekken met een zo'n klein mogelijk reservoir. Er wordt rekening mee gehouden dat de theeplantage in de toekomst meer vermogen nodig zal hebben. Het reservoir peil komt te liggen op NP+ 210,50 m, zodat een re servoirdiepte wordt bereikt van 9,50 m. De reservoirinhoud bedraagt nu...
master thesis 1986
document
Nijs, P.J.M. (author)
Het is algemeen bekend dat de waterstand van de zee niet constant is. Deze schommeling van het zeeniveau wordt het getij genoemd.Er treedt voor elke plaats langs de kust of op zee een eigen specifieke variatie op. Deze variaties zijn over het algemeen via metingen bekend.De mens probeert al eeuwen om deze waterstandvariatie om te zetten in...
master thesis 1986
document
De Kock, A.C.M. (author)
In de Hoofdstukken 2,3,4,5 en 6 wordt iets verteld over waterkracht in het algemeen en het gebeuren er omheen. In Hoofdstuk 2 wordt uitgewijd over waterkracht in het algemeen in de paragrafen 1 en 2. In de paragrafen 3,4 en 5 wordt verteld over Klein Verval Waterkracht, iets algemeens, energieopbrengst, en iets over de problematiek die bij Klein...
master thesis 1985
document
Anonymus, A. (author)
Deze nota is het verslag van de eerste fase van de studie met betrekking tot de bekkenbouw voor een PACbekken voor de kust. Het doel van deze eerste fase is het kiezen van èèn of enkele voorkeursvarianten op basis van verkennende berekeningen en beschouwingen, uitgaande van de doelstellingen, omschreven in het projectplan. De eerste fase voor...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Uitgangspunt voor de vergel ijkende studie naar bekkendijken vormt het projectplan, later aangevuld met twee hogere bekkens, 5 hoofdvar ianten worden onderscheiden, nml. bekkens met een hoog en laag waterstand van: + 18/+ 12 m; + 25/+ 16 m; + 40/+ 26.5 m; + 50/+ 40 m; + 60/+ 47.5 m. Hoofdeis te stellen aan de bekkendijk is waterkering met...
report 1985
document
Samenvattend rapport van een studie naar de mogelijke aanleg van een pompaccumulatiecentrale (PAC) in Nederland. Hierbij zijn drie bekkenvarianten bekeken (hoog middel en laag).
report 1985
document
Van Terwisga, R.H. (author)
In het eerste deelonderzoek zijn de mogelijkheden nagegaan van energiewinning uit de Maas en Nederrijn. Dit is onder supervisie van Prof.dr.ir. Agema gebeurd. Vervolgens is in het hoofdonderzoek de waterkrachtcentrale in de Maas bij Lith uitgewerkt onder supervisie van Prof.dr.ir. Glerum. In het hoofdverslag is een ontwerp uitgewerkt voor een...
master thesis 1983
document
Van Bochove, G.G. (author)
Wanneer wordt gedacht aan vernieuwing van de stuw bij Grave, kan daarbij niet voorbij worden gegaan aan de mogelijkheid de stuw te combineren met een waterkrachtcentrale. De opwekking van energie uit een waterstroom kent twee vereisten: afvoer en verval. Aan eerstgenoemde heeft Nederland geen gebrek; de Nederlandse rivieren hebben grote delen...
master thesis 1982
document
Neerken, S. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is geweest na te gaan in welke mate waterkracht bij de huidige energie-situatie (1980) al of niet toepasbaar (rendabel) is binnen Nederland. Wij hebben hier alleen kleine natuurlijke vervallen tot onze beschikking (H < ca. 20 m), waardoor reeds een afbakening zich aftekent: lage-vervalcentrales. Het uiteindelijke...
master thesis 1980
document
Begemann, C.L. (author)
Overzicht van pomp-accumulatie centrales. Jaartal geschat
lecture notes 1965
document
Begemann, C.L. (author)
Benodigd onderzoek, bepaling ledingtracée, reservoirwerk, watervang, zuiveringsinstallatie, ondergrondse waterkrachtwerken, tunnels, hoogspanningslijnen, vismigratie en houttransport.
lecture notes 1965
document
Begemann, C.L. (author)
Inleiding - economische beschouwingen, bepaling van vermogen, werkingswijze, belastingsdiagram, typen waterkrachtwerken, bepaling valhoogte, bepaling van te benutten debiet, dwarsprofielen, aftapwerk, reservoir,pompaccumulatiecentrale, rivierwerken, getijdencentrales, drukstoot, drukleiding.
lecture notes 1965
document
Brouwer, A.R.H. (author)
Entreerede als buitengewoon hoogleraar.
public lecture 1955
document
Van Mourik Broekman, G.H. (author)
public lecture 1924
Searched for: subject%3A%22waterkracht%22
(1 - 20 of 20)