Searched for: classification%3A%22TLN4000%22
(1 - 19 of 19)
document
De Kok, J.M. (author)
In het kader van het verkennend onderzoek naar de mogelijkheid tot het inrichten van een estuariene overgangszone naast de Afsluitdijk zijn er door het "Ontwerp Team Brak" schetsontwerpen gemaakt van een aantal mogelijke inrichtingsmaatregelen, die moeten leiden tot het ontstaan van een zone, waarbinnen zich een tamelijk constante en...
report 2002
document
Lam, N.T. (author)
The Tarn Giang-Cau Hai lagoon is the most important coastal lagoon of Vietnam located in Thua Thien-Hue province. Basically formed in the late Holocene (more than 2000 years ago), the lagoon is being in the development stage. Its tidal inlets, nowadays are the Thuan An and Tu Hien inlets, are dynamic and ephemeral morphological features. Inlet...
report 2002
document
Haas, H.A. (author), Tosserams, M. (author)
De Delta van Zuid-West Nederland heeft in de afgelopen 30 jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. De Deltawerken hebben geleid tot een stelsel van dammen en sluizen die bescherming bieden tegen overstromingen vanuit zee. Ook is hierdoor nieuwe infrastructuur tot stand gekomen en zijn afzonderlijke zoet-, zout- en brakwaterbekkens gevormd en is...
report 2001
document
Arends, A. (author)
Dit rapport bevat het verslag van de workshop over het getij in de Westerschelde d.d. 14 oktober 1999. Het rapport bevat naast een weergave van de presentaties die gehouden zijn een verslag van de discussie. Op grond van de resultaten van de discussie is met Directie Zeeland overleg geweest over de te volgen aanpak voor vervolgstudies. Besloten...
report 1999
document
Arens, S.M. (author), Haring, R.M.K. (author)
De Schoorlse duinen worden gekenmerkt door een afwisseling van grote loopduincomplexen met uitgestrekte loopduinvlaktes. Het grootste deel van het landschap, met uitzondering van de zeereep, is gestabiliseerd, er zijn vrijwel geen actieve verstuivingen. De ingreep, het graven van de kerf, en afplaggen van de achterliggende Parnassiavallei, heeft...
report 1998
document
Craeymeersch, J.A. (author), Hamerlynck, O. (author), Hostens, K. (author), Vanreusel, A. (author), Vincx, M. (author)
In deze nota wordt 1)- een overzicht gegeven over de huidige kennis omtrent ingrepen ten behoeve van kustverdediging en 2) getracht een "open Haringvlietsluizen"-scenario te evalueren. Verder wordt ingegaan op 3) de impakt van de heersende visserij-aktiviteiten en 4) de huidige graad van verontreiniging in de Voordel tao Tot slot worden een...
report 1997
document
Louters, T. (author), Gerritsen, F. (author)
Historische beschrijving van de Waddenzee in relatie tot de waterstanden. Relatie tussen zandsysteem en waterstand, zandhonger van de Waddenzee, sedimentaanbod, kwelderontwikkeling. Ecologische effecten. De verwachting is dat de Waddenzee de komende eeuw in staat is om een relatieve zeespiegelstijging van 20 tot 60 cm bij te houden....
report 1994
document
Louters, T. (author), Gerritsen, F. (author)
The effects of an accelerated rise in sea level on the Dutch Wadden Sea is described, taking other human intervention into account, such as sand and shell extraction, subsidence due to gas extraction and the policy of 'dynamic stabilization' of the coastline. This includes indications of ecological effects. The report also describes the expected...
report 1994
document
Lehfeldt, R. (author)
The density distribution within a fluid is of great importance for flow and transport phenomena in geophysical computational fluid dynamics. All turbulent exchange processes are influenced by buoyancy effects and must be adequately considered in numerical models. Parameterizations of the vertical eddy viscosity and eddy diffusivity are presented...
report 1991
document
De Jong, H. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
In deze notitie wordt een literatuurbestand gepresenteerd, dat is samengesteld in het kader van het deelproject SAWES-transport. Laatst genoemde houdt zich bezig met de morfologie en fysica van de Westerschelde. Zoveel mogelijk referenties, die in dit kader van belang worden geacht, zijn in het gepresenteerde bestand opgenomen. Van alle vermelde...
report 1988
document
De Looff, D. (author)
Reeds jarenlang vormt het Nauw van Bath in het bovenstroomse deel van de Westerschelde een der moeilijkst te bevaren geulgedeelten van de scheepvaartweg van en naar Antwerpen. Als gevolg van het verrichten van omvangrijke baggerwerken langs de noordoostelijke rand van de Plaat van Saaftinge (bijlage 1) heeft de in scheepvaartkringen beruchte...
report 1976
document
O'Brien, M.P. (author)
This report presents an edited collection of memoranda prepared over the past forty years on several aspects of inlet hydraulic and sedimentary characteristics, and is being published because of its general value to the GITI, as well as for its potential use in stimulating other researchers studying tidal inlets.
report 1976
document
Herrmann, F.A. (author)
The paper describes a series of tests made in the Columbia River Estuary model at the U. S. Army Engineer Waterways Experiment Station concerning enlargement of the navigation channel at Mi ller Sands Bar. Tests were conducted to determine the effects of enlarging the channel and to determine the effectiveness of various combinations of proposed...
report 1965
document
Mash, F.D. (author)
During the past few decades, industrial demands for buried shell have been rapidly increasing. Highway construction, the petrochemical industries, and cement manufacturers are among the major users of shell. Semi-fossil oyster shell is found in tidal embayments in deposits of varying thickness and is dredged from depths varying from two or three...
report 1965
document
Edelman, T. (author)
Invloed van de zeegaten op het langstransport langs de kust
report 1961
document
anonymous, A. (author)
Dit document is een kort verslag over de morfologische en hydraulische veranderingen in de Waddenzee gedurende de plaatsing van de Afsluitdijk.
report 1959
document
van Veen, J. (author)
Bepaling van de oude ligging van de mond van de Rijn aan de hand van boringen in dit gebied op basis van de aanwezigheid van veen in de boorkernen.
report 1951
document
Ferguson, H.A. (author), Dronkers, J.J. (author)
Bundel met twee versies van het plan van Ferguson voor verbetering van het Eemsestuarium, het verslag over berekeningen inzake de waterbeweging in het Eemsestuarium, in verband met zijn normalisatie van Dronkers, het overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of...
report 1947
document
van Veen, J. (author)
Vooral nu de Zuiderzeewerken een stadium bereiken, waarbij het eindpunt in zicht is, schijnt het wenselijk naar nieuwe mogelijkheden voor landwinst om te zien en daarbij tevens de problemen van het verkeer en die van de zoetwater-, zand- en slibhuishouding nader te bezien. Daarbij geldt nog als overweging, dat langs de benedenrivieren...
report 1942
Searched for: classification%3A%22TLN4000%22
(1 - 19 of 19)