Searched for: classification%3A%22TPG190110%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Van der Spek, A. (author), Elias, E. (author), Lodder, Q. (author), Hoogland, R. (author)
Dit onderzoek is een verkenning van het effect van mogelijke toekomstige morfologische ontwikkelingen aan de kust op de jaarlijkse suppletiebehoefte van de Nederlandse kust. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van aannemelijke scenario's van kustontwikkeling in de komende eeuw op de functies van de kust...
report 2015
document
Baart, F. (author)
Rekenmethode voor huidige en toekomstige zeespiegelstijging: Dit rapport beschrijft de methode om de huidige zeespiegel te beschrijven. De methode is veranderd ten opzichte van de vorige methode doordat het statistisch model gebruik maakt van de heranalyse van wind gegevens en rekening houdt met mogelijke niet-lineaire zeespiegelstijging. De...
report 2015
document
Anonymus, A. (author)
Brochure met de resultaten van 2,5 jaar evaluatie van de zandmotor
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
In deze beleidsevaluatie wordt onderzocht of en in welke mate de Zandmotor bijdraagt aan de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling van natuur en recreatie, en de kennisontwikkeling op deze terreinen. De inhoudelijke evaluatie is een belangrijke bron voor deze beleidsevaluatie.
report 2014
document
Dulfer, W. (author), Van Gelder, C. (author), Marx, S. (author), De Wilde, C. (author)
In 2010 en 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Ter Heijde een experimentele megasuppletie aangelegd, 'de Zandmotor'. Sinds de aanleg vindt uitgebreide monitoring plaats naar het functioneren van deze innovatie. In 2016 en 2021 zullen respectievelijk een eerste en een eindevaluatie plaatsvinden. De beleidsvraag die in 2021 zal...
report 2014
document
Linnartz, L. (author)
In het voorjaar en de zomer van 2011 is de Zandmotor aangelegd. Vanaf de eerste scheepsladingen zand reageerde de natuur op de veranderde kustlijn. Zeestromingen, eb en vloed, brandinggolven, wind en regenwater verplaatsten het zand onder en boven water. Hierbij erodeert de westkant van de Zandmotor en wordt dit zand niet alleen aan de noordkant...
report 2013
document
Stronkhorst, J. (author), Bruens, A. (author)
Voorliggend rapport doet verslag van een studie die Deltares, op verzoek van het Ministerie I&M en het Deltaprogramma Kust, heeft uitgevoerd naar de bijdrage van het programma Kustlijnzorg aan het duurzaam handhaven (of vergroten) van de sterkte van duinwaterkeringen op de middellange en lange termijn. Hiertoe wordt een antwoord gezocht op de...
report 2012
document
Kollen, J. (author), Van den Ouden, A. (author), Van den Heuvel, S. (author)
De Nederlandse kust wordt veilig gehouden met zandsuppleties op de vooroever en het strand. Door autonome ontwikkelingen en door klimaatverandering wordt verwacht dat in de toekomst de benodigde suppletiehoeveelheden zullen toenemen. Daardoor zullen kosten, energiegebruik en emissies toenemen. Dat was voor RWS en Deltaprogramma Kust (DP Kust) de...
report 2011
document
Fiselier, J. (author)
Milieueffectrapportage met bijlagen (morfologische berekeningen, slib, natuur, zandwinning, aanleg, luchtkwaliteit, geluid) alsmede de startnotitie.
report 2010
document
De Ronde, J.G. (author)
Op dit moment is het beleid om het kustfundament mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Hiertoe wordt jaarlijks gemiddeld 12 Miljoen m3 zand gesuppleerd voor het onderhouden van het morfologische kustsysteem van Nederland. De vraag is nu of deze hoeveelheid zand voldoende is om het kustfundament daadwerkelijke mee te laten groeien met...
report 2008
document
Van der Spek, A.J.F. (author), Kruif, A.C. (author), Spanhoff, R. (author)
Hieronder volgen richtlijnen voor het ontwerpen van onderwateren strandsuppleties. Het uitgangspunt voor deze richtlijnen is een optimaal onderhoud van het kustprofiel. Indien andere doelstellingen voorop staan resulteert dit in andere richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige inzichten in het functioneren van suppleties. Deze...
report 2007
document
Quartel, S. (author), Grasmeijer, B.T. (author)
DEZE ENTRY BEVAT ZOWEL DE ORIGINELE RAPPORTAGE (T0-RAPPORT, 2006) ALS HET VERVOLG DAAROP (T1-RAPPORT, 2007). In deze studie beschrijven en analyseren we maandelijks hoogtemetingen uitgevoerd op twee intergetijdestranden langs de Hollandse kust. Naast de wetenschappelijk vragen bij het seizoensgebonden gedrag van het intergetijdestrand richten we...
report 2007
document
Van der Biezen, S. (author), Nieboer, H.E. (author)
Op 11 augustus 2006 heeft RIKZ aan de combinatie Witteveen+Bos / Koster Engineering opdracht verleend tot het uitvoeren van een evaluatie voor de onderwatersuppleties bij Ter Heijde, Noordwijk en Katwijk. De studie is begeleid door de heren AC. de Kruif, R. Spanhoff (RIKZ) en AJ.F. van der Spek (TNO). De evaluatie heeft uit de volgende...
report 2006
document
Pwa, S.T. (author), Nieboer, H.E. (author)
Met ingang van 2005 wordt de kustlijnzorg binnen Verkeer en Waterstaat aangestuurd middels een Service Level Agreement (SLA). Alle werkzaamheden die de diensten van Rijkswaterstaat verrichten in het kader van de kustlijnzorg, vallen daarom in het vervolg onder het programma SLA Kustlijnzorg. Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)...
report 2006
document
Cleveringa, J. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het doel van dit rapport is tweeledig: 1 Demonstreren hoe advisering voor het kustbeheer en kennisopbouw volgens de KUST2005-werkwijze samengaat. 2 De morfologische ontwikkelingen en processen rond de westkust van Ameland en het Zeegat van Ameland samenvatten. Daarbij volgen uit de nieuw opgebouwde kennis van het gebied twee alternatieve...
report 2005
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het morfologisch gedrag van de in 2003 uitgevoerde suppletie op de zuidwestkust van Texel (RSP 9 km - RSP 11,5 km) in het Molengat. Het onderzoek is gebaseerd op gedetailleerde peilingen die vlak voor en direct na uitvoering van de suppletie zijn gedaan, alsmede op één peiling...
report 2004
document
De Keijzer, S. (author)
In dit rapport wordt gekeken of bankbewegingen stormafhankelijk zijn. Er wordt hiervoor gekeken naar de banken bij Egmond en Bergen. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende vier onderzoeksvragen: (1) Om te kunnen toetsen of bankbewegingen stormafhankelijk zijn, zal een manier bedacht moeten worden om het...
report 2004
document
Spanhoff, R. (author), De Keijzer, S. (author), Walburg, A.M. (author), Biegel, E.J. (author)
Het kustvak bij Egmond wordt, evenals dat bij Bergen, frequent gesuppleerd om de positie van de vastgestelde basiskustlijn (BKL) te handhaven. Deze BKL is ter plekke, vanwege de specifieke situatie aldaar, verder zeewaarts gekozen dan in aangrenzende vakken. Bij Egmond moet zo bijvoorbeeld gewaarborgd worden dat de strandboulevard in tact blijft...
report 2004
document
Anonymus, A. (author)
De druk op de kust vanaf land en vanaf zee neemt toe. Rekening wordt gehouden met klimaatverandering, met name een versnelde zeespiegelstijging. Dit vergt in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen. Vanaf land wordt de kust steeds meer gebruikt door functies die de nog beschikbare ruimte in de kust voor verbreding van de waterkeringen...
report 2000
document
Walhout, T. (author), Kalf, R.B. (author), Walburg, A.M. (author)
In de loop van 2000 zal de derde Kustnota worden uitgebracht. Deze derde Kustnota zal onder andere de balans weergeven van bijna 10 jaar dynamisch handhaven. In verband hiermee is bij RIKZ een evaluatie uitgevoerd van het handhaven van de kustlijn met zandsuppleties in de periode 1990-1998. In deze periode is het kustbeleid uitgevoerd zoals dat...
report 2000
Searched for: classification%3A%22TPG190110%22
(1 - 20 of 42)

Pages