Searched for: contributor:"Vreugdenhil, C.B. (mentor)"
(1 - 20 of 20)
document
Paardekooper, E.J.H.C. (author)
Voor het oplossen van niet-lineaire vrije oppervlakteproblemen in 2 dimensies is een numerieke methode uitgewerkt, die voor de ruimtelijke discretisatie gebruik maakt van de Rand Elementen Methode: REM. Deze methode is gebaseerd op de 2e stelling van Green en de logaritmische potentiaal als fundamentele oplossing, zodat een potentiaalprobleem...
master thesis 1992
document
Barneveld, H.J. (author)
Voor een vaste rivierbodem is het mogelijk om met een bestaande analytische methode af te schatten in hoeverre de waterbeweging (= golfvoortplanting en demping) tijdens de passage van een hoogwatergolf beschreven kan worden met vereenvoudigde modellen. Met vereenvoudigde modellen worden modellen bedoeld die zijn gebaseerd op de...
master thesis 1988
document
Wessels, J.F.M. (author)
Morfologische verschijnselen aan een zandkust zijn in belangrijke mate afhankelijk van de stromingscondities in de golven die op de kust breken. Het snelheidspatroon, de dissipatie van energie en de grootte van de turbulentie spelen een rol. Deze studie heeft als doel om m.b.v. een computerprogramma de snelheidsverdeling in een brekende golf uit...
master thesis 1988
document
Van der Marel, M.J. (author)
Voor het oplossen van de Laplacevergelijking in twee dimensies wordt een randintegraalmethode uitgewerkt. Uitgegaan wordt van de directe formulering van de stelling van Green. De rand wordt opgedeeld in een eindig aantal zogenaamde constante elementen. Om de toepasbaarheid van de methode voor het oplossen van vloeistofmechanische problemen te...
master thesis 1988
document
Franken, A.F. (author)
Oe doelstelling van het afstudeerwerk kan als volgt omschreven worden: "Het doel is om met behulp van een numeriek model de mogelijke ontwikkeling van de paleo-getijbeweging in het Noordzeebekken te rekonstrueren om zo enerzijds het inzicht in de ontwikkeling van de getijbeweging te vergroten en anderzijds de hypothese van de RGD, aangaande...
master thesis 1987
document
Stapel, R.W. (author)
Geïnspireerd door proeven in het Waterloopkundig Laboratorium 'de Voorst' waar het afpleisteringsverschijnsel in de grens-Maas werd gesimuleerd is een theorie opgezet voor de berekening van het transport van sterk gegradeerd materiaal en de vorming van afpleisteringslagen. Deze theorie gaat uit van het principe dat, achter een grote stabiele...
master thesis 1987
document
Schuhmacher, T. (author)
In deze deelstudie wordt het stromingspatroon ten gevolge van een inkomend golfveld achter een golfbreker beschouwd. Dit is een deelrapportage van het hoofdonderwerp "Aanzanding nabij de haven van Viana do Castelo".
master thesis 1986
document
Van der Zee, F.A. (author)
Onderzoek naar het optreden van boeiverschillen ten gevolge van windinvloeden in de Bosbaan te Amsterdam. De invloed van de wind betaat uit twee delen. Een direkte invloed van de wind op de roeiboot en een indirekte invloed via waterstromingen die door de wind aangedreven worden.
master thesis 1985
document
Besselink, P.W. (author)
Deel I: hydraulisch deel Deel II: Morfologisch deel Het afsluiten van waterlopen kan in veel gevallen op goedkope wijze geschieden door een sluitdam met zand op te spuiten. Om al in een vroeg stadium een indruk van de kosten te kunnen krijgen, moeten de optredende zandverliezen door het sluitgat bepaald kunnen worden. In dit verslag wordt...
master thesis 1985
document
Joppe, K. (author)
In het komputerprogramma is het probleem geschematiseerd als een een-dimensionale toestand waarin alleen variaties in de vertikaal kunnen optreden. Een beschrijving van de bijbehorende vergelijkingen, turbulentiemodellen en dempingsformuleringen is gegeven in hoofdstuk 2. De numerieke modellering komt aan de orde in hoofstuk 3, evenals hiermee...
master thesis 1985
document
Granneman, C.C.O.N. (author)
In dit deelontwerp wordt een vergelijking gemaakt tussen het numeriek model en het hydraulisch model en wordt onderzocht in hoeverre een 2-dimensionaal rekenmodel (dieptegemiddeld) het stroombeeld rond de haven van Colijnsplaat kan beschrijven. Uit het hoofdontwerp, waarin onder andere het stroombeeld rond de haven wordt onderzocht met een...
master thesis 1984
document
Termes, A.P.P. (author)
In order to predict waterlevel changes in rivers due to floodwaves and local bedshapes for navigation, the local behaviour of the riverbed should be known. In many cases the bed of a river ~onsists of dunes, which propagate downstraam due to the sediment transport along the dunes. In this report mainly the watermovement but also the sediment...
master thesis 1984
document
Termes, A.P.P. (author)
In order to predict waterlevel changes in rivers due to floodwaves and local bedshapes for navigation, the local behaviour of the riverbed should be known . In many cases the bed of 3 river consists of dunes, which propagate downstream due to the sediment transport along the dunes . In this report mainly the watermovement but also the sediment...
master thesis 1984
document
Van Banning, G.K.F.M. (author), Kranenburg, B. (author)
Er is een tweedimensionaal numeriek getijmodel gemaakt van een gedeelte van de Zuidelijke Noordzee, teneinde de invloed van een aan te leggen energie-opslagbekken annex industrie-eiland op de getijbeweging te onderzoeken. Voor de berekeningsmethode is uitgegaan van het programma Tides, dat op de TH Delft beschikbaar is. Nadat het model geijkt is...
master thesis 1982
document
Rijsberman, F.R. (author)
In river engineering practice it is often required to set up a mathematical model for (part of) a river. A standard computer programme for one-dimensional unsteady flow is of ten available. The input data for the model are obtained through measurements in the prototype. The aim of this study is to provide information on this subject which could...
master thesis 1981
document
Vergeer, G.J.H. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author)
In de omgeving van Lokoja zijn in het verleden ijzerertsvoorraden ontdekt. Men is van plan deze voorraden te gaan exploiteren. De helft van de voorraad zal geëxporteerd worden. De andere helft zal in Nigeria worden verwerkt. De totale hoeveelheid die men per jaar denkt te verwerken en te exporteren bedraagt 10 miljoen ton erts per jaar. Voor de...
master thesis 1981
document
Van Nieuwenhuijze, D.O. (author)
This study has been undertaken in order to find out what is to be understood by " rather gentle " slopes. That is, it is an inquiry into the limits of applicability of the refraction - diffraction equation. In this study, the refraction - diffraction equation, as well as the set of equations from which it has "been derived, are used to predict...
master thesis 1981
document
Van Ieperen, H.J. (author)
Nadat in hoofdstuk 1 een beschrijving van een zandvang is gegeven, komt in de volgende twee hoofdstukken de karakteristieke methode dan ook uitgebreid aan de orde, en is dan vooral van belang voor een beter inzicht in het probleem. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van een literatuuronderzoek een aantal schematisaties van de gebruikte...
master thesis 1979
document
Landman, A. (author)
Slibafzettingen blijken in het Eems - Dollard Estuarium een belangrijke rol te spelen bij het bepalen van de bevaarbaarheid van het vaarwater naar Emden. In dit deelontwerp worden een tweetal getijberekeningen uitgevoerd welke de benodigde gegevens leveren voor de berekening van de aan de afzettingen ten grondslag liggende slibtransporten. Deze...
master thesis 1978
document
Oostenbrink, H.J. (author)
Of een golfverschijnsel interessant is in een leidingsysteem, is afhankelijk van de in de tijd veranderende randvoorwaarden. Als maat voor de snelheid waarmee de randvoorwaarden in de tijd veranderen kan een karakteristieke tijd Tk worden vastgesteld. Voor een leiding kan men stellen dat de voortplanting van drukgolven buiten beschouwing kan...
master thesis 1977
Searched for: contributor:"Vreugdenhil, C.B. (mentor)"
(1 - 20 of 20)