Searched for: subject:"grondexploitatie"
(1 - 15 of 15)
document
Harkes, N.C. (author)
De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van bouwlocaties. Het lijkt wel een toverwoord om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Met name daar waar de ambities ten aanzien van de kwaliteit hoog zijn levert dit de nodige complicaties op ten aanzien van het financiële aspect van de grondexploitatie. Zo moet men weten wat de...
book 1995
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2016
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Recent heeft het CBS de data ter beschikking gesteld van de gemeentelijke financiële rap-portages over 2015 (de jaarcijfers, zoals deze door de gemeenteraad in de gemeenten zijn behandeld) en de cijfers voor tot en met het tweede kwartaal van 2016. Naast de gebruikelijke presentatie van de uitkomsten op landelijk niveau wordt voor de jaarcijfers...
report 2016
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben over de eerste drie kwartelen van 2016 een positief resultaat van € 610 miljoen euro geboekt met hun gemeentelijke grondexploitaties. Dit resultaat over 3 kwartalen is vergelijkbaar met de jaarresultaten over 2005 (605 miljoen) en 2007 (618 miljoen) en wordt slechts overtroffen door 2006 (een jaarresultaat van 919 miljoen). Door...
report 2016
document
de Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author)
In dit artikel wordt ingegaan op de positie van grondexploitatie in het debat rond overheid en marktactiviteiten. Er wordt ingezoomd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de betekenis van de recente wijzigingen. Daarbij staat de vraag centraal of gemeenteraden nu beter grip hebben op grondexploitatie.
journal article 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Het positieve saldo van gemeentelijke grondexploitaties was tot en met het 4e kwartaal € 688 miljoen, een stijging van 31% in vergelijking met 2015. Het merendeel van de gemeenten heeft een positief saldo. Zowel voor gemeenten met een negatief saldo als voor gemeenten met een positief saldo geldt dat dit sterk is geconcentreerd bij enkele...
report 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Recent heeft het CBS de data ter beschikking gesteld van de gemeentelijke financiële rap-portages tot en met het eerste kwartaal van 2017. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw informatievoorschrift1. Een belangrijkste ontwikkeling is dat grondexploitaties van be-drijventerreinen niet meer worden weergegeven bij de andere grondexploitaties...
report 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De opbrengsten van de grondverkopen van gemeenten zijn in 2016 voor het derde opeen-volgende jaar gestegen. Er is sprake van een stijging van 13% ten opzichte van de verkoop in 2015.<br/>Het in 2016 geboekte resultaat van grondexploitaties is € 390 miljoen positief. Dit is 30% lager dan het resultaat in 2015. Het voorzichtiger zijn met het...
report 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De grondverkopen op het gebied van bouwgrondexploitatie zijn met 25,6% gestegen naar € 1,3 miljard over de eerste 9 maanden van 2017. Het resultaat van gemeentelijke grondexploita-ties is 5,6% hoger dan over dezelfde periode in 2016. Ongeveer 1/5 van de grondverkopen is bedoeld voor bedrijventerreinen. Hiervan is bijna de helft (47%) verkocht in...
report 2017
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Het saldo van gemeentelijke grondexploitaties over de eerste 4 kwartalen van 2017 is gestegen tot boven de € 1 miljard euro. Zelfs voor de crisis is dit niveau nooit gerealiseerd. Het verleden leert dat bij de jaarafsluiting van grondexploitaties nog aanzienlijke wijzigingen kunnen plaatsvinden, waardoor het uiteindelijke jaarresultaat, na...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De lasten voor de aankoop van grond en investeringen in bouw- en woonrijpmaken zijn in het eerste kwartaal gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Hiermee lijkt het herstel van na de crisis definitief zijn beslag te krijgen. Er wordt weer in nieuwe plannen geïnvesteerd. De resultaten van gemeentelijke grondexploitatie geven daar...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Volgens voorlopige cijfers hebben gemeenten in 2018 een positief resultaat van één en een kwart miljard euro gerealiseerd op grondexploitaties. Dit saldo bestaat voor een kwart miljard euro uit een positief resultaat op investeringen in fysieke bedrijfsinfrastructuur en voor een miljard euro uit grondexploitaties voor woningbouw. Dit resultaat...
report 2019
Searched for: subject:"grondexploitatie"
(1 - 15 of 15)