Searched for: subject%3A%22morfologie%22
(1 - 20 of 88)

Pages

document
Osté, A.J. (author), De Groot, B. (author), Van Dam, O. (author)
Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de afleiding en beoordeling van hydromorfologische parameters kunnen worden uitgevoerd. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, als GIS-specialisten. Dit...
report 2013
document
Ekkelenkamp, H.H.M. (author)
The study starts with possible working mechanisms of the tubes within the complex beach system. In addition, huge amounts of data are collected which tells us more about the sedimentology of the beach and soil structure. This data is used later on to study influenced beach processes and morphological change. For this study both the beach near...
master thesis 2012
document
Wang, Z.B. (author)
De morfologische effecten van het gedeeltelijk herstellen van het getij in het Grevelingenmeer door middel van een getijdecentrale worden geanalyseerd. De veranderingen in de morfologische ontwikkelingen die de getijdecentrale kan veroorzaken zijn geëvalueerd voor zowel binnen als buiten de Brouwersdam. Het gaat om een eerste analyse op basis...
report 2010
document
Smits, M.C.J. (author)
Preliminary feasibility study on the development of a marina at Noordwijk The Dutch coast is a popular destination for tourists. The coast offers all kinds of water sports and activities on the beach. The nice boulevards and the peacefulness of nature attract many tourists as well. At certain points, however, the coast does not satisfy the...
master thesis 2008
document
Luijendijk, A.P. (author), Schouten, J.J. (author)
report 2007
document
Geer, P.F.C. van (author)
report 2007
document
Mosselman, E. (author), Crebas, J.I. (author), Icke, J. (author), Sloff, C.J. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2005
document
De Kok, J.M. (author)
De effecten op de kustlijn en andere morfologische gevolgen van de aanleg van de Eijerlandse dam zijn geëvalueerd, tien jaar na de aanleg in 1995. De dam heeft ruimschoots aan de doelstellingen voldaan: het te suppleren volume, noodzakelijk voor de handhaving van de basiskustlijn van de noordwestkust van Texel, is sterk afgenomen. Vermoedelijke...
report 2005
document
Cleveringa, J. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het doel van dit rapport is tweeledig: 1 Demonstreren hoe advisering voor het kustbeheer en kennisopbouw volgens de KUST2005-werkwijze samengaat. 2 De morfologische ontwikkelingen en processen rond de westkust van Ameland en het Zeegat van Ameland samenvatten. Daarbij volgen uit de nieuw opgebouwde kennis van het gebied twee alternatieve...
report 2005
document
Mulder, H.P.J. (author), Nuijen, E. (author), Liek, G.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
Dit rapport gaat in op de vraag wat de gevolgen zijn van de verwijdering van een drietal drempels in de vaargeul tussen de Noordzee en Harlingen. Volgens de afwegingskaders van de PKB en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moet getoetst worden of er significante gevolgen mogelijk zijn voor de beschermde natuurwaarden in de Waddenzee en...
report 2005
document
Geurts van Kessel, A.J.M. (author)
‘Verlopend tij’ is een bekkenrapportage over de Oosterschelde gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Wereldwijd wordt in toenemende mate bij het beheer van mariene gebieden de ‘ecosysteembenadering’ gebruikt. Uitgangspunt bij deze benadering is dat het ecosysteem centraal gesteld wordt en dat, rekening houdend met de...
report 2004
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het morfologisch gedrag van de in 2003 uitgevoerde suppletie op de zuidwestkust van Texel (RSP 9 km - RSP 11,5 km) in het Molengat. Het onderzoek is gebaseerd op gedetailleerde peilingen die vlak voor en direct na uitvoering van de suppletie zijn gedaan, alsmede op één peiling...
report 2004
document
Kuijper, C. (author), Steijn, R.C. (author), Roelvink, J.A. (author), Kaaij, T. van der (author), Olijslagers, P. (author)
report 2004
document
Augustinus, P.G.E.F. (author)
In dit rapport zijn de geomorfologische en de met de mangrovebegroeiing samenhangende aspecten behandeld, die betrekking hebben op de oevererosie van de Suriname rivier en de Commewijne in hun benedenlopen, met name in het getijde-bereik. De uitkomsten geven aanleiding tot een aantal conclusies en aanbevelingen. In het licht van de voorgenomen...
report 2004
document
Hoeksema, H.J. (author), Mulder, H.P.J. (author), Rommel, M.C. (author), De Ronde, J.G. (author), De Vlas, J. (author)
In 1998 verscheen de Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord en sindsdien zijn nieuwe vragen gesteld. Met behulp van nieuwe gegevens die in de afgelopen 5 jaar zijn verzameld worden deze vragen in dit rapport alsnog beantwoord. DEEL 1: RESTERENDE ONZEKERHEDEN UIT 1999 Voorspelbaarheid van het...
report 2004
document
Nederbragt, G. (author), Liek, G.J. (author)
Voor de beheerder van het Schelde estuarium, Rijkswaterstaat directie Zeeland, is het belangrijk om het bagger- en stortbeleid en het zandwinbeleid zo optimaal mogelijk in te richten. Hiertoe is inzicht in de zandhuishouding in zowel de Westerschelde als de monding gewenst. Een instrument om dat inzicht te verkrijgen is een historische...
report 2004
document
Rommel, M.C. (author)
Sinds 1988 wordt op de locatie Zuidwal in de Waddenzee door TotalFinaElf gas gewonnen. Gaswinning kan vanwege de daarbij optredende bodemdaling gevolgen hebben voor de morfologie, zoals (al dan niet tijdelijke) afname van plaatareaal en -hoogte, hetgeen invloed kan hebben op de ecologie in de vorm van afnemende foerageergebieden en -tijden. Aan...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. In de toekomst zal de handhaving van het Ijsselmeerpeil nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect met als gevolg een versnelde stijging van de zeespiegel en een toename van de...
report 2004
document
Spanhoff, R. (author), De Keijzer, S. (author), Walburg, A.M. (author), Biegel, E.J. (author)
Het kustvak bij Egmond wordt, evenals dat bij Bergen, frequent gesuppleerd om de positie van de vastgestelde basiskustlijn (BKL) te handhaven. Deze BKL is ter plekke, vanwege de specifieke situatie aldaar, verder zeewaarts gekozen dan in aangrenzende vakken. Bij Egmond moet zo bijvoorbeeld gewaarborgd worden dat de strandboulevard in tact blijft...
report 2004
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
Searched for: subject%3A%22morfologie%22
(1 - 20 of 88)

Pages