Searched for: subject%3A%22rivierdijken%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Eind 2007 is de Leidraad Rivieren vastgesteld. Deze leidraad geldt als ontwerpleidraad voor de maatregelen die onder andere in het kader van Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden voorbereid. Bij een eerste toepassing van de Leidraad Rivieren op een aantal dijkversterkingprojecten zijn vragen omtrent de toepassing van...
report 2008
document
Vuren, S. van (author), Verheij, H.J. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2008
document
Barneveld, H.J. (author)
Deze leidraad bestaat uit vier delen (Kader 1). Deel 1 bevat algemene informatie die van belang is bij het ontwerpen van maatregelen in het rivierengebied. De informatie omvat een beschrijving van het rivierengebied en de rivierkundige processen die daar spelen, de wetgeving, het beleid over veiligheid en de invulling van het begrip ruimtelijke...
report 2007
document
Niewold, F. (author)
Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés onderzocht in het gebied van de Gelderse Poort....
report 2007
document
report 2002
document
Verheij, H.J. (author), Kruse, G.A. (author), Niemeyer, J.H. (author), Sprangers, J.T.C.M. (author)
report 1997
document
Niemeijer, J. (author)
Instructie hoe waarnemingen gedaan moeten worden bij dijken tijdens een hoogwatersituatie
report 1996
document
Den Abel, H. (author), Van, M.A. (author), Provoost, Y.M. (author)
In deze publikatie wordt een methode aangegeven hoe de veiligheid van een dijk kan worden beoordeeld tijdens een hoogwater in het winterseizoen 1995/96. De zogenaamde noodwetdijkvakken zijn beoordeeld met als criterium een waterstand met overschrijdingsfrequentie van 1/200 per jaar. Informatie is verzameld over de praktische noodmaatregelen die...
report 1995
document
Verheij, H.J. (author), Meijer, D.G. (author), Kruse, G.A.M. (author), Smith, G.M. (author), Vesseur, M. (author)
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
In januari 1993 besloten Gedeputeerde Staten dat er een beleidsplan voor de rivierdijken moest komen: het Gelders Rivierdijkenplan (GRIP). Het voorliggende document, de hoofdlijnennotitie GRIP, is een eerste stap op weg naar dat plan. Zij is bedoeld om in een vroeg stadium de hoofdpunten van het toekomstig beleid te bespreken met betrokkenen en...
report 1994
document
Calle, E.O.F. (author), Weijers, J.B. (author)
Concept rekenregel voor piping bij rivierdijken.
report 1994
document
Breusers, H.N.C. (author)
report 1993
document
Passchier, R.H. (author)
Over de gevolgde methodiek en de resultaten rapporteren we in het voorliggende rapport. De algemene procedure bestaat uit drie delen: 1. bepaling duren op basis van het waarnemingsmateriaal en extrapolatie van de duren naar de hogere afvoeren; 2. bepaling van de overschrijdingsfrequenties, gescheiden voor het bereik van het waarnemingsmateriaal...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Het onderzoek naar de uitgangspunten voor de rivierdijkversterking bestaat uit vier deelonderzoeken en een integratie van de resultaten van de deelonderzoeken (zie ook Figuur S. 1): i de wijze van bepaling van de vanuit de maatschappij gewenste veiligheid tegen overstroming, hetzij als norm voor het gehele gebied, hetzij gedifferentieerd per...
report 1993
document
Dekker, J. (author), Janse, E. (author)
In deel I 'Technische mogelijkheden voor de beoordeling van faal- en schademechanismen' wordt nagegaan in hoeverre op basis van de huidige inzichten en rekenmethoden mogelijkheden voorhanden zijn om, bij een gegeven normstelling voor de veiligheid, de ontwerpmethoden, zoals thans in de praktijk gehanteerd, zodanig te verbeteren dat dit ,leidt...
report 1993
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
Uitgangspunt van het onderzoek is de thans geldende veiligheidsnorm. Volgens deze norm moeten de dijken een afvoer kunnen keren met een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar. Uitgaande van deze norm hebben wij in Hoofdstuk 2 onderzocht wat de meest waarschijnlijke afvoer zal zijn bij de geldende veiligheidsnorm. We maken hierbij gebruik van...
report 1993
document
Walker, W. (author)
In dit deelrapport worden de effecten onderzocht van alternatieven voor het verschaffen van bescherming tegen overstroming voor de gebieden langs de Rijntakken en de Maas buiten de invloed van het getij. In het rapport wordt getracht een antwoord te geven op een van de vragen gesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat in haar brief aan...
report 1993
document
Vis, M. (author), Bakker, J.J.S. (author)
In deel I, 'Functies en waarden', wordt nagegaan of de waterkeringsfunctie van dijken beter afgestemd kan worden op de andere functies en waarden van de dijken en hun directe omgeving. Een betere afstemming, ofwel het beter inpassen van de dijk in zijn omgeving, kan leiden tot een vermindering van de schade aan of zelfs het beter benutten van...
report 1993
document
Passchier, R.H. (author)
In juni 1993 is een aanvullend rapport uitgebracht, waarin een uitgebreidere studie van de Maas is weergegeven dan mogelijk was tijdens het eerste rapport van januari 1993 (WL, 1993g). In de genoemde rapporten is voor de Rijn en de Maas de maatgevende afvoer gegeven voor een vooraf gekozen herhalingstijd van T = 1250 jaar. Om voor een...
report 1993
document
Breusers, H.N.C. (author), Walker, W. (author)
report 1993
Searched for: subject%3A%22rivierdijken%22
(1 - 20 of 41)

Pages