Searched for: subject%3A%22vervuiling%22
(1 - 12 of 12)
document
Valkenet, R. (author)
Tot 2040 vestigen 333.000 meer mensen in de grotere steden van Nederland. De steden zijn in trek als het gaat om huisvesting1. De ruimte hiervoor wordt echter steeds beperkter. We zien woonlocaties ontstaan op plekken waar dit voorheen niet wenselijk was. Het doel is dan ook om een goed leefklimaat te realiseren op een woonlocatie die daar, op...
master thesis 2014
document
Janssen, A.N. (author), van der Graaf, J. (author)
journal article 2012
document
Van Opbroek, A.G. (author)
bachelor thesis 2010
document
Verheul, M.R.A. (author), Joziasse, J. (author), Klaver, G.T. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
In het stroomgebied van de Geul wordt al sinds de Middeleeuwen intensieve mijnbouw bedreven. Als gevolg van transport en hersedimentatie van bodemmateriaal dat rijk is aan zware metalen en het "lekken" van zware metalen uit de afvalbergen van de mijnen in België komen ook nu nog verhoogde concentraties aan zware metalen voor in de Geul. Dit...
report 2009
document
Van den Heuvel-Grevel, M.J. (author), Leonards, P.E.G. (author), Vethaak, A.D. (author)
Eind 2004 hebben de Vrije Universiteit Brussel en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in België een persbericht verzonden, waarin zij de resultaten presenteerden van een afstudeerrapport over een mogelijke verontreiniging met dioxinen en dioxine-achtige PCB’s van onder meer de Scheldemonding. Dit persbericht heeft geleid tot vragen...
report 2006
document
Schipper, C.A. (author), Schout, P. (author)
Om onze zeehavengebieden diep genoeg te houden, wordt jaarlijks circa 25 tot 30 miljoen m3 baggerspecie verwijderd. Circa 1 tot 2 miljoen m3 baggerspecie moet vanwege de vervuiling in een depot worden gestort; de overige baggerspecie is schoon genoeg voor verspreiding in het mariene milieu. Voor verspreiding op zee is een ontheffing nodig op...
report 2003
document
Van Eck, G.T.M. (author), Holland, A.M.B.M. (author), Van Pagee, J.A. (author)
In de Oosterschelde is, ter hoogte van Zierikzee, in de periode van 1945 tot 1967 een zeer grote hoeveelheid munitie gestort: ca 30 duizend ton. Bijna 9 duizend ton bestaat uit kruit, springstof en pyrotechniek en 21 duizend ton bestaat uit metalen (omhulsels). Door de onafwendbare corrosie van de metalen omhulsels komt de inhoud van de munitie...
report 2001
document
Laane, R.W.P.M. (author), Pynenburg, J. (author), Yland, E. (author), Groeneveld, G. (author), De Vries, A. (author)
Stoffen komen in zee door menselijk handelen en door natuurlijke processen. Hierdoor kan de concentratie in zee verhoogd worden en kunnen negatieve effecten op organismen optreden. Er zijn in de loop van de tijd meer dan 150.000 stoffen door mensen gemaakt. Ongeveer 600 hiervan staan onder internationale aandacht (Van Wezel, 1999). Doel van deze...
report 2001
document
Barends, L. (author)
In de baggerspecie afkomstig uit de Kralingse Plas kunnen twee soorten vervuilingen voorkomen, namelijk lood en nutriënten. Het doel is dan ook, een verwerkingsmethode te bepalen, die voor beide vervuilingen geschikt is. Een relatief goedkope en toch redelijk effectieve methode voor de verwerking van de saneringsbaggerspecie uit de Kralingse...
master thesis 1998
document
Steur, C. (author), Seys, J. (author), Eppinga, J. (author)
(See below for English summary. Content of rapport is in Dutch) De Strandgaper (Mya arenaria) is een in de ondiepe kustwateren van Nederland algemeen tweekleppig schelpdier dat tot 40 cm diep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een...
report 1996
document
Evers, E.H.G. (author), Van Meerendonk, J.H. (author), Ritsema, R. (author), Pijnenburg, J. (author), Lourens, J.M. (author)
(See below for the English summary. In the rapport a more extensive English summary is given. Although most of the content is in Dutch) Deze studie bevat de meest recente kennis van tributyltinverbindingen (TBTX). Een aantal omzettingsprodukten (di- en monobutyltinverbindingen) en tetrabutyltin (uitgangsstof voor de produktie van de...
report 1995
document
De Ruijter, W. (author)
Een studie is uitgevoerd naar de menging en verspreiding van afvalzuren uit de titaandioxydeproduktie. Daarbij is zowel ingegaan op de karakteristieken van het huidige lozingsgebied als op het mogelijke effekt van verplaatsing van de lozingslokatie op de belasting met lozingsmateriaal van kwetsbare gebieden zoals Waddenzee en Duitse Bocht. De...
report 1985
Searched for: subject%3A%22vervuiling%22
(1 - 12 of 12)