Searched for: subject%3A%22bodemdaling%22
(1 - 6 of 6)
document
Ogink, H.J.M. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Rommel, M.C. (author)
Sinds 1988 wordt op de locatie Zuidwal in de Waddenzee door TotalFinaElf gas gewonnen. Gaswinning kan vanwege de daarbij optredende bodemdaling gevolgen hebben voor de morfologie, zoals (al dan niet tijdelijke) afname van plaatareaal en -hoogte, hetgeen invloed kan hebben op de ecologie in de vorm van afnemende foerageergebieden en -tijden. Aan...
report 2004
document
Koolwijk, W. (author)
Voor u ligt een afstudeerverslag over de gevolgen van de bodemdaling voor de Eemskanaalboezem veroorzaakt door de aardgaswinning in Groningen. In een viertal delen wordt dit probleem verder uitgewerkt. In deel I vindt U een inventarisatie van de gevolgen van de bodemdaling voor de Eemskanaalboezem in Noord-Drenthe en Groningen. Een aantal...
master thesis 1988
document
Linnekamp, H.M. (author)
Sinds de mens in staat is de natuur naar zijnhand te zetten, heeft hij dit naar hartelust gedaan. Hoe minder hij in staat was de gevolgen op langere termijn te overzien, hoe méer de directe gevolgen op de voorgrond traden. Dit geldt op vele gebieden, ook op het gebied van de waterbouwkunde. De Rijn is een fraai voorbeeld van dergelijk handelen....
master thesis 1983
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Door de bodemdaling in Nederland is het noodzakelijk om de waterkeringen blijvend aan te passen. Belangrijk hierbij is dat er dan voldoende ruimte is. De reservering die hiervoor nodig is moet een groter tijdspanne omvatten dan de technische levensduur van de constructie. Dit komt omdat bijvoorbeeld in stedelijke gebieden de levensduur van een...
report 1965
document
Scharp, J.C. (author)
Hoofddocument: "Nota_over_de_bodemdaling_door_J.C._Scharp.pdf" Voor bijlagen zie: "Nota_over_de_bodemdaling_bijlagen.pdf" Hoofdstuk 1 Bij het vraagstuk der bodemdaling of bodemrijzing is het in de eerste plaats de vraag, of hierbij sprake is van een werkelijke daling of rijzing van den bodem ten opzichte van een vaste stand van het zeeniveau,...
report 1944
Searched for: subject%3A%22bodemdaling%22
(1 - 6 of 6)