Searched for: subject%3A%22regionale%255C%2Bkering%22
(1 - 10 of 10)
document
Lendering, K.T. (author), Kok, M. (author), Jonkman, S.N. (author)
report 2015
document
Beemster, A. (author), Paters, H. (author), Bruijntjes, R. (author), Leus, F. (author)
De Inspectie Verkeer & Waterstaat, Domein Waterbeheer (hierna: de inspectie) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de bijdrage van de provinciale muskusrattenbestrijding aan de veiligheid van het watersysteembeheer, naar aanleiding van haar risicoanalyse uit 2009 en signalen uit de media in de zomer van 2010 (zie bijlage B). De inspectie heeft dit...
report 2010
document
Sporenberg, C. (author)
De studie is gericht op het beantwoorden van de volgende vragen: 1. Hoeveel neemt de faalkans van een lengte-eenheid waterkering toe door aanwezigheid van x-aantal muskusratbouwen in deze kering? 2. In hoeverre bestaat er een relatie tussen het aantal vangsten per uur en het aantal aanwezige muskusratbouwen in een bepaalde waterkering, en hoe...
report 2007
document
Van Vliet, F. (author), Lengkeek, W. (author)
In opdracht van de Bestuurlijke Commissie Muskusrattenbestrijding (BCM) is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van alternatieve bestrijdingsstrategieën voor de huidige landsdekkende en jaarrond bestrijding van muskusratten in Nederland. Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan een gefundeerde...
report 2007
document
Bos, D. (author), Tuenter, T. (author)
Onderzoek naar de effecten van een eventuele veldproef waarbij voor een langere tijd in een bepaald gebied muskusratten niet bestreden worden.
report 2007
document
Graaff, A. (author), De Graaff, R. (author), Michels, R. (author), Reinhard, S. (author), Vrolijk, H. (author)
In dit onderzoek is de economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten in beeld gebracht. In tien karakteristieke gebieden zijn aan de hand van een protocol veldwaarnemingen gedaan om de effecten van graverij en vraat te bepalen. Op basis van deze gegevens is vervolgens een raming gemaakt van de economische schade voor heel...
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
Aan het onderzoek ligt de volgende tweeledige doelstelling ten grondslag: a Het inventariseren van een uitgewerkt beeld van de succesfactoren en knelpunten van de landelijke respectievelijk de regionale organisatie van de muskusrattenbestrijding; b Het doen van een uitgewerkt onderbouwd voorstel op welke wijze de succesfactoren verder te...
report 2006
document
Aponno-Kootstra, C. (author), Verberne, F. (author)
In 2000 wordt geconstateerd dat de beverratten in opmars zijn. De 12 provincies en Unie van Waterschappen besluiten tot beperking en aansluitende uitroeiing van de beverrat tot aan de landsgrenzen. Daarna zou volstaan kunnen worden met permanente bestrijding aan de landsgrens. Overeen wordt gekomen de beverrat in de periode 2002-2006 structureel...
report 2005
document
Van Blaaderen, E.A. (author), Mertens, M. (author), Van Oosten, R.P. (author), Van der Plicht, N. (author), Redeker, M.L. (author)
In het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen is aangegeven dat ongeveer 50% van de kaden in Friesland niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Naar aanleiding van dit plan is het Wetterskip Fryslan het projectbureau Oevers en Kaden opgericht dje het rapport Technische Normen Friese Kaden hebben uitgebracht. In dit rapport wordt...
student report 2004
document
Belgraver, P. (author)
Samenvatting van het onderzoek over de periode 1972-1993.
report 1993
Searched for: subject%3A%22regionale%255C%2Bkering%22
(1 - 10 of 10)