Searched for: subject%3A%22sluis%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Koedijk, O.C. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2020
document
book 2020
document
Lamboo, M.C.T. (author)
Dit rapport geeft een capaciteitsanalyse van de Prinses Margrietsluis in Lemmer (Friesland). De sluis met één kolk geeft toegang tot het Prinses Margrietkanaal / de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en vormt de op één na belangrijkste verbinding voor de recreatievaart tussen het IJsselmeer en de Friese Meren. Een relatief hoog aandeel van de 40.000...
master thesis 2015
document
Baltus, M.T.A. (author)
During the past 200 years urban planning mainly focused on managing the growth of the urban fabric. However, an increasing amount of areas are facing with shrinkage. This will provoke new types of interventions and strategies in order to deal with the different consequences and effects of the shrinkage.
master thesis 2011
document
Hovingh, M. (author)
In tegenstelling tot de meeste waterbouwkundige constructies is de hoofdfunctie van een schutsluis niet uitsluitend de waterkerende functie. Een evenzo belangrijke functie van een schutsluis is vaak de verkeersfunctie. Dit betekent tevens dat er meer en andere partijen, met elk hun eigen wensen en eisen, betrokken zijn bij het systeem. Zo zal de...
master thesis 2002
document
Dalmeijer, R. (author)
Door de veranderingen in Europa is een toename van de handel te verwachten tussen Oosten West-Europa. Naar verwachting zal een deel van de goederen over water getransporteerd worden. Transport over water van Rotterdam naar het Oost-Europese achterland is reeds mogelijk via een omweg. Om in de toekomst over een snellere verbinding over water te...
master thesis 1994
document
Dalmeijer, R. (author)
In het begin van dit verslag zijn uitgangspunten gekozen, een van de uitgangspunten was een sluis te ontwerpen met een verval van ongeveer 25 m. Dit uitgangspunt heeft een groot deel van dit afstudeer ontwerp beïnvloed. Na toepassing van de doelstelling (verval over één sluis ongeveer 25 m) bleef slechts één tracé over die hier redelijkerwijs...
master thesis 1994
document
Dijkstra, R.J. (author)
De huidige sluis bij Lith is gelegen in de Maas. Als gevolg van de beperkte kapaciteit ondervindt de scheepvaart reeds een aantal jaren veel hinder bij deze sluis. Dit manifesteert zich in lange wachttijden. Dit probleem zal aangepakt, worden door het bouwen van een tweede sluiskolk bij Lith. In dit kader zijn in eerdere studies van de Dienst...
report 1992
document
Van Wanrooy, J.A.G. (author)
In de rivier de Maas ligt, ongeveer 15 Km ten noord-oosten van 's-Hertogenbosch, het stuwcomplex Lith. Het complex dateert uit 1934 en bestaat uit een schuifstuw met ten zuiden daarvan een schutsluis. De capaciteit van deze oude sluis is te klein voor het huidige aanbod van schepen en met de komst van de duwvaart op de Maas voldoet de sluis niet...
master thesis 1991
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de maanden januari en februari 1990 is een aantal stormen opgetreden. Tijdens een van die stormen is aanzienlijke schade ontstaan aan de bekleding van de waterkering van de Jong Breskens polder nabij Nieuwe Sluis. De waterkering is in beheer bij het Waterschap "Het Vrije van Sluis". Gezien de omvang van de schade wordt deze in...
report 1990
document
Bijl, R.A.L. (author)
De Zuid-Willemsvaart, thans een sterk verouderde en in slechte staat verkerende vaarweg zal volgens daartoe ontwikkelde plannen verruimd en gemoderniseerd worden tot een volwaardige klasse IV vaarweg. De huidige situatie, waarin het kanaal middels een traverse het centrum van Den-Bosch doorsnijdt alvorens op de Maas aan te sluiten, is...
master thesis 1988
document
Van der Lee, E. (author)
Dimensionering van de sluis als functie van het getij in de Westerschelde voor opvaart in één of in twee getijden, bepaling drempelligging, ontwerp oeververdediging van het kanaal.
master thesis 1988
document
Olieman, M.A. (author)
In Wemeldinge bevindt zich het sluizenkomplex dat het kanaal door Zuid-Beveland verbindt met de Oosterschelde. Na 1993 zal dit komplex buiten werking gesteld worden en moet er een andere funktie voor gevonden worden. Na een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de waterkering en het handhaven van de...
master thesis 1987
document
Van Woerden, F. (author)
De Waaltak van de Andelse Maas staat enerzijds in open verbinding met de Waal en is anderzijds afgescheiden van de Maastak door een dam met een sluis. Bij de dam wordt door de Haagse Duinwaterleiding (DWL) aan de Maaszijde water ingenomen. Vanwege met name het verschil in zoutgehalte tussen het Waal- en Maaswater mag ten gevolge van het lekken...
master thesis 1987
document
Anonymus, A. (author)
In het kader van de aanpassingswerken dient o.a. het gedeelte van de Deltadijk langs de spoorbaan in de bebouwde kom van Vlaardingen uiterlijk op 1 januari 1990 operationeel te zijn. Ter plaatse van de kruising van deze dijk met de Bui tenhaven moet een nieuwe sluis worden gebouwd omdat de oude bestaande sluizen een te lage kerende hoogte hebben...
report 1984
document
Ton, P. (author)
In deze studie is een ontwerp gemaakt van een scheepstrap voor tweebaksduwvaart in het kanaal Bocholt-Herentals (B). Daartoe zijn eerst een aantal alternatieven opgesteld voor deze scheepstrap en wel schutsluis, spaarbekkensluis, lift, dwars- en langshelling en pente d'eau. Van deze alternatieven zijn vervolgens de minimum afmetingen en de voor...
master thesis 1983
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1983
document
Pruijssers, A.F. (author)
In het vooronderzoek zijn de randvoorwaarden bepaald, welke van belang waren voor een mogelijke sluisuitbreiding te Maasbracht. Tevens is een aantal alternatieven naar voren gebracht en getoetst aan de randvoorwaarden. De drielingsluis te Maasbracht vormt een onderdeel van het Julianakanaal, een lateraal kanaal langs de Maas in Limburg. Deze...
master thesis 1982
document
Meijer, M. (author)
Het doel van dit constructieve hoofdontwerp is, te onderzoeken welke constructie elementen aanwezig zijn; te bepalen hoe deze elementen samen de constructie als geheel vormen en de verschillende elementen globaal te dimensioneren. Hierdoor kan dan een wat duidelijker beeld verkregen worden van deze, voor Nederland wat ongebruikelijke,...
master thesis 1980
document
Den Boer, K. (author)
Tijdens het schutproces van een sluis worden op de schepen in de kolk krachten uitgeoefend, welke in hoge mate bepaald worden door de waterbeweging in de sluiskolk. De krachten in langsrichting bestaan uit een aantal componenten tengevolge van translatiegolven en bovendien bij vullen via openingen in de deuren uit een aantal componenten,...
master thesis 1979
Searched for: subject%3A%22sluis%22
(1 - 20 of 28)

Pages