Searched for: subject%3A%22zandwinning%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Troost, K. (author), Van der Sluis, M. (author), Paiijmans, A. (author), Van Asch, M. (author)
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 ...
report 2013
document
Vastenburg, E.W. (author)
In dit rapport is een meetplan beschreven voor monitoring van de bresvorming en taludontwikkeling tijdens zandwinning. De beschrijving vindt plaats in het kader van het Delft Cluster werkpakket ‘Oeverstabiliteit bij verdieping waterbodem’. Het plan moet dienen als basis voor een concreet plan zodra er zich een concrete mogelijkheid voordoet om...
report 2009
document
Talmon, A.M. (author)
Voor de zandwinning op de Noordzee ten behoeve van kustsuppleties is een MER opgesteld. In verband met de wettelijk verplichte evaluatie hiervan worden door RWS vóór en tijdens de zandwinningen di verse onderzoeken uitgevoerd. Eén van de onderzoeken betreft het voorkomen van zwevend stof. Dit datarapport bevat de eerstelijns gegevensverwerking...
report 2008
document
Mulder, H.P.J. (author), Nuijen, E. (author), Liek, G.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
Dit rapport gaat in op de vraag wat de gevolgen zijn van de verwijdering van een drietal drempels in de vaargeul tussen de Noordzee en Harlingen. Volgens de afwegingskaders van de PKB en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moet getoetst worden of er significante gevolgen mogelijk zijn voor de beschermde natuurwaarden in de Waddenzee en...
report 2005
document
Van Heijst, M.W.I.M. (author), Cleveringa, J. (author), De Kok, J.M. (author)
Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de rijkswateren en de kustlijn verschillende taken en belangen: • Natte netwerkbeheerder: aanleg en onderhoud van het vaarwegennet; • Kustlijnzorg, bestrijden structurele achteruitgang van de kust en compenseren zandverliezen op dieper water; • Vergunningverlener van ontgrondingen in rijkswateren; •...
report 2005
document
Ligtenberg, J. (author)
Dit werkdocument bevat een bundeling van de kennis die verzameld is voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor beton- en metselzandwinning op de Noordzee. De m.e.r.-procedure is in 2002 gestaakt, zonder dat dit heeft geresulteerd in een geaccordeerd MER. Als gevolg hiervan is de verzamelde inhoudelijke kennis over grootschalige...
report 2005
document
Rijn, L.C. van (author), Walstra, D.J.R. (author)
report 2004
document
Jeuken, M.C.J.L. (author), Tanczos, I.C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2003
document
Rijn, L.C. van (author), Walstra, D.J.R. (author), Boer, G. de (author)
report 2002
document
Jeuken, C. (author), Ruessink, G. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2002
document
Zwanenburg-Nederlof, H.P. (author)
Op verzoek van Rijkswaterstaat RIKZ, de heer S. Stutterheim, is door de afdeling Geo Marien en Kust van het NITG-TNO een onderzoek gedaan naar de korrelgrootteverdeling van het gestorte materiaal op de baggerstortlocatie Loswal Noordwest. Deze baggerstortlocatie, gelegen ten noordwesten van de oorspronkelijke Loswal Noord locatie, is in gebruik...
report 1999
document
Klein, M.D. (author)
report 1999
document
Otto, F. (author), Honkoop, J. (author)
In opdracht van de directie Noordzee van de Rijkswaterstaat is een set met economische kentallen ontwikkeld. Deze database biedt mogelijkheden om het economisch belang in beeld te brengen van zowel de afzonderlijke activiteiten op de Noordzee, als het gezamenlijke belang hiervan voor de Nederlandse samenleving. Het rapport richt zich op de...
report 1998
document
Stive, M.J.F. (author), Meerendonk, E. van (author), Rijn, L.C. van (author), Weck, A.W. van der (author), Walstra, D.J.R. (author), Roelvink, J.A. (author)
report 1998
document
Hoitink, T. (author)
report 1997
document
Wang, Z.B. (author)
report 1997
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1994
document
anonymous, A. (author)
Als uitvloeisel van het voorgestane terughoudende beleid ten aanzien van de ontgrondingen in de Waddenzee is in 1974 een contingenteringsregeling ingesteld. De in 1974 opgestelde formule, meestal de Vlieformule genoemd, leidde tot een tabel met zandwinningen op jaarbasis. Ten behoeve van bepaalde dijkverzwaringen mogen deze overschreden worden....
report 1992
document
Ribberink, J.S. (author)
report 1989
document
Baarse, G. (author), Linden, N.H. van der (author), Rover, M. de (author)
report 1987
Searched for: subject%3A%22zandwinning%22
(1 - 20 of 27)

Pages